Jægerråd

Referat fra Årsmødet i Jægerrådet for Ringkøbing – Skjern kommune, afholdt den 23 JAN 2024 kl.

1900 i Højmark forsamlingshus.

Fremmødte: 20 foreninger ud af de 31 foreninger var repræsenteret.(i alt 35 m/k)

Dagsorden:
1. Gennemgang af dagsorden.
2. Valg af dirigent.
3 Aflægning af beretning for jægerrådets virke.
4. Valg af formand (ikke i år).
5 Orientering om bestyrelsens sammensætning. (hvis der er foreninger der ønsker at få en mand i
rådet, skal de have kandidaten klar til denne aften).
6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (Lars Jensen er på valg til
HB og han modtager genvalg).
7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
8. Indslag fra kredsformand kreds2 samt HB medlem.
9. Indkomne forslag.
10. Oplæg ved Jacob Bergman Nielsen Chefkonsulent Natur og vildtpleje DJ
11. Eventuelt.

Ad. 1 Se dagsorden ovenfor.
Ad. 2 Thue Madsen blev foreslået og valgt som dirigent.
Ad. 3 Formanden gennemgik rådets virke i årets løb herunder debatten omkring PFAS og
den indvirkning det har fået på jagten nogle steder, men set i bakspejlet er det hele
nok lidt overdrevet. Indstilling til kommunes energiplan er indsendt fra jægerrådet.
Der er nedlagt 221 mårhunde til en pris per mårhund på 3570,40. Projekt vildt striber
kører nu godt i 2023 der blev sået ved i alt 120 lodsejere. Der har været et Road sjov i
Aulum omkring vildttællinger. Der blev i foråret 2023 etableret et kystvandråd
omkring Ringkøbing Fjord, hvor Jacob Bergman har siddet som Dj's mand.
Landsskuet i Herning forløb her i 2023 ganske godt og der var mange hjælpere som
Kim takkede for deres hjælp. Hvordan skal DJ natursyn se ud i fremtiden, der sidder
nu en arbejdsgruppe og arbejder med dette for tiden. Der har været afholdt et

særskilt møde i Idom, hvor der var fokus på hundyrene(kronvildt, dåvildt) i første
omgang.
Ad. 4 Ikke valg i 2024.
Ad. 5 Kim gennemgik rådets nuværende sammensætning, og det endte med at Jan og

Simon går ud og Frank kommer ind i jægerrådet.

Ad. 6 Lars blev opstillet til HB og Steffen blev opstillet som suppleant, begge uden

modkandidater.

Ad. 7 Den 22 JUN 2024 er der repræsentantskabsmøde og vi har 10 pladser som blev

fordelt med det samme og godkendt, Kim melder til ved DJ.

Ad. 8 Steffen gennemgik de nye foreslåede jagttider for hundyr af då og kronvildt som
bliver fuld jagttid for kron kalve fra den 1/9 til 29/2 og for hind og då 1/10 til 31/1 og
for dåkalve fra den 1/10 til den 31/1. Lars kom ind på den nye kursuskalender der er
på vej, og så gennemgik han lige proces linjen for de nye jagttidsforhandlinger samt
de andre forudsætninger der skal være på plads, før de bliver til en realitet. Lars
vendte også lige problemerne med udsætning af fasaner og agerhøns. Lars
orienterede om hvorfor der kun udkommer 9 blade af JÆGER fremover.

Ad. 9 Ingen forslag.
Ad. 10 Jacob B. Nielsen fortalte om naturtiltag i det åbne land set i forhold til jagt, en masse
om etablering af vildtagre, slåning af vildtagre, etablering af kvasdynger, placering af
vildtstriber, plante hjemmehørende arter for vildtet gerne med blomster og frugter
og plant nu buske i stedet for træer, afgræsning af vore vådområder er særdeles
vigtig men se også hvad der ligger på DJ`s hjemmeside. Jacob fortalte meget om alle
de fora som DJ deltager i hen over tid. Fårefedt der ud sprøjtes i afgrøder der skal
høstes, stopper høstdrab af rålam hvis det bliver brugt rigtigt. Hele foredraget bliver
rundsendt af formanden elektronisk.

Ad.11 Jagt i de kommunale skove og de problemer det gir, vil blive behandlet på et møde

som formanden indkalder til i løbet af sommeren.

Ole Lembcke Pedersen
Sekretær i jægerrådet

Til
Ringkøbing Skjern Kommune

Input til retningslinjer for Solcelleanlæg

Jægerrådet i Ringkøbing Skjern Kommune fremsender hermed vores synspunkt/input til påtænkte opførelser af
energianlæg.

Det er med bekymring vi ser, vores Kommune (Naturens rige) bliver lagt ud i gigantiske solcelleanlæg. Det er vores
opfattelse anlæggene vil få store konsekvenser for vildtets frie bevægelighed.

Generelt har vi intet imod solcelleanlæg, men de skal placeres på en måde, så de ikke ødelægger naturen og dyrelivet.

Vi vil foreslå at man planlægger placeringerne af solcellerne således at nedenstående bliver tilgodeset.

• Solceller bør i et meget bredere omfang placeres på bygninger så de ikke skæmmer naturen.

• Større solcelleanlæg bør etableres på landbrugsarealer, og ikke i umiddelbar nærhed af kysten eller større
søer. Anlæggene bør heller ikke etableres i, eller i umiddelbar nærhed af, nuværende eller fremtidige
vådområder. Der har været tilfælde, hvor fugle forveksler solcelleanlæg med vand, og derfor prøver at lande på dem.

• Man bør så vidt muligt etablere anlæggene uden trådhegn ( I Lemvig Kommune praktiseres dette)

• Yderflethegn (hvis det kræves og er nødvendigt – i nogle situationer med afgræsning vil man kunne nøjes
med 2-3 strømførende tråde) bør holdes med minimum 30 cm afstand til jordoverfladen, eller
maskestørrelsen bør være i en størrelse /dimension, så agerhøns, hare, ræv og andre mindre dyr har uhindret
adgang til området ved passage under hegnet. Desuden bør man ved hegning ikke hegne i mere end 90 cm
højde, da hjortevildtet så har muligheden for at passere hegnet.

• Ved solcelleanlæg over 100 ha, bør skal der etableres faunapassager af minimum 50 meters bredde pr.
påbegyndt 100 ha, så større pattedyr kan passere området (disse passager og ved udmundingerne i
passagerne, bør samtidig pålægges jagtforbud – bortset fra regulering af invasive arter)

• Skal projektarealerne hegnes, så vil det give god mening at have ekstensiv afgræsning på arealerne, hvilket vil
gavne biodiversiteten.

• Faunapassager bør for bedst mulig effekt beplantes med buske og enkelte træer, så vildtet føler større
tryghed ved at anvende passagerne.

• Ligeledes bør der være afstandskrav på minimum 50 meter til andre solcelleanlæg, som faunapassager, som
pålægges samme vilkår ang. jagtforbud.

• Der bør tages vidtrækkende hensyn til om området virker som suppleringsområde for nærliggende Natura
2000 områder (eksempelvis fourageringsområde for arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området)

• Levende hegn om området bør være med vidtrækkende hensyn til danske plantearter og bør i videst muligt
omfang være bi- og insektvenlige.

• Minimum (5%) 3% af projektarealet udlægges med bi- og insektvenlige blomster og urter, til fremme og
understøttelse af biodiversiteten.

• Slåede græsspor mellem solcellerne, slås successivt med ca. 3 ugers interval (til fremme af konstant nyt og
proteinrigt græs til bl.a. hare, samtidig modvirker det drab af jordrugende fugle, som kunne være fristet til at
etablere rede i græsgangene)

General – All

• Sprøjtemidler må ikke anvendes i projektområdet.

• Man bør beskytte og bevare alle de småbiotoper (levendehegn, småbeplantninger, markveje, markskel osv.),
som ligger inde i projektområderne.

Med venlig hilsen
Lone Meyer
Dj-repræsentant Grønt råd RKSK
Kim Bjerre
Formand Dj Ringkøbing Skjern

På vegne af Jægerrådet Ringkøbing Skjern kommune.

Referat fra rådsmødet afholdt den 28 NOV 2023 i Højmark klokken 1900.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Jagt på de kommunale arealer. (31 JAN 2025)
4. Nyt fra øvrige medlemmer.
5. Planlægning af årsmøde 2024.
6. Året der næsten er gået.

Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad. 1 Formanden bød velkommen og en særlig velkomst til Tarm jagtforening.

Kim omtalte kort mårhundemødet i Aulum samt lidt om vildttællegruppernes arbejde
som nok ikke kører helt som ønsket. Der kommer nu en pulje penge fra naturstyrelsen
til telekort, ordningen skal køres gennem kommunen, herom nærmere på et senere
tidspunkt. Referat fra det seneste kredsmøde kommer om nogle dage.
På mødet med kommunen er vildtstribe indsatsen nu på plads og Thue bliver
tovholder.
Ad. 2 Blev godkendt.
Ad. 3 Der er lidt udfordringer med jagten i de kommunale skove, blandt andet i Tarm hvor
der i skoven er lavet nogle nye anlæg som, boldbaner, shelter by for veteraner og en
hundeskov. Inden næste møde skal ses på samtlige de nuværende kontrakter.
Ad. 4 Det videre sagsforløb for Sædding skydebane er udsat til JAN 2025. Fiskbæk plantage
er lige blevet solgt, men igen ved lige nu hvem der har købt plantagen. Preben sender
noget materiale rundt omkring en lille produktion af Ducktubes.
Nyt tag på INFO huset ved Vonå er nok lidt problematisk lige nu. PFAS-jagter er
afholdt i Veststadil fjord, men der ikke kommet noget resultat retur. Nyjægerjagterne
har været rimeligt besøgt her i 2023. Thue oplever et faldend antal jæger der deltager i
deres jagter. Stauning har modtaget en naboklage omkring etablering af deres
grillhytte. Der kommer nok 15 vindmøller i området fra pumpestation nord mod
Stauning Whisky og så ned til vejen mellem Skjern til Lønborg, vi har ikke set kortet
endnu.
Referaterne fra kystvandrådet er meget uforståelige.
Det fælles renseanlæg som skulle bygges i Tarm er nu udskudt i 20 år.
HB har bedt om at man styrker de mange lokale jagtforeninger samt jægerrådene.
Materialet der omhandler styrkelsen af foreninger og jægerråds bedes læst igennem
inden næste møde.

