Referater

Klik på + og - tegnet for at åbne og lukke de forskellige dokumenter.

Referat de 3 jagtforeninger. Egeris den 12/8 2019.

Sammen holder aktiviteterne i de 3 foreninger: Der bliver opfordret til at
man skal huske at bruge hjemmesiden, med hensyn til aktiviteter. Der
bliver foreslået en rullende kalender, på forsiden som det første man ser,
så man får overblikket, over aktiviteter. Der bliver igen opfordret til at
aflevere mobil nummer og mail adresse, så man kan få fat i
medlemmerne. (Der bliver foreslået at vi skal være synlig på Facebook.
Ikke vedtaget. Det må den enkelte forening, selv stå for.) Administrator
kontaktes og informeres.(Preben Overgaard).

1. Hundeudvalg: (Tue og Kaj). Benny Green har været træner, og det er
gået godt. Dog har Benny meldt fra til næste år, men han har lovet
at hjælpe med at finde en ny træner. Bymatch mark 7/3 2020.
Bymatch apportering 20/6 2020. Lille anerkendt apporterings prøve
27/6 2020. lydighed indendørs. 7/1 2020. apportering udendørs ¼
2020. Sweis træning omkring 1marts. Mark træning 9/8 2020. Der
bliver spurgt efter flere hjælpere.

2. Husudvalg: Benny green afholder vinderklasse prøve 19/10 2019.
3/3 2020 trofæaften. 8/3 2020 sjd Harry Jensen. 16/5 2020
Bukkepral. Resten af datoerne, hvor huset er optaget, bliver lagt på
hjemmesiden.

3. Riffeludvalg: Der bliver afholdt 3 skydninger i 2020. Manglende
deltager antal. Manglende kommunikation, til skydningerne i 2019.
Delte meninger om indskydning på Kibæk banen. Riffeludvalg finder
en løsning.

4. Flugtskydningsudvalg: Finale i RAHS.2020. Vi kommer til at mangle
frivillige hænder. Haglskåle mm. Skal opsamles januar- februar 2020.

5. Vores generalforsamling i de 3 foreninger: Herborg/Videbæk 3/9
2019. Vorgod/Fjelstevang 4/9 2019. Nr. Vium/Troldhede 12/9 2019.

6. Vores fælles hjemmeside: Opfordring om at slette alt hvad der er
irrelevant.

7. Et bedre samarbejde over skel: Der bliver opfordret til at man bliver
bedre til at tage kontakt, til hinanden, under de forskellige
arrangementer. Der mangler altid frivillige hænder.

8. Er der nye ting fremadrettet: Der er forslag om kontingent stigning,
enten for jagt lejerne, eller for alle medlemmer. Der er forslag om
en 3D bane til bue skydning i skoven, ved Egehytten. Der er forslag
om en 100m underjordisk riffelbane, ved Egehytten. Der arbejdes
videre med interesse og økonomi.

9. Hvordan får i de unge jægere ind i fællesskabet. (Bestyrelses
arbejde): Der arbejdes videre med en løsning.

Referat af jægerrådets møde i Ringkøbing-Skjern den 26 SEP 2016 med Klaus Koch omkring jagten i de kommunale skove.

Dagsorden til årsmødet.

1. Skydestiger.

2. Indberetning om nedlagt vildt.

3. Indberetning om jagtdatoer.

4. Orientering om skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov.

5. Ros til foreningerne vedr. gæsteliste og ungjægere.

6. Registreringsprojekter – Vildtbestande -jagtforeninger og ungjægere?

7. Spørgsmål i øvrigt til administrationen.

8. Jagttid på kronhjort.

9. Regulering af mårhunde.

10. Eventuelt.

.

 

 

Ad.1                    Klaus Koch opfordrede igen til at man skal huske at tage de opstillede skydestiger ned efter endt bukkejagt og der var lidt debat om hvor mange stiger der står lige nu, der blev spurgt ind til lidt om rævejagt fra disse stiger var lovlige eller ej, det blev aftalt at vi har fået tilladelse til at medbringe en foldbar stige og så tage den med hjem igen.

