Om foreningen

Vorgod - Fjelstervang Jagtforening blev stiftet 25. marts 1933 som en lokalforening for Landsjagtforeningen af 1923. Den gang var det årlige kontigent 4 Kr.

Jagtforeningen har flere udvalg, som arbejder med hundearbejde, flugtskydning og riffelskydning, hornblæsning og jagthorn samt afholdes af jagter i de lokale skove.

Der afholdes 4 årlige jagter ved Vorgod Østerby og Sedenius. Derudover afholdes rævejagt, lodtrækning om bukkejagt samt to årlige jagter i Momhøje Naturcenter. Endvidere mulighed for at deltage i to jagter i Oksbøl Statsskovdistrikt, hvor deltagerne findes ved lodtrækning.
I 1995 købte jagtforeningen sammen med Nr. Vium-Troldhede Jagtforening og Videbæk-Herborg Jagtforening et stykke jord ved Egeris, hvor der blev bygget et fælles klubhus.

STANDARDVEDTÆGTER FOR
LOKALFORENING UNDER
DANMARKS JÆGERFORBUND (DJ)

1.0 ​Navn og hjemsted
1.1​ Foreningens navn er – Vorgod Fjelstervang Jagtforening.
1.2​ Foreningens hjemsted er Videbæk Kommune.

2.0​ Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1​ Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for
foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2​ DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

3.0​ Formål og opgaver
3.1​ Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses
interesse i tilslutning til DJ’s formål.

4.0​ Optagelse
4.1​ Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0 ​Ophør

5.1​ Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af
december.

5.2​ Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af
bestyrelsen fastsatte regler

5.3​ Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §46 –
41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

5.4​ Medlemskabets ophører medfører ikke krav på andel af foreningens formue.

6.0​ Kontingent og hæftelse
6.1​ Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent
6.2​ Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent reduktion for familie-, junior- og
seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse
om forfaldstid m.v.
6.3​ Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

7.0​ Ordinær generalforsamling
7.1​ Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2​ Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i September måned. Forslag, der ønskes
optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

7.3​ Indkaldelse af den ordinære generalforsamling vil ske med mindst 2 ugers varsel. Vil ske med
meddelelse i lokale Avis og/eller program.

8.0​ Ekstraordinær generalforsamling

8.1​ Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller
når mindst 10 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af,
hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal
bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne
med mindst 1 uges varsel.

9.0​ Afstemninger

9.1​ Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2​ Hvert medlem har én stemme.

9.3​ Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1
medlemmerne begærer skriftlig afstemning.
9.4 ​Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5​ Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse
vedtægter.

9.6​ Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende
medlemmer stemmer derfor.

10.0​ Bestyrelsen

10.1​ Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af
foreningen.

10.2 ​Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3​ Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4​ Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling hvorefter formand og kasserer vælges af
bestyrelsen midte

10.5​ Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær

10.6​ Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7)
medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7​ Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8​ Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9​ Beslutningen vedtages ved simpel absolut flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens –
eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

11.0​ Tegningsret

11.1​ Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden,
i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2​ Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kasseren.

12.0​ Formue og regnskabsår

12.1​ Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut eller sikre værdipapirer.

12.2​ Regnskabsåret er fra 1/8 – 31/7

13.0​ Revision

13.1​1 revisor, der vælges af og blandt medlemmerne jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og
påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse at foreningen administreres
hensigtsmæssig og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2 ​Kasseren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3​ Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0​ Sammenslutning

14.1​ Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemme
vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under Dj, således at
foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0​ Opløsning

15.1​ Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer
på af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højest to måneders
mellemrum, vestage, at foreningen opløses.

15.2​ Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtigelser er opfyldt – forvaltes af DJ i
indtil 5 år.
Stiftes en ny lokalforening under Dj i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den
forvaltende formue til den nye forening. I modsatfald tilfalder formuen efter femårsperiodens
udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0 ​Ikrafttræden

16.2​ Disse vedtægter, der er vedtaget af generalforsamlingen den 21. januar 1992 træder i kraft
når de er godkendt af DJ.

Vedtægterne er godkendt af DJ’s hovedbestyrelse den 10. februar 1992.