Ad. 5 2024 årsmødet bliver den 23. JAN 2024 i Højmark forsamlingshus klokken 1900 Ad.

Næste møde bliver årsmødet den 23. JAN 2024.

Emne: Referat fra rådsmødet afholdt den 9 FEB 2023 i Egehytten klokken 1900.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Konstituering af rådet efter årsmødet.
4. Udpegning af delegerede til repræsentantskabsmøde.
5. Projekt vildtstriber.
6. Nyt fra det grønne råd.
7. Nyt fra øvrige medlemmer.
8. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
9. Nyt fra brugerrådet.
10. Everfox træningsanlæg.
11. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde
Ad. 1 Formanden bød velkommen til Asger og derefter en kort præsentation af alle
deltagere, nye som gamle. MEGATON projektet til 60 milliarder ved Tarm var et stort
møde, med cirka 1000 deltagere. PFAS-mødet i Harboøre var et godt og oplysende
møde, omkring farligheden i PFAS og del om grænseværdierne/halveringstider, dem
der deltog i mødet opfattede klart, at der er mindre grund til panik nu, end i starten.

(der kommer til at ligge en rapport om emnet på DJ-hjemmeside).
Ad. 2 Blev godkendt.
Ad. 3 Efter valg blev næstformand Bo Nielsen og der var genvalg til Lone og Ole.
Ad. 4 Den 10. JUN 2023 er der repræsentantskabsmøde i Odense og der blev udpeget 10
deltagere, Kim styrer selv listen og sørger for tilmelding af de delegerede.

Ad. 5 Der været afholdt et møde med vildtstribe så folket hos Vestjysk landboforeningen og
det er besluttet at man i år kun vil så med en økologisk blanding, og det er kommunen
der sponseres frøene, og frivillige landmænd/jægere der skal udføre arbejdet.

Ad. 6 Intet nyt.
Ad. 7 Stadil jagtforening hænger nok lidt i bremsen, Højmark jagtforening orienterede lidt
om kredsskydning i Ulfborg, ellers lidt blandet hvad der sker i området, der er
arrangeret ulvemøde i Borris den 14 FEB 2023, Borrisstævnet bliver den 6 MAJ 2023,
jagten i Skjern Enge ser ud til at køre i en god gænge, riffelskydebanen i Sædding er i
proces, der er nu planlagt for rågeregulering i Videbæk, og Kim spurgte til, om det en
ide` at lave en facebookside for jægerrådet og det lader til at der nikket rundt om
bordet, og så blev det foreslået, at hvis der er arrangementer i en af de lokale

foreninger hvor der ønskes flere deltagere, så lad os få det bredt ud til øvrige
foreninger, gennem jægerrådet.

Ad. 8 Der er indkaldt til et nyt møde den 20. MAR 2023 i jægerforum syd, intet hørt fra

nord.

Ad. 9 Bo Nielsen kommer i brugerrådet i Nord, og vi har ikke hørt noget fra Syd siden sidst.
Ad. 10 Everfox anlægget kommer til at ligge i No og Allan Skovgård er tovholder indtil
videre og når han har været på kursus kommer der nærmere om projektet.

Ad. 11 Kim undersøger om DJ vil gøre noget mere for at hjælpe jagtforeningerne med deres

økonomistyring, som er blevet noget dyrt gennem bankerne.
Næste møde bliver den 19 APR 2023 i Egeris klokken 1800.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Referat fra Årsmødet i Jægerrådet for Ringkøbing – Skjern kommune, afholdt den 24 JAN 2022 kl.
1900 i Højmark forsamlingshus.

Fremmødte: 22 ud af de 31 foreninger var fremmødte.(i alt 35 m/k)

Dagsorden:

1. Gennemgang af dagsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
4. Valg af formand.(ikke i 2023)
5. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
6. Indlæg fra kredsformanden i kreds 2 samt HB medlem.
7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt.5 og 6
skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet, idet
kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
8. Indkomne forslag.
9. Oplæg ved Torsten Lind Søndergård(Pressechef DJ).
10. Eventuelt.

Ad. 1 Se dagsorden ovenfor.
Ad. 2 Thue Madsen blev foreslået og valgt som dirigent.
Ad. 3 Formanden gennemgik rådets virke herunder takker han den afgåede formand for
hans hjælp i opstarten. Mårhunderegulering og faunastriber har der været særlig
megen fokus på, der blev 2022 sået 60 km striber hos 80 forskellige lodsejere, hvilket
må siges at være ret godt. Kommunen spørger igen i år om opgaven skal fortsætte i
2023 hvor de igen vil støtte med nogle frø, det er for øvrigt vigtig ikke at pløje
arealerne om hvert år. Vildttællingerne er nu i gang rundt omkring her på egnen, og
der har været afholdt et kursus i hvordan man kunne gøre. 250.000,00 kr. kom der
ud at arbejde i foreningerne der havde søgt af puljen i 2022 på grundet koronaen.
Sunds og No får som det ser ud lige nu, de nye Everfox rævetræningsgrave, nærmere
herom ved først komne bestyrelsesmøde. Formanden har været til et møde omkring

arter på rødlisten og mødet handlede meget om hvordan dyrene kommer på den
røde liste. Fodring af vildt er for tiden en del i medierne, mange ikke jægere bryder
sig ikke om den måde jægerne fodrer for vildtet. Et andet problem er de skader som
landbrugsmaskiner påfører vildtet(høstdrab) under høst og det emne skal vi være
bedre til koordineres i medierne, både fra landbrugets og jægerne side. Data omkring
forbruget på fangst af mårhunde ser således ud, der er kørt 25.199 kilometer, i 6162
timer og der er nedlagt 159 mårhunde i projektet her i kommunen, der er nedlagt
512 mårhunde i helle kommunen i 2021/22 , og her den 22 FEB 2023 er der igen
udlevering af nye kameraer med videre, hos Land og Fritid. Nogle lerduebaner skal i
den kommende tid have lavet nye støjberegninger inden for den nærmeste fremtid,
en kæmpe og bekostelig opgave for disse foreninger.

Ad. 4 Ikke valg i 2023.
Ad. 5 Der kommer lidt ændringer i rådet efter konstitueringen, tak til dem som forlod rådet

og velkommen til de nye.

Ad. 6 Lars som er vores HB medlem startede med at svare på Kims beretning, og han var

lidt inde på de økonomiske forhold i forbundet, som i ser OK ud.
Bestandsovervågning er et middel, vildtudbytte statistikker og vingeundersøgelser er
alle midler som er med til at regulere vores jagttider. Udsætning af vildt bliver i
fremtiden et varmt emne her i Danmark og man har i DJ lavet nogle delmål, og der
findes et regelsæt omkring udsætning af vildt(ænder og fasaner) som fortæller hvad
man må og ikke må. RKSK kommune har lidt fremgang i medlemstallet og der er nu
2976 medlemmer i alt. PFAS kommer vi til at høre mere om, men vi må se hvad der
kommer til at ske. Steffen som er vores kredsformand og startede sit indlæg med at
rose Kim for en god start i hans nye job og for en god årsberetning. Der er nu ansat
en ny foreningsvejleder(Lisbeth) som var med til dette årsmøde. Steffen slog et slag
for al den uddannelse, som der er mulighed for hos DJ. Der kommer et Road Schow
fra DJ den 29 MAR 2023 i Aulum, det handler om råvildtforvaltning med videre.
Ad. 7 10 JUN 2023 er der repræsentantskabsmøde og vi har 10 pladser som fordeles til
rådets medlemmer og skulle der blive plads ønsker Niels Erik Jørgensen, Sigvald
Graversen, Niels Olesen samt Palle Pedersen at komme i betragtning.

Ad. 8 Ingen forslag.
Ad. 9 Torsten Lind Søndergård(Pressechef i DJ) kom med et indlæg som hed ”tiderne
skifter” og noget om naturens tilstand og hvad vi mennesker gør ved vores fælles
natur og lidt om hvad DJ mener fremtiden bringer, og en del om hvordan vore
vildtudbytter falder drastisk samt hvor hurtigt vore landbrug sammenlægges til store,
for vildtet triste, kæmpe arealer. Jan Eriksen udtaler at vildtforvaltningsrådet i den

næste periode skal have øget fokus på ”udsætning, jægeradfærd og jagtetik, fodring,
regulering, forstyrrelser og jagt i strengt beskyttede områder”.

Ad. 10 Næste møde bliver den 9 FEB 2023 i Egeris.

Ole Lembcke Pedersen
Sekretær i jægerrådet

Referat fra rådsmødet afholdt den 15 NOV 2022 i No.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Nyt fra det grønne råd.
4. Nyt fra øvrige medlemmer.
5. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
6. Nyt fra brugerrådet.
7. Everfox træningsanlæg.
8. Det kommende årsmøde.
9. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad. 1 Formanden bød velkommen og orienterede om de møder han havde deltaget i siden
sidst blandt andet noget om rødlisterne og hvordan emnerne ender der, og der blev
også diskuteret undsætninger af fasaner og ænder samt fodring af vildt generelt.
Landsskuet i Herning var en god oplevelse i 2022.
Er der brug for kurser af en eller anden art så kontakt Sigvald eller undertegnede.
Hvad skal vi vælge som fokusområde i 2023, her ser vi gerne at jagtforeningerne
kommer med forslag til disse fokusområder.
Så folk møde bliver nu planlagt af Lars Chr. Rejkjær snarrest.
Sædding skydebane ligger stadig stille på grund af paragraf 3 regler/udfordringer.