Kommunen vil undersøge reglerne for brug af skydestiger og de er beskrevet herunder:

 

Klaus Koch har lavet en foreløbig research vedr. anvendelse af skydestiger i RKSK skove.

 

Gældende lovgivning er dags dato:

1)

Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber

27. Juni 2016

 

Brugen af skydestiger er beskrevet i kapitel 1, 2 og 3 – og er gengivet herunder:

Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber1)

I medfør af 6 stk. 1, nr. 1, § 23, stk. 5, § 27, § 29, § 49, stk. 3, § 52 b, § 52 c og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

 

Kapitel 1

Jagt fra kunstige skjul

§ 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra

1) kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul, eller

2) platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

Stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1 drives på klovbærende vildt og ræv fra platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige (skydestige), når følgende betingelser er opfyldt:

1) skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom,

2) skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn således at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet,

3) skydetårnet skal være udført af træ eller metal og skydetårnets platform må ikke være forsynet med overdækning eller med sider, der måler mere end 110 cm i højden fra platformens vandrette plan,

4) skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden og have et gulvareal på maximalt 2 m2,

5) skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet, og

6) skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk med sædet placeret højest 5 m over jorden.

§ 2. Jagtvåben må ikke medtages på en platform eller et sæde, hvorfra der ikke må drives jagt.

Stk. 2. På en platform eller et sæde, der opfylder de betingelser, som er nævnt i § 1, stk. 2, må der ikke medtages

1) haglgeværer, bortset fra kombinationsvåben, og

2) jagtvåben i tiden mellem solnedgang og 1/2 time før solopgang.

§ 3. Ved jagt fra kunstigt skjul på fugle må gulvet eller ståstedet ikke være hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

 

 

2)

Bekendtgørelse om vildtskader

BEK nr 970 af 28/06/2016

 

Sidstnævnte bekendtgørelse omhandler regulering og kræver at ejeren afgør om der skal foretages regulering ( uden tilladelse fra NST) eller at ejer ansøger NST om tilladelse til regulering

RKSK har ikke givet tilladelser til regulering i gældende jagtlejekontrakter og mulighederne i bekendtgørelsen kommer således ikke i anvendelse.

 

 

Ad.2                    Det halter fortsat med at få indberettet det nedlagte vildt til tiden og Klaus mente at det burde kunne gøres bedre og fremadrettet bliver datoen nok den 1 APR hvert år.

 

Ad.3                    Indberetning af nedlagt skal også fremover ske per 1 APR hvert år til Klaus og Ole.

 

Ad.4                    Klaus uddelte et kort der viste projektet omfang og fortalte om projektet.

 

Ad.5                    Klaus roste jægerrådet for håndtering af jagterne og nyjægerjagterne i de kommunale skove, og håber så alle jagtforeninger er tilfredse med aftalerne der er lavet.

 

Ad.6                    Klaus lagde op til registreringsprojekter som et samarbejde mellem kommunen og jagtforeningerne og ideen er jo god nok, og kommunen har bolden.

 

Ad.7                    Stauning spurgte til beskydning af dåvildt på kommunens arealer men ingen ændringer for nuværende.

 

Ad.8                    Forslaget om jagt på kronvildt er stadig 6 ugers jagt i en eller anden periode i løbet af jagtsæsonen.

Forslaget om jagt på dåvildt er jagt i december måned på spidshjort, då samt kalv og så jagt på øvrige hjorte de sidste 14 dage i januar.

 

Ad.9                    Regulering af mårhunde kører efter planen men de stakkels reguleringsjægere kan ikke følge med som det ser ud lige nu, men de gør forsat et kæmpe arbejde for få midler.

 

Ad.10                  Der var enighed om at det var et godt møde med kommunen.

 

 

 

 

Ole L. Pedersen

Sekretær i Jægerrådet

25 42 58 40