Den Gamle Protokolbog

Den 21 marts 1931 så Herborg Videbæk dagens lys.

Foreningen er stiftet i Herborg lørdag den 21. marts og i Videbæk Onsdag den 25

marts 1931.

Vedtægterne blev som Skjern og omegnens jagtforeninger.

Den første bestyrelse blev valgt.

Læge O. Fischer Simonsen Videbæk. Ole M. Olesen Videbæk. S. T. Skak. Trøstrup.

N.P. Nielsen. Herborg. J. Mølhede Nielsen. Herborg. Sidstnævnte som formand.

Den 9 november 1931. Bestyrelsen samlet til møde i Videbæk og bestemte at købe

fosformos (Kragegift) for 25 kr. samt 8 harer hvert medlem der vil have en hare sat

ud på sit terrain skal betale denne med 10 Kr. til foreningens kasse der blev også

købt 3 Lækattefælder til udlån.

Den 18. januar 1932. Afholdes på Westergaards Hotel i Videbæk, et møde foredrag

af Hr. Jagtkonsulent C. Rumler Dansk Jagtforening. Foredraget omhandlede

vildtets opdræt, pleje og beskydning.

Bestyrelsen besluttede at indmelde foreningen i Dansk Jagtforening for at få del i

udbytte af løste jagttegn.

Ansøgning om optagelse i Dansk Jagtforening er afsendt den 23. januar.

År 1933 den 18. januar afholdes bestyrelse møde på Westergaards Hotel

Der forelå meddelelse om at der fra Ølstrup var afsendt 16 Fasaner til vores

forening.

Det vedtages foreløbig at hensætte fuglene i en tom lade ved Trøstrup teglværk.

Det bestemtes at forsætte med præmiering for justering af krage og skadereder.

Tillige at der betales 50 Øre for hvert dræbt egern. Det vedtages foreløbig at købe

fosformos for 40 Kr. samt at uddele til dem der vil udlægge giften kan få det gratis.

Generalforsamlingen afholdes først i februar, samme dag så vidt mugeligt

jagtfilmen forevises.

d. 16. marts 1933, afholdtes generalforsamling på Westergaards Hotel i Videbæk,

Beretning om det forløbende år samt Regnskab aflægges af Formanden. Ved

Forhandlingerne vedtages det at søge optaget flest mugliger passive medlemmer

Gratis, samt forsøgsvis, at nedsætte kontingentet for aktiver medlemmer til 1 Kr.

Årlig, for derigennem at få stører tilslutning til foreningen. Bestyrelsen afgik ved

lodtrækning Ole J. Olsen Videbæk og Dr. O. Fischer Simonsen, Videbæk.

Begge nægtede genvalg. Ny valgt blev Chr.T. Olesen Herborg og Aage

Søndergaard, Videbæk sidstnævnte som formand og Kasserer. Samme dag

Om eftermiddagen forevistes Jagtfilmen for Børn, i Hotellets store sal, der var

Mødt4 a 500 skolebørn fra omegnens skole. Om aftenen holdt Jagtkonsulent

M. Mortensen Silkeborg, foredrag samt foreviste Jagtfilmen, salen var fyldt til

sidste plads, af en begejtret tilskueskare, til tros for det dårlige vejer.

D 11. Januar 1934 Afholdtes bestyrelsesmøde. Der forelå meddelelse om at

Foreningen at jagtforeningen var tildelt 8 Fasaner samt 90 Kr. Det bestemtes at

udsætte 4 Fasaner i Herborg og 4 i Videbæk. Ligeledes var der meddelelse fra

Dansk Jagtforenings Sekretariat at medlemsbladet, Dansk Jagttiderne kunne blive

tilsendt hvert medlem, mod at der betales 3 Kr. i årlig kontinengent i stedet for

som før 1 Kr.

Det vedtages at afholde Generalforsamling i januar med foredrag af Postmester

Adam Jensen. Endvirer søges om den nye Jagtfilm forevist.