Ad. 2 Blev godkendt.
Ad. 3 26 OKT 2022 blev mødet afholdt og her blev der blandt andet diskuteret slåning af
kommunes arealer herunder bekæmpelse af bjørneklo samt borgerinddragelse i
fremtidige etableringer af nye grønne energianlæg. Se i øvrigt referat som er
vedhæftet denne mail.

Ad. 4 Vi har haft besøg i Skjern Enge, af vores formand Claus L. Christensen samt Carsten
Filsø, de ønskede at opleve et aftentræk på ænder i et fedt naturområde, og det fik de.
Bo fortalte kort om turistmødet i Kloster hvor der var ca. 80 deltagere.
Undersøgelse af PFAS i fugle er i gang i den nordlige del af kredsen.
Planen om en stor fællesjagt på krondyr i området syd for Skjern å til Nymindegab og
et stykke ind i landet til Vardevej, er lige nu droppet grundet noget uenighed.
Der er blevet lavet hærværk på et jagttårn i Snogdal Plantage, lidt træls, den lokale
jagtforening graver lidt mere i sagen.
Et medlem af jagten i Skjern Enge er sat på midlertidig pause, kortet er ind til videre
inddraget, grundet at kontrollen har konstateret ret mange skud på alt for lange hold.
Der er møde i ”Borrisstævne komiteen” den 22 NOV 2022.
Referater fra dette jægerrådsmøde skal på kredsens hjemmeside fremover, Kim tager
aktion på opgaven.

Støjberegning på lerduebaner er for tiden oppe og vende, fordi vore nye patroner
støjer mere end de gamle, så skal nu laves nye beregninger, hvad det så end giver af
udfordringer i fremtiden.
Ad. 5 Intet nyt siden sidst.
Ad. 6 Intet nyt siden sidst.
Ad. 7 Vi ved ikke for nuværende hvor anlægget(EVERFOX)befinder sig, men Kim

undersøger sagen.
Foreningerne må gerne begynde at lede efter interesserede til at arbejde med et sådant
anlæg allerede nu, kommer måske til at ligge i No.

Ad. 8 24 JAN 2023 er der planlagt årsmøde nærmere herom senere.
Ad. 9 Flere jægere finder det ærgerligt at der ikke har været en bedre kommunikation
mellem jægerforbundet og landbruget, inden der har været bragt artikler om høstdrab
og mangel på hensyn til biodiversitet i landbruget. Det har nogle steder givet
dønninger, og kommer nok til at koste medlemmer.
Næste møde indkaldes senere efter behov.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Referat fra rådsmødet afholdt den 6 SEP 2022 hos Hans Nielsen.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Nyt fra det grønne råd.
4. Nyt fra øvrige medlemmer.
5. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
6. Nyt fra brugerrådet.
7. Status på regulering af mårhund samt fordeling af midler til de aktive

reguleringsjægere.

8. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad. 1 Formanden bød velkommen igen efter vores markvandring hvor vi på vildtstriber hos
Hans samt efterfølgende spisning af formandens hjemmelavede og derefter grillede
hjortepølser med kartoffelsalat.
Formanden startede selve mødet med at gennemgå dagsordenen til det kommende
kredsmøde.
Landsskuet var velbesøgt og gik efter planen.
Der har været lidt udfordringer omkring afholdelse af kredsens riffelskydning i
Ulfborg.
Der bliver indkaldt til et jægerrådsformandsmøde her midt i september.

Ad. 2 Blev godkendt.
Ad. 3 13 JUN 2022 har der været afholdt møde i det grønne råd og her blev den nye plan for
”Natur- og Friluftsliv” fremlagt og den kan ses på kommunens hjemmeside.
Ad. 4 Vi har haft besøg, på Borris Hede, af vores formand Claus L. Christensen, han
ønskede at bruge en hel dag på Heden, han kom klokken 0800 hvorefter der blev
gået/kørt rundt på heden og sluttede sidst på eftermiddagen med at se hvordan man
ringmærker fuglen ”Vendehals” i samarbejde med DOF, som jo overvåger fuglen på
Borris Hede. Claus kommer igen og besøger området i NOV, SÅJS har inviteret ham
med på en andejagt i Skjern Enge. SN har meddelt at de fra i år vil komme på besøg et
par gange, når der er jagt i Skjern Enge, de vil tælle skud samt prøve at tælle hvor
mange og hvilke fugle der bliver nedlagt under sådan en jagt, det vil blive meddelt
hvilke dage de kommer.
Så folk møde bliver nu planlagt af Lars Chr. Rejkjær snarrest.
Kim indkalder til et møde med kommunen omkring vildt striber.
Ådum har lavet støjværn omkring klubhuset.
Alt er udsolgt til jagten i Skjern enge.
Sædding skydebane ligger stille på grund af paragraf 3 regler.
Naturens dag foregår i år ved Røjklit havn hvor Holmlands jagtforening deltager.

Ad. 5 Intet nyt siden sidst.
Ad. 6 Intet nyt siden sidst.
Ad. 7 Kim havde nye SIM kort med fra DN med som blev fordelt på mødet, derudover fik

alle de aktive mårhundejægere lidt tilskud til drift af fælder og kameraer.
Der bliver afholdt en temaaften omkring fangst af mårhunde på Hover Friskole den 29
SEP 2022 klokken 1830.
Der ligger nu nye forsyninger af fiskepiller hos Hans J. Dahl.
Der nedlagt 159 mårhunde i perioden 1 JUL 2021 til 31 JUN 2022.
Ad. 8 Nyt renseanlæg vest for Tarm er nu ved at blive projekteret.
Næste møde bliver den 2 NOV 2022 i No klokken 1900.
Flere mødedatoer kommer fra formanden snarrest.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Referat fra rådsmødet afholdt den 9 JUN 2022 i Højmark klokken 1900.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Repræsentantskabsmødet i 2022.
4. Nyt fra det grønne råd.
5. Nyt fra øvrige medlemmer.
6. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
7. Nyt fra brugerrådet.
8. Evaluering af såning af markstriber forår 2022.
9. Status på regulering af mårhund.
10. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad. 1 Formanden bød velkommen og nævnte at der havde været 26 personer med til mødet

omkring vildttællinger i vores område. Udpegning af medlemmer til
hjortevildtudvalget er nu gennemført og det blev Kristian Brink som er vildtforvalter.
Puljen på de 250.000,00 kr. er nu fordelt efter en aftalt fordelingsnøgle. Dyrskuet i
Herning bliver fra den 30 JUN til den 2 JUL og har man tid og lyst til at hjælpe, skal
man kontakte Kim hurtigt mulig. Natur nationalpark i Stråsø kører efter planen bliver
der sagt. Høringssvar til NATURA 2000 arealerne er nu afleveret til DJ.

Ad. 2 Blev godkendt.
Ad. 3 Den 18 JUN 2022 er der repræsentantskabsmøde på Vingsted centeret og der er blevet
udpeget 11 deltagere, Kim gennemgik samtlige ændringsforslag som er fremsendt til
samtlige deltagere. Samkørsel blev koordineret. Se deltagerliste.

Gert Jensen Lønborg -Vostrup Ringkøbing-Skjern
Ole Lembke Pedersen Hanning-Finderup-Sæding Ringkøbing-Skjern
Bo Nielsen HolmsLand Ringkøbing-Skjern
Anders Elmholt Vorgod-Fjelstervang Ringkøbing-Skjern
Jeanet Knark Fraser Hoven Ringkøbing-Skjern
Lars.chr Rejkær Ringkøbing Jægerforbund Ringkøbing-Skjern
Sigvald Graversen Skjern Ringkøbing-Skjern
Lone Meyer Skjern Ringkøbing-Skjern
Hans Jørn Dahl Skjern Ringkøbing-Skjern
Palle Pedersn Tim Ringkøbing-Skjern
Niels Erik Jørgensen Holmsland Ringkøbing-Skjern

Ad. 4 Lone var lidt inde på deres arbejde i rådet og meddelte at der var indkaldt til det næste

møde igen den 13 JUN 2022.
Projektbeskrivelse omkring naturnationalpark STRÅSØ er tidligere sendt til samtlige
jagtforeningsformænd.

Ad. 5 Nogle er begyndt at køre og tælle vildt efter mørkets frembrud, og følger den plan der
er lagt. Der har været møde omkring solcelleparken i Stauning, og det ser umiddelbart
fornuftigt ud med hensyn til vildtets bevægelses muligheder. Hundetræningsområdet i
No er ved at tage form og der arbejders videre med projektet. Skydebanen ved
HJVGD Hoven er lige blevet miljøgodkendt. Al jagt på klovbærende vildt er stoppet
med øjeblikkelig virkning i tre år på Borris Skydeterræn, grundet forsvaret ønsker at
der skal være op til ca. 2000 krondyr på heden, til at lave noget naturpleje, fortrinsvis i
og omkring Omme ådal, og det er naboerne ikke glade for, der arbejdes videre med
sagen. Borrisstævne er blevet afholdt med ca. 600 skytter, et godt og velgennemført
stævne. Der er blandt nogle jægere nogen utilfredshed med at ”nogen” beskylder
jægerne for, at de er skyld i at ulvene forsvinder i DK

Ad. 6 Ole gennemgik kort referatet fra Syd se herunder, intet nyt fra Nord.

Status for opkøb af jord v. Lønborg Hede
Nyt projektområde der binder Lønborg Hede sammen med Ringkøbing Fjord og
Skjern Enge.
De første 133 ha er opkøbt, flere ejendomme og jord er i spil. Desuden er flere
småarealer også opkøbt.
Dele af arealet er kunstigt tørlagt, og man sigter efter at etablere den oprindelig
hydrologi på området og genskabe våde områder og småsøer. Ved jordfordeling kan
man opnå en større sammenhæng mellem arealet og de omkringliggende områder.
Fremadrettet ønskes endnu flere arealer inkluderet, men tiden må vise hvilke arealer
der eventuelt udbydes til salg.
Jægerforum ønsker mere inddragelse ved jordopkøb for jagttegnsmidler. Ønsker til
arealets drift og udnyttelse er velkomne. Jordopkøbene ved Lønborg Hede er fra
naturforvaltningsspuljen; jagt ikke er udgangspunktet, men træk fra bl.a. ænder og
gæs kan udnyttes.
Jægerforum var positive over for spørgsmål omkring en anden form for jagt-og
vildtforvaltning ved Lønborg Hede, med større fokus på kronvildt.
Status for arealkrav, jagttider, mårhunde
Ny formand for den sydjyske hjortevildt gruppe, Anders Jæger Jakobsen.
Jagttider på hjortevildtet fastholdes, men gruppen forholder sig til nye jagttider hvis
der kommer arealbegrænsning.
100 hektars reglen udskydes, men forventes at blive en del af næste års lovprogram.
Ønske om en mere ensformig praksis landet over ved overtrædelser af
jagtlovgivningen; fx ved fejlskud til spidshjort, som dømmes vidt forskelligt alt efter
hvor man geografisk befinder sig.
Vilkårene for den udlejede jagt på NST arealer har ændret sig, specielt i takt med øget
publikumstryk og styrelsens nye fokus på friluftsliv og biodiversitet. Det betyder

ændringer for jagten, fx i form af begrænsninger på jagten i særlige
højsæsoner/weekender.
Mårhund
Enhederne står selv med ansvaret for at bekæmpe mårhund på enhedens arealer. I
2022 er der pt. skudt dobbelt så mange mårhunde som 2021.
God hjælp fra frivillige til reguleringen fordelt på hele enhedens område; der mangler
frivillig hjælp til mårhunderegulering i Ringkøbing-Skjern området.
Mink
Indsats mod vilde mink i naturen: flere mink observeret på området. Fældeopsætning
og bekæmpelse ønskes. NST stiller fælder og vildtkamera til rådighed. Til mink må der
anvendes slå-ihjel fælder, og dermed undgås dagligt tilsyn. Kontakt Mads vedr.
udlevering af udstyr til minkbekæmpelse: mabmi@nst.dk
Status for invitationsjagter hos NST Blåvandhuk.
Alle invitationsjagter gennemført trods Corona. 0 hagljagter, 6 riffeljagter.
Gentagene gange sker det, at den samme person fra jagtforeningen møder op. Det har
NST ingen holdning til, men det er værd at bemærke og overveje, om jagtforeningen
skulle byde muligheden til flere i foreningen.
Der ses generel god opførsel på posterne, men der opleves skudafgivelse på større
afstande, end der bliver anbefalet i parolen og dermed flere eftersøgninger. Der
sanktioneres i form af karantæne fra jagterne hvis det fortsætter.
Muligvis ikke 6 riffeljagter i 2022, grundet forsvarets mange aktiviteter.
Jagten udfases i Vrøgum Plantage i løbet af i år.
Sekretariatet ønsker bedre tilbagemelding på jagt invitationerne.

Ad. 7 Intet nyt.
Ad. 8 Der vil blive arrangeret en rundtur engang i efteråret 2022, så vi kan få at se hvordan

arealerne har udviklet sig hen over tid.

Ad. 9 Lone sender en liste til samtlige reguleringsjægere hvor de kan indberette hvordan det
går med reguleringen, og man skal indberette, for at få midler til nye telekort til
vildtkameraerne.

Ad. 10 Man forventer at arealkravet omkring jagten på kronvildt kommer til at træde i kraft

fra den 1 JUL 2023.
Næste møde den 6 SEP 2022 klokken1800 på Vejlevej.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Referat fra rådsmødet afholdt den 21 FEB 2022 i Højmark klokken 1900.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Repræsentantskabsmødet i 2022.
4. Konstituering af bestyrelsen efter årsmødet (valg af næstformand samt sekretær).
5. Nyt fra det grønne råd.
6. Nyt fra øvrige medlemmer.
7. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
8. Nyt fra brugerrådet.
9. Hvad sker der omkring Skjern Å.
10. Mailadresser.
11. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.
Ad. 1 Formanden bød velkommen og der var en kort præsentation af alle deltagere nye som

gamle.
Kim har været til det første kredsmøde, en god oplevelse.
Der mangler stadig nogle koordinatorer i kredsen meld jer hvis I har lyst.
Der kan maks. søges for 25 000,00 kr. pr forening i tilskud fra kredsen, ud over
egenbetalingen.
Der oprettes nu et vildttællingskorps (levende vildt), men herom senere, Kim tager
kontakt til naturkonsulenten fra DJ.
Kim gennemgik lige jægerrådets protokol for rådets virke.

Ad. 2 Blev godkendt.
Ad. 3 Den 18. JUN 2022 er der repræsentantskabsmøde på Vingsted centeret og der blev

udpeget 11 deltagere, Kim styrer selv listen og sørger for tilmelding.

Ad. 4 Efter valg blev næstformand Lars Chr. Rejkjær og sekretær blev Ole L. Pedersen.
Ad. 5 Lone var lidt inde på deres arbejde i rådet samt lidt om nye regler for opstilling af

solceller.

Ad. 6 Ved nyjægerjagten mødte der kun 6 mand frem og det var ikke for mange.
Ad. 7 Ole gennemgik kort referatet fra Syd og orienterede om at der var indkaldt til det

næste møde den 1. MAR 2022 i Oksbøl, intet nyt fra Nord.

Ad. 8 Ole orienterede kort om nogen af hovedpunkterne i seneste referat som var:
Korte orienteringspunkter fra NST. Driftsplan-supplement. Diskussion om nyt
Brugerråd. Fysiske møder. Hvem skal være medlem af brugerrådet og hvor længe?
Inddragelse af borgerne. Samspil mellem Naturstyrelsens forskellige interessenter
og det konkrete brugerråd og vidensdeling. Vidensdeling på tværs af landet. Hvad
har fungeret godt eller mindre godt i brugerrådenes levetid

Ad. 9 Paragraf 17 udvalget er ikke helt nedlagt endnu men der bliver nok afholdt et

afsluttende møde, ellers stille.

Ad. 10 Ingen ændringer.
Ad. 11 Janette havde et indslag med om vildsvinejagt i Spanien, har det interesse så kontakt

Hoven Jagtforening.
Næste møde 9 JUN 2022.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Referat fra Årsmødet i Jægerrådet for Ringkøbing – Skjern kommune, afholdt den 26 JAN 2022 kl.
1900 i Højmark forsamlingshus.

Fremmødte: 16 ud af de 31 foreninger var fremmødte se vedhæftede skema.(39 m/k)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
3. Valg af formand.(Opstillet er Kim Bjerre)
4. Rådets sammensætning i 2022. De foreninger der vil have en person i rådet skal have
personen klar til denne aften. Alle jagtforeninger har ret til 1 person i rådet.
5. Indlæg fra DJ formand Claus L. Christensen.(emner fra salen)
6. Indlæg fra Ove D. Hedegaard. Ny struktur inden for hundeområdet.
7. Opstilling af kandidater til hjortevildtgruppen Vestjylland.
8. Presentation af kredsformand samt nyt HB medlem.
9. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt.11
skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet, idet
kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
10. Indkomne forslag.(ingen)
11. Eventuelt

Ad. 1 Thue Madsen blev foreslået og valgt som dirigent.
Ad. 2 Formanden gennemgik rådets virke herunder lidt om naturnationalpark Skjern Å og
omkring muligheder for jagt i området, men heldigvis blev naturnationalparken ikke
til noget. Lidt om såning af grønne striber i samarbejde med kommunen og de lokale
landmænd. Mårhunde fylder stadig meget i vores område, og Hans Jørgen har stadig
fiskepiller på lager. Formanden ridsede lige balladen op i kreds 2, men nu skulle der
være ro på. Hans Jørgen var ganske kort inde på nye jagttider men dette kommer
Claus ind på senere. Bly skal udfases i vore riffelprojektiler og det nok inden 2024.
Hans Jørgen takkede for samarbejdet med både HB, jægerrådsbestyrelsen og de
lokale jagtforeninger, og det var så hans sidste beretning for nuværende.

Ad. 3. Kim Bjerre blev valgt som formand for dette jægerråd uden modkandidater.
Ad. 4. Se vedhæftede fil, der blev lidt ændringer i rådet, tak til dem som forlod rådet og

velkommen til de nye.

Ad. 5. Claus L. Christensen startede med at sige lidt omkring naturnationalparker og at det
ikke lige er DJ livret, det er de høje hegn og så at de skal være jagtfrie der er det
største problem. Det nye motto er ”GOD JAGT I GENERATIONER” og det er det vi skal
arbejde for fremadrettet. Claus var kort inde på vildtudbytte statistikkerne fra 1942
og til i dag. Med hensyn til ændrede jagttider så får canadagåsen mere jagttid,
husmår og edderfugl bliver måske fredet og så har vi store problemer med agerhøne
og harer som jo har det svært i den Danske natur. Skydebaner både riffelbaner og
flugtskydningsbaner er stadig et problem med hensyn til oprettelse af nye baner
samt godkendelse af de gamle.

Ad. 6. Ove Hedegård fortalte lidt om de 50 tusind hunde vi har i jægerforbundet i dag, og
fortalte noget om lovgivning, og fortalte så at der det sidste år blev der uddannet 70
nye hunde instruktører. Ove fortalte at der arbejdes med et nyt sæt regler og nye
træningsprogrammer som sigter mod at lave gode apporterende hunde, som kan
bruges til praktisk jagt. Der var en del utilfredshed med den nye retning for arbejdet
med hunde i forbundet.

Ad. 7. Inden 1 APR 2022 skal jægerrådet indstille nye kandidater til hjortevildtgruppen

Vestjylland.

Ad. 8. Vores nye kredsformand var ikke til stede grundet CORONA men vores nye HB
medlem, Lars Jensen, var på podiet for en præsentation. Nøgleordene er
”SAMARBEJDE” ”FORENINGSARBEJDE” ”INFORMATION” ”TONEN DER DISKUTERES I”.
Ad. 9. Jægerrådet fik af forsamlingen lov til at finde de delegerede til det kommen

repræsentantskabsmøde her i 2022.

Ad. 10. Ingen.
Ad. 11. Kim takkede for valget og takkede Hans Jørgen for hans store arbejde for jagtens sag,

og gav ham en lille afskedsgave fra jægerrådet.

Ole Lembcke Pedersen
Sekretær i jægerrådet

Emne: Referat fra rådsmødet afholdt den 15. december 2021 i Højmark klokken 1800.

Dagsorden til mødet:
1. Velkommen og sidste nyt fra formanden. (herunder en status med udfordringerne i kreds 2)
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Nyt fra det grønne råd.
4. Nyt fra øvrige medlemmer.
5. Planlægning af årsmøde 2022.
6. Fordeling af mårhundefælder samt kameraer.
7. Året der næsten er gået.
8. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad. 1 Formanden bød velkommen til de fremmødte, der var en del afbud med kort varsel.

Jægerfestivallen som skulle afholdes i Herning, er blevet aflyst for 2022.
Der er nu kommet 2 ton fiskepiller til fangst af mårhunde som skal fordeles.
Hans Jørgen fortsætter som observatør i hovedbestyrelsen indtil videre.

Ad. 2 Godkendt.
Ad. 3 Intet nyt.
Ad. 4 Bestyrelsen for Skjern Enge Jagten har været til møde med lystfiskerne omkring

regulering af skarv i Skjern Enge, her i denne vinter.
Bo har været til et møde i Husby omkring naturnationalparker, og lovgivning omkring
dette, et godt møde.
Hundefolket er særdeles utilfredse med de nye tiltag omkring hundesporten i
jægerforbundet.

Ad. 5 Der skal vælges en ny jægerrådsformand, da den nuværende formand ønsker at stoppe
efter mange år på posten, mødet bliver den 26. januar 2022 i Højmark, Thue blev
foreslået som dirigent på dette møde.

Ad. 6 Er der nogen der har mårhundefælder stående som ikke bliver brugt bedes man melde

ind til Hans Jørgen snarrest, så de kan komme ud og arbejde.

Ad. 7 Intet at bemærke.
Ad. 8 Afhentning af fiskepiller til fangst af mårhunde kan ske fra Vejlevej 57, den 10. JAN
2022, mellem klokken 1900 og 2000, husk at medbringe noget emballage da pillerne
ligger i løst vægt.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Emne: Referat fra rådsmødet afholdt den 11 OKT 2021 i Højmark klokken 1900.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Drøftelse af det kommende ekstraordinær jægerråds møde.
2. Jeg har vedhæftet en fil som vil komme til drøftelse her i efteråret.
3. Drøftelse af strimer sendt ud fra Tim Jagtforening.
4. Gennem gang af vores møde med Landboforeningen omkring fauna/ blomster striber i landbruget i 22. er der
nogen der kender nogen som kunne være interesseret i at så i foråret 22.  Vi skal gerne have nogen der er spredt ud
over hele kommunen så der ikke skal køres langt når der skal sås, der vil være en betaling pr så sted i størrelse af 1200
til 1500 kr. pr. sted.
Der skal sås med en 3 meter såmaskine
Vi skal aflevere navne på de personer den 15. oktober til landboforeningen for at de kan få det med i en pjece.
5. Hvis der er noget fra vores normale dagsorden kan vi tage det op.
6. Eventuelt.

Ad. 1 Formanden bød velkommen og herfra dette jægerråd er der kun Lars C. Rejkjær der

har meldt sit kandidatur til HB.
Jægerrådsmødet den 14 OKT er med følgende dagsorden:
For de Jægerråd, hvor jægerrådsformanden ikke er trådt tilbage, vil der være
følgende to punkter på dagsordenen: 1) indstilling af indtil to kandidater til HB-
medlem og HB-suppleant, 2) Eventuelt.
Jægerrådet foreslår Kim Bjerre som dirigent den 14 OKT.
Ad. 2 Skemaet er udfyldt af jægerrådet og er vedhæftet denne mail.
Ad. 3 Strimerne fra Tim jagtforening bliver ikke sendt ud efter beslutning af et enigt

jægerråd.

Ad. 4 Efter mødet med landboforeningen har Tue, Anders, Bo, Hans Jørgen og Kim meldt

sig som såkontaktmænd, nærmere herom senere.

Ad. 5 Ingen bemærkninger.
Ad. 6 Ingen bemærkninger.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Emne: Referat fra rådsmødet afholdt den 14 OKT 2021 i Højmark klokken 1900.

Dagsorden til rådsmødet.

Dagsorden til mødet:

1. Valg af dirigent.
2. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen i DJ og suppleanter for disse.
3. Orientering om hvordan man stille op til Kredsformand som skal vælges den 29/11.
4. Orientering om kommende indstilling af ny regional hjortevildt person som skal indstilles af kreds 2.
5. Orientering om opgaver ifølge DJ s vedtægter.
6. Eventuelt.

Ad. 1 Formanden bød velkommen til de 30 personer der var fremmødt og forslog Kim som

dirigent.

Ad. 2 Hans Jørgen gav kort oplæg til, hvorfor vi holder dette ekstraordinere møde som

holdes i dag.
Den indstillede til HB er Lars Chr. Rejkjær fra vores jægerråd uden modkandidater,
som også lige var oppe og motivere hvorfor han prøver igen, og der blev ikke valgt
nogle suppleanter.

Ad. 3 En kandidat som kredsformand kan opstille sig selv og skal senest give besked til den

siddende kredsformand den 7 NOV 2021.

Ad. 4 En regional hjortevildtsperson, er en person der af jægerrådet indstilles til
kredsbestyrelsen, som derefter kan indstille indtil 2 personer til HB som til sidst
godkender den/de indstillede.

Ad. 5 Hans Jørgen gennemgik det vedhæftede skema.
Ad. 6 Det næste årsmøde bliver den 26. JAN 2022.

Der blev indsamlet navne og adresser på så mændene her under dette jægerråd, som
derefter skal sendes til vestjysk landboforening, og navnene på dem kan kontaktes i
forbindelse med etablering af vildtstriber er oplistet herunder.

Kontaktpersoner er som følger:
Kim Bjerre
Kærhusvej 5
6880 Tarm
24 43 93 12
Kaj Knudsen
Vad vej 8
Herborg
6920 Videbæk
42 25 04 34
Karsten Andersen
Hølletvej 5
Stauning
6900 Skjern
22 61 54 05
Anders Elmholt
Vorgod Østerbyvej 2
6920 Videbæk
40 46 16 69
Thue Madsen
Videbækvej 1
6920 Videbæk
40 78 80 36
Hans J. Dahl
Vejlevej 55
6880 Tarm
40 78 78 82
Bo Nielsen
Bandsbyvej 26
6950 Ringkøbing
21660521

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Notat til brug for drøftelsen af ”organisationen sættes fri”

Indledning:
”Organisationen sættes fri” er et af de forslag, som repræsentantskabet godkendte på
repræsentantskabsmødet i 2021 og som både strukturudvalget og hovedbestyrelsen har arbejdet med.
Hovedbestyrelsen motiverede forslaget således på repræsentantskabsmødet: Der lægges med dette
princip op til, at jægerrådene og kredsbestyrelsen i fællesskab samler og gennemgår alle opgaver og
aktiviteter inden for kredsens geografiske område og beslutter, hvor og hvordan opgaverne bedst
varetages, så det giver bedst mening.
Arbejdsdelingen beskrives i forretningsordenen.
Der udarbejdes en økonomimodel, der understøtter fordelingen af ansvar og aktiviteter/opgaver som
anført i forretningsordenen.
Det betyder også, at vedtægterne skal gennemarbejdes, så de danner en ramme, der kan rumme
ovennævnte muligheder.

Hvordan kommer vi i gang:
Organisationsudvalget opfordrer til, at jægerrådsbestyrelser og kredsbestyrelsen hen over efteråret 2021
mødes for at få skabt et samlet overblik over opgaver, aktiviteter og økonomi i jægerråd og kreds med
henblik på at få drøftet, justeret og beskrevet praksis.

Det er vigtigt, at I også får noteret og samlet op på eventuelle barrierer, f.eks. vedtægter o.lign. som
bl.a. Vedtægtsudvalget i så fald skal arbejde videre med en løsning på.

Målet er at vi til repræsentantskabsmødet er nået så langt, at Vedtægtsudvalget på grundlag af
tilbagemeldingerne fra jer kan fremlægge et nyt sæt vedtægter, der kan rumme den praksis, I gerne vil
arbejde med inden for de enkelte kredse. En praksis som i vid udtrækning kan være forskellig fra kreds til
kreds – med henvisning til ordlyden ”organisationen sættes fri”.

Opgaven for hver kreds er:
● At få beskrevet de opgaver og aktiviteter, som I varetager i jægerråd og kreds i dag med
udgangspunkt i de vedtægtsbestemte opgaver og suppleret med de andre aktiviteter og opgaver, I
løser.
● At få beskrevet, hvem der reelt varetager de enkelte opgaver. Er det jægerrådene eller kredsen?
● At drøfte hvordan opgaver, aktiviteter og økonomi bedst muligt kan fordeles inden for jeres kreds
fremover, når I sættes fri til selv at organisere det.
I kan f.eks. drøfte følgende sprøgsmål:
● Er der opgaver, som varetages både af jægerråd og kreds, Hvad er en hensigtsmæssig snitflade
fremadrettet?
● Er der opgaver som falder ”mellem to stole? I så fald hvilke og hvem skal påtage sig disse opgaver?
● Er der opgaver, som bør løses, men som ikke bliver løst i dag?
● Er økonomimodellen sat rigtig sammen? Et princip kan f.eks. være atøkonomien følger opgaven ud
i jægerrådene og omvendt ind i kredsen.
● Er der forslag til, hvordan en evt. ny økonomimodel kan skrues sammen, så man undgår
”cigarkasser” og økonomien bliver transparent og følger opgaverne?
● Med udgangspunkt i at en kreds er en geografisk enhed, er der så noget i organiseringen i de
enkelte kredse som med fordel kan justeres, så tillidsfolkene får ”færre kasketter” og arbejdet
bliver fordelt på flere skuldre?

Til at komme i gang med denne drøftelse har vi nedenfor listet de basisopgaver, som er beskrevet i DJs
vedtægter og yderligere opgaver, som kredse og jægerråd varetager. Listen er på ingen måde fuldstændig
men et grundlag, som jægerråd og kreds kan supplere, og flere af emnerne skal måske splittes op.

Emne: Referat fra rådsmødet afholdt den 15 SEP 2021 i Højmark.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Repræsentantskabsmødet i SEP 2021.(herunder samkørsel)er alle tilmeldt og har modtaget diverse

materialer, og kan alle, ellers er der flere der gerne vil med.

4. Nyt fra det grønne råd.
5. Nyt fra øvrige medlemmer.
6. Vi har nogle penge som vi kan støtte mårhunde jægerne med og en del gavekort.
7. Sidste nyt angående regulering af vildsvin.
8. Sidste nyt angående ulve?
9. Sidste nyt angående mårhund. Ved opgørelse af mårhunde puljen er status at vi har 4 stk. 378s

kameraer til salg, til 1900 kr. der er en uden for jægerrådet som ønsker et kamera.

10. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
11. Nyt fra brugerrådet.
12. Hvad siger vi til de foreslåede ændrede jagttider.
13. Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
14. Mailadresser.
15. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.
Ad. 1 Formanden bød velkommen og fortalte at de nu er fem personer i kredsbestyrelsen så
det går fremad og der bliver nu afholdt et ekstraordinært kredsmøde den 29 NOV
2021 i Idom. Hans Jørgen er blevet udpeget som lytte post ved HB møderne indtil
videre.
Ad. 2 Godkendt.
Ad. 3 Alle har fået materialer og plan for kørsel er udfærdiget.
Ad. 4 Intet nyt.
Ad. 5 Ny lov om behandling af dyr i naturnationalparker er nu vedtaget. Vi er stadig i lidt
usikre på hvordan det går med jagten i Skjern Enge i fremtiden, men jagten er nu i
gang og der er solgt 138 jagtkort til i år. Der er de næste fire måneder tilknyttet en
studerende fra KBH UNI på Borris Skydeterræn, projektet er at studere kronvildtets
adfærd i forbindelse med de militære aktiviteter. Mødet med landbruget den 28 SEP
kører efter planen og der kommer nærmere. Man arbejder nu med usynlige hegn i
forbindelse med de kommen naturnationalparker, og her til morgen kom der besked
om at Skjern Enge ikke er med i udpegningen, i denne omgang.

Ad. 6 Kim har fået indrapporteret 144 nedlagte mårhunde indtil dato. Der blev udbetalt 500

kr. til hvert kamera/kameraejer, hvor der var indberettet resultater til tiden.

Ad. 7 Intet nyt.
Ad. 8 Intet nyt.

Ad. 9 De fire vildtkameraer som ikke blev solgt forleden, blev solgt denne aften og kommer

hermed ud at virke.
Ad. 10 Intet nyt.
Ad. 11 Intet nyt.
Ad. 12 Der var nogle enkelte kommentarer til de foreslåede jagter tider på dåvildt.
Ad. 13 I denne uge regner vi med at få at vide hvilke arealer der er udpeget til de nye

naturnationalparker, se resultatet under punkt 5.

Ad. 14 Ingen ændringer.
Ad. 15 Ingen bemærkninger.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Emne: Referat fra rådsmødet afholdt den 22 JUL 2021 i Tarm.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Naturnationalpark i Skjern Enge.
3. Orientering fra H.J. med oplysninger som jeg har fået efter mødet i Idom den 29 juni.
4. Kreds 2 efter de sidst udmeldinger, hvad er vores holdning til fremtiden i kreds 2.

 

5. Skal der vælges ny kredsformand eller hvad skal der vælges ny HB medlem eller hvad.
6. Eventuelt.
Ad.1 Kommunen vil igen give lidt tilskud til mårhunderegulering og der skal senere
afholdes et møde omkring fordeling af disse midler, der bliver tildelt, Bo arrangerer et
besøg ved nogle andre mårhundejægere, for at udveksle erfaringer. Rørfælderne virker
ikke ret godt som det ser ud lige nu.

Ad.2 Kommunen har nu indstillet en del af det samlede område, til den måske kommende
naturnationalpark og det er den vestlige del af Skjern Enge området, fra jernbanebroen
og til fjorden. Jægerne har meddelt kommunen at man ikke støtter denne indstilling af
området. Vi blev i denne forsamling enige om, at vi ikke sender en alternativ
indstilling af arealer, men venter og ser hvad der ellers sker, men at vi jægere senere
skal være klar til at afgive et høringssvar.

Ad.3 Hans Jørgen orienterede om mødets forløb som jo endte med at både kredsformanden
og hovedbestyrelsesmedlemmet i kreds 2 trækker sig i løbet af august. Hans Jørgen
var ikke tilfreds med referatet fra mødet, men der er endnu ikke ændret noget i
referatet.
Alle jagtforeningsformænd i kreds 2, forventer at få direkte besked fra forbundet, om
det videre forløb, om hvordan vi kommer videre herfra, der var enighed om at ikke
skal gøre noget for nuværende, blot vente.

Ad.4 Se punkt 3.
Ad.5 Se punkt 3.
Ad.6 Der er 18 ledige pladser til jagten i Skjern Enge endnu, har man nogen interesserede
medlemmer, kan man kontakte Peter Nissen på 2526 9007, for yderligere oplysninger.
Planlægning af offentlige hjortevildtsmøder.
Følgende møder er nu planlagt:

Onsdag d. 11. august – ROFI Centeret, Ringkøbing
Tirsdag d. 24. august – Plexus, Idom
Tirsdag. d. 31. august – Salling Hallerne, Roslev
Tirsdag d. 7. september – Haderup Kultur- og Idrætscenter
Alle møder afholdes kl. 19.30 uden tilmelding.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Emne: Referat fra rådsmødet afholdt den 24 JUN 2021 i Højmark

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Drøftelse af dagsorden til Kredsmødet.
4. Drøftelse af foreløbig indstilling af jagt tider på hjortevildt.
5. Hvad sker der omkring omstruktureringen i DJ.
6. Nyt fra det grønne råd.
7. Nyt fra øvrige medlemmer.
8. Sidste nyt omkring kronvildtjagten fremadrettet.
9. Sidste nyt angående ulve?
10. Sidste nyt angående mårhund.
11. Sidste nyt angående regulering af skarv.
12. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
13. Nyt fra brugerrådet.
14. Hvad sker der omkring Skjern Å.
15. Mailadresser.
16. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1 Formanden omtalte kort den nye strategi, som kan læses på hjemmesiden, nu hvor den
gamle er ved at løbe ud. Hans Jørgen har været i TV midt vest omkring jagten i Skjern
Enge.
Konstituering at rådet blev således:
Formand er Hans Jørgen Dahl.
Næstformand er Kim
Sekretær er Ole L. Pedersen

Ad.2 Godkendt.
Ad.3 Dagsordenen blev grundigt drøftet og så må vi se hvad der sker på mødet.
Ad.4 Hans Jørgen læste rådets forslag op for forsamlingen.
Hvordan ser du Jagttiderne skal se ud på Kronvildt? De regionale jagttider ønskes
fortsat uændret – minimum den næste periode indtil næste revision om 4 år- og under
alle omstændigheder for hjorte. Begrundelsen for dette er primært at såfremt vi skal
kunne dokumentere effekten (eller manglen på samme) af det kommende arealkrav så
er det vigtigt at der ikke ændres på andre (modsatrettede) parametre samtidig, da det
i så fald ikke kan dokumenteres hvad der er årsag til effekten.

 

Hvordan ser du Jagttiderne skal se ud på Dåvildt. ? De regionale jagttider ønskes
fortsat uændret. Samme begrundelse som for kronvildtet

 

Holdning til regulering af Kronvildt? Regulering må ikke bruges som jagt, men
korrekt udført regulering er et godt redskab som adfærds regulerende middel i egne
hvor kronvildt forvolder skade på markafgrøder. Det er vigtigt at fremhæve at
regulering ikke er et ønske fra jægere, men fra Landbruget. Derfor skal vi jægere også
være opmærksomme på vores ry når vi udfører regulering for landmænd.

 

Holdning til Dæmring og Skumringsjagt? Dæmrings og skumringsjagt har to
forskellige formål. Dæmringsjagten (jagt inden solopgang) har det formål at kunne
bruges som bestandsregulerende redskab. Skumringsjagt (jagt efter solnedgang) har
det formål at kunne bruges som adfærdsregulerende redskab. I fald de to redskaber
bruges korrekt kan de være ganske fornuftige. Men det skal i samme ombæring
fremhæves at det også er med til at gøre dyrene endnu mere sky for at færdes fremme i
dagslys og at konsekvensen kan være at dyrene fremover tillærer sig de nye
’skydetider’ og at vi kun gør det endnu sværere at nedlægge kronvildt på anstandsjagt
i dagslys.

Ad.5 Det lader til at organisationen skal slippes fri, men ikke noget konkret indtil nu.
Ad.6 Intet nyt.
Ad.7 Der er kommet et nyt hundetræningsområde ved No, som alle hundeklubber i
kommunen må bruge, det er Ringkøbing Jægerforbund der står som bruger.
Hoven jagtforening har nogle udfordringer omkring deres flugtskydningsbane kontra
forsvaret, men der arbejdes på at løse sagen.
Politiet har kontrolleret nogle skytter der var på vej hjem fra flugtskydning, så vær
lige opmærksom på det, alkohol og skydning er ikke en god kombination.
Personer der er tilmeldt repræsentantskabsmødet den 18 SEP 2021.
Jan Furer Madsen
Ole Lembcke Pedersen
Lars Chr. Rejkjær
Lone Elbæk Meyer
Freddi Mosgaard
Kim Bjerre
Niels Erik Jørgensen
Thue Kirkegaard
Jeanet Knark Fraser
Mathias Winther Hansen
Hans Jørn Dahl er tilmeldt andet sted.

Ad.8 Hjortevildts gruppe Vestjylland:

Vil afholde 4 debat møder i august, inden indstilling af jagttider (1/9)
Formand Leif Filsø
Næst formand Robert Vestergård.

Ad.9 Intet nyt.
Ad.10 Måske indkøb af nye kameraer.
Ad.11 Intet nyt.
Ad.12 Intet nyt.(Corona)
Ad.13 Ole orienterede om turen rundt i Troldhede Brunkul lejre med SNS.
Ad.14 Der har været afholdt en stiftende generalforsamling i Skjernådalens
Jægersammenslutning, og der blev valgt en bestyrelse, for at tilgodese banken.
Formand blev Hans Jørgen Dahl, kasserer blev Peter Nissen og sekretær blev Ole L.
Pedersen.
Fiskeriet i Skjern å går rigtigt godt, der er lige nu kun ganske få laks fra den store
kvote(laks over 75 cm) tilbage.
EU ændrer nu kurs omkring jagt og lystfiskeri i strengt beskyttede naturområder.
I efteråret meddelte EU, at  jagt og lystfiskeri i områderne ville blive forbudt som en
del af EU’s biodiversitetsstrategi.  Men det er nu skrevet ud af strategien.
Et af de områder, der ville være ramt, er kommende naturnationalpark i Stråsø
Plantage i Vestjylland, og nyheden glæder Jan Rasmussen, der er formand i Danmarks
Jægerforbund Kreds 2:
– Det ville have betydet utroligt meget, for det er jo nogle af de steder, hvor vi har stor
glæde af at kunne komme med vores hobby på lige fod med så mange andre, siger
han.
Nu lægger EU i stedet op til, at hvert enkelt medlemsland selv skal vurdere om
lystfiskeri og jagt strider med et naturområdes biodiversitetsmål.
Vejledningen er fortsat under behandling i EU og ventes godkendt inden udgangen af
2021.
Ad.15 Intet nyt.
Ad.16 Ingen emner.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Referat fra rådsmødet afholdt den 17 SEP 2020 klokken 1900 i Højmark.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Repræsentantskabsmødet i SEP 2020.(herunder samkørsel)
4. Nyt fra det grønne råd.
5. Nyt fra øvrige medlemmer.
6. De kommunale jagtlejekontrakter(nyjægerjagt i Tarm).
7. Sidste nyt angående regulering af vildsvin.
8. Sidste nyt angående ulve?
9. Sidste nyt angående mårhund.
10. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
11. Nyt fra brugerrådet.
12. Hvad siger vi til de foreslåede ændrede jagttider.
13. Valg til hjortevildt gruppen.
14. Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
15. Mailadresser.
16. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1 Der er blevet spurgt til om kredsgeneralforsamlingen kunne afholdes en aften i stedet

for en lørdag, og det kikker man på til næste år.
Norbert blev genvalgt for de næste fire år.
Der er blevet justeret lidt på kaffetilskuddet.
Der er lidt penge i kredsens kasse endnu, som kan søges til noget ekstraordinært inden
den 1 OKT 2020.

Ad.2 Der var få ændringer som blev rettet inden udsendelse.
Ad.3 Deltagerne mødes efter dette møde for planlægning af samkørsel.
Ad.4 Mødet den 7 SEP blev aflyst.
Ad.5 Der er åbent hus på lørdag i Skjern jagtforening.
Friluftrådet holder møde den 14 OKT hvor Kim deltager.
Skjern enge jagten kører som det skal, alt er udsolgt.
Børge er opsagt som skarvregulering koordinator for SÅS.
Hunde træningsbanen i No kører efter planen.

Ad.6 Hermed lidt mere om ny jæger jagten den 10 OKT i Tarm kommuneplantage
vedhæftet som fil et samarbejde mellem RKSK kommune, Tarm, Ådum og Borris
Faster jagtforeninger.
Man satser på et antal op til 20 ny jægere og (onklerne er på plads)

Ad.7 Der er nu fundet flere døde dyr i Tyskland.

Ad.8 Der ses ulv ved Karup i Borris ugentlig for tiden.
Ad.9 Der er igen solgt kameraer til bekæmpelse af mårhunde.

Hans Jørgen har nu fiskefoder liggende til fodring af mårhunde samt et par rørfælder
stående som skal ud.
Kim har registreret både fælder, kameraer samt telekort.
Der bliver lavet aften hvor der udleves fiskefoder med videre.

Ad.10 Intet nyt.
Ad.11 Intet nyt.
Ad.12 Der var en del debat om emnet.
Ad.13 Valget bliver offentliggjort den 18 SEP og derefter skal der nedsættes en back op

gruppe. Dette jægerråd har valgt(Jan F. Madsen og Hans Jørgen Dahl).
Se materialet fra Lasse som her er vedhæftet som filer.

Ad.14 Lodsejerne ved Værnengene samt ved Søby området har stemt nej.

Der er nu snak om natur nationalparker eller naturparker og som udgangspunkt er på
de statsejede arealer.

Ad.16 Intet nyt.
Ad.17 Vores nye direktør kommer den 28 SEP og besøger os i Højmark klokken 1900, hvor

mødet startes med en let anretning.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Referat af rådsmødet afholdt den 6 AUG 2020 i Højmark.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Forberedelse til valg af Kredsformand.
4. Forberedelse til valg af HB medlem.
5. Repræsentantskabsmødet i 2020.
6. Nyt fra det grønne råd.
7. Nyt fra øvrige medlemmer.
8. De kommunale jagtlejekontrakter(nyjægerjagt i Tarm).
9. Sidste nyt angående regulering af vildsvin.
10. Sidste nyt angående ulve?
11. Sidste nyt angående mårhund, herunder fordeling af de kommunale penge(fordeling af kameraer).
12. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
13. Nyt fra brugerrådet.
14. Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
15. Mailadresser.
16. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1 18 AUG bliver mødet afholdt mellem de to der er opstillet som formandskandidater

for DJ.

Ad.2 Der var få ændringer som blev rettet inden udsendelse.
Ad.3 Kredsmødet bliver afholdt klokken 1800 i Idom den 13 AUG, og man kan komme ind

fra 1700.

Ad.4 Her er der 2 kandidater og der er Norbert og Lars.
Ad.5 De tilmeldte er orienteret om sted og dato og her er der også 2 kandidater til

formandsposten.(Claus og Jesper)

Ad.6 Der holdes kun strengt nødvendige møder for tiden.
Ad.7 Handlingsplan for ny struktur skulle være på trapperne nu.

Solcelleprojekt ved No er nu på tegnebordet og vi holder øje med hvad der sker,
ansøgning er sendt til lokalplanen.
Riffelbanen i Sandbæk arbejdes der videre med, lidt op ad bakke.
Nyt stisystem omkring Von åen arbejdes der videre med.
NATURA 2000 kontaktpersonen er Bo Nielsen.
I friluftrådsarbejdet er Kim fortsat med.
Der er udsolgt til jagten i Skjern Enge.
Der har aldrig været så mange besøgende i Borris Lejren som i år.
Alt omkring hjortevildtjagten er udskudt et år.(både kron og dåvildt)
Arealkravet der er fremsat gælder nu kun for kronvildt i første omgang.

Opsamling af haglskåle arbejdes der med på forskellig vis rundt om på banerne.
Lone sender lidt rundt omkring det grønne råd.

Ad.8 Der arrangeres nyjægerjagt i Tarm den 10 OKT og er der nogen foreninger der har
nogle ny jægere de vil have med, skal de kontakte formanden for Tarm jagtforening.

Ad.9 Intet nyt.
Ad.10 Intet nyt.
Ad.11 Der er i dette projekt nedlagt 221 styk mårhunde fra den 1 JUL 19 til 1 AUG 20, og

når man regner lidt på tallene bliver det ca. 3092,00 kr. pr nedlagt dyr.
Der bliver snarrest afholdt et møde ved Land og Fritid hvor de nye kameraer bliver
fordelt efter en nærmere plan, som Kim og Hans Jørgen udtænker.
Der bliver afholdt et nyt møde for alle interesserede mårhunde jægere.

Ad.12 Intet nyt.
Ad.13 Intet nyt.
Ad.14 Der er indkaldt til et nyt møde den 25 AUG 2020.
Ad.16 Intet nyt.
Ad.17 Næste møde bliver den 17 SEP 2020 klokken 1900 i Højmark.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
20 46 34 42

Referat af rådsmødet afholdt den 22 JUN 2020 i No.

Dagsorden til rådsmødet.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Konstituering af bestyrelsen.
4. Forberedelse til valg af Kredsformand.
5. Forberedelse til valg af HB medlem.
6. Repræsentantskabsmødet i 2020.(19 SEP)
7. Nyt fra det grønne råd.
8. Nyt fra øvrige medlemmer.
9. De kommunale jagtlejekontrakter, hvordan gik det så.
10. Sidste nyt angående regulering af vildsvin.
11. Sidste nyt angående ulve?
12. Sidste nyt angående mårhund, herunder fordeling af de kommunale penge.
13. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
14. Nyt fra brugerrådet.
15. Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
16. Mailadresser.
17. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.
Ad.1 Kredsmødet bliver afholdt klokken 1900 i Idom den 13 AUG.

11 AUG bliver der et møde i Aulum med de to der er indstillet til HB herfra.
18 AUG bliver mødet afholdt mellem de to der er opstillet som formandskandidater
for DJ.
De to opstillede(Jan og Leif) til hjortevildtformandsposten skal mødes med kredsen
snarrest.

Ad.2 Ikke skrevet på grund af CORONA.
Ad.3 Genvalg til alle.
Ad.4 Vi støtter op om Jan B. Rasmussen herfra dette jægerråd.
Ad.5 Norbert Ravnsbæk stiller op igen til valget til HB.

Dette jægerråd indstiller Lars Chr. Rejkjær til medlem af HB.

Ad.6 Repræsentantskabsmødet er i år udsat til den 19 SEP 2020 i Vingsted, formanden

indsamler navne på deltagerne til dette møde.

Ad.7 Intet nyt.
Ad.8 Kort nyt om Lønborg hede formidlingsprojektet.
Handlingsplan for ny struktur kommer nu.
Solcelleprojekt ved No er nu på tegnebordet og vi holder øje med hvad der sker.
12 DEC 2020 bliver der inviteret til nyjægerjagt her i jægerrådet, nærmere herom
senere.

Riffelbanen i Sandbæk arbejdes der videre med.
Nyt stisystem omkring Von åen arbejdes der videre med.
NATURA 2000 kontaktpersonen er Bo Nielsen.
I friluftrådsarbejdet er Kim fortsat med.

Ad.9 Det er gået godt på nær for HFS jagtforening, der hvor de har haft jagten i 75 år, er

skoven blevet sat til salg.
Hvis der arrangeres nyjægerjagt vil vi gerne en melding om tid og sted.

Ad.10 Intet nyt.
Ad.11 Intet nyt.
Ad.12 RKSK kommune giver igen i år 25 000,00 kr. til mårhunde arbejdet og disse penge

forventer vi at bruge tilindkøb af nye kameraer som så fordeles blandt de aktive.

Ad.13 Intet nyt.
Ad.14 Intet nyt.
Ad.15 Der er indkaldt til møde nu på onsdag og der må vi se hvad der sker.
Ad.16 Intet nyt.
Ad.17 Næste møde bliver den 6 AUG 2020 efter nærmere aftale.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

Referat fra Årsmødet i Jægerrådet for Ringkøbing – Skjern kommune, afholdt den 29 JAN 2020 kl.
1900 i Højmark forsamlingshus.
Fremmødte: 18 ud af de 31 foreninger var fremmødte se vedhæftede skema.(53 m/k)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
3. Valg af formand (hvis der er formandsvalg)der er ikke valg i 2020.
4. Rådets sammensætning i 2020. De foreninger der vil have en person i rådet skal have
personen klar til denne aften. Alle jagtforeninger har ret til 1 person i rådet.
5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet den 2020.
7. Indkomne forslag.(ingen)
8. Indlæg ved Jan B. Rasmussen
9. Indlæg ved Norbert Ravnsbæk
10. Indlæg ved ny jæger koordinator Freja Chalotte
11. Eventuelt
Ad. 1 Børge Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent.
Ad. 2 Formanden gennemgik rådets virke herunder lidt om NP Skjern Å samt den
lodsejerdebat der kører lige nu, lidt om brugerrådene i nord og syd, grønt råd hos
kommunen, der var lidt om den kommunale jagt, bekæmpelse af mårhunde som der
i 2019 er nedlagt rigtig mange af i vores kommune, lidt om arbejdet i
hjortevildtgrupperne og det blev nævnt at vi mangler en ny formand i
hjortevildtgruppen, Jan F. Madsen har tilkendegivet at han gerne vil opstille
og Jægerrådet har indstillet ham, og det har han sagt ja til, igen lidt om jagt på dåvildt
her i 2020, nye jagtlejekontrakter i de kommunale skove, lidt om ulvedebatten som
nu er aftaget lidt i årets løb, lidt om strukturdebatten i DJ som nu kører stille og roligt
og afslutningsvis takkede formanden for samarbejdet i rådsbestyrelsen, samt
takkede alle der kæmper og gør noget for jagtens sag.

Ad. 3. Ingen valg.
Ad. 4. Nyt rådsmedlem:

Ingen nye efter opråb af de nuværende som sidder i rådet.

Ad. 5. Norbert Ravnsbæk og Lars C. Rejkjær blev valgt som opstillet herfra dette råd, og her
var der nogle kritiske spørgsmål til Lars, omkring hans opstilling, fra Ringkøbing

Jægerforbund, kontra hans øvrige bestyrelsesposter inden for landbruget, som Lars
måtte svare på.
39 stemte for opstilling af 2 kandidater og 11 stemte for opstilling af kun 1 kandidat.
Ad. 6. De 9 pladser fordeles på næste jægerrådsmøde mellem medlemmer af rådet.
Ad. 7. Ingen indkomne forslag.
Ad. 8. Vores nye kredsformand var på podiet for at profilere sig selv, og han sidder også i
kredsbestyrelsen som næstformand, kredsårsmødet bliver i 2020 afholdt den 15
MAR, nærmere herom senere.

Ad. 9. Norbert orienterede om DJ fokusområder med hensyn til fremtidig jagt i Danmark
som er stort værk, og talte en del jagt på kronvildt, der blev kikket lidt på
medlemssituationen, Norbert var kort inde omkring ulvedebatten i DK, Norbert
orienterede lidt om DJ budgettet for 2020, som ser ok ud. Norbert kommenterede
også lige det spørgeskema der er sendt ud til jægerne, og afsluttede ganske kort med
at nævne lidt om den nye stukturdebat i DJ.

Ad. 10. Freja fortalte lidt om sig selv som ny jæger, og er nu ny jæger koordinator. Jagt er
ikke en selvfølge mener hun, men noget vi skal passe på, vi vil vide hvor vores mad
kommer fra, vi vil ud i naturen, gerne sammen med vore børn, vi ønsker et frirum, vi
skal fortælle de gode historier, de nye jægere skal i fokus, og hvad med et
velkomstbrev fra jagtforeningen og så mener hun at vi skal bruge de sociale medier
fuldt ud.

Ad. 11. Persondata mødet i Højmark den 20 FEB 2020 er nu på plads.

Ole Lembcke Pedersen
Sekretær i jægerrådet

Referat af rådsmødet afholdt den 9. JAN 2020 i Højmark.

Dagsorden til rådsmødet.
1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Forberedelse til valg af Jægerrådsformand.
4. Forberedelse til valg af Kredsbestyrelsesmedlem.
5. Forberedelse til valg af HB-medlem.
6. Forberedelse til valg til jægerråd.
7. Repræsentantskabsmødet i 2020.
8. Nyt fra det grønne råd.
9. Nyt fra øvrige medlemmer.
10. Drøftelse af oplæg til fornyelse af jagtlejekontrakter.
11. Sidste nyt angående regulering af vildsvin.
12. Sidste nyt angående ulve?
13. Sidste nyt angående mårhund.
14. Sidste nyt angående regulering af skarv.
15. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
16. Nyt fra brugerrådet.
17. Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
18. Mailadresser.
19. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1 Hans Jørgen bød velkommen og omtalte at der er nedsat et udvalg der skal se på

arbejdet i bestyrelserne men arbejdet er ikke færdigt endnu.
Vores kredsformand og hjortevildtsformand er begge stoppet før tid.

Ad.2 Godkendt.
Ad.3 Hans Jørgen vi godt tage en tur mere.
Ad.4 Intet nyt vi må vente og se hvad der sker.
Ad.5 Norbert Ravnsbæk stiller op til valget til HB.

Dette jægerråd indstiller Lars Chr. Rejkjær til medlem af HB.

Ad.6 De foreninger der ønsker at få et medlem i jægerrådet, skal stille med kandidater til årsmødet

den 29. JAN 2020.

Ad.7 Datoen er den 20. JUN 2020 nærmere herom senere.
Ad.8 Intet nyt.
Ad.9 Bo har været til møde omkring at RK-SK-forsyning arbejder på etablering af en ny
overflade bassin ved Kloster. Men vi er lidt kritiske over for den slags idéer.
Der er planer om en ny riffelbane i Sandbæk.
Oprydning af haglskåle på Sandbæk banen afholdes den 1. FEB.

Der kommer en ny hundetræningsbane ved No.
Ad.10 Der bliver indkaldt til et møde om emnet i uge 6.
Ad.11 Intet nyt.
Ad.12 Århus universitet har vundet licitationen overvågning af ulve.
Ad.13 Vi hører der er nyt undervejs fra naturstyrelsen, men der er lige nu lukket ned for

naturstyrelsens gamle telekort, men der være nye på vej.

Ad.14 Der er kommet ny skarvtilladelser til Skjern Å systemet til resten af sæsonen.

Der er indkaldt til Skarvmøde den 14. JAN 2020.
Ad.15 Intet nyt fra nord men i syd var rådet inviteret på jagt.
Ad.16 Intet nyt.
Ad.17 Intet nyt.
Ad.18 Intet nyt.
Ad.19 Dato for næste møde kommer senere.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

Referat af rådsmødet den 11 DEC 2019.

1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Nyt fra det grønne råd.

4. Nyt fra øvrige medlemmer.

5. Planlægning af årsmøde 2020. |

6. Året der næsten er gået.

7. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1 Hans Jørgen bød velkommen og fortalte om at Hjerl Hede arrangementet stopper.

Stadig god økonomi i kreds 2.

… Lidt om hvorfor de to hjortevildt formænd stopper her ved årsskiftet. |
DJ kommer rundt for at tale om udsætning af fugle.
Der bliver afholdt et møde ved Hans Jørgen, hvor emnet er mårhunderegulering,
sammen med DN, gruppen kommer til at hedde plus 60.
Der er kommet forslag til nye kontrakter fra kommunen som vi skal se nærmere på.
Der er i 2020 valg til HB med videre.

Ad.2 Godkendt.

Ad.3 Der har været møde den 21 OKT og der blev brugt meget tid på spildevandsplaner og
så ønsker John G. Kristensen, at lave om på den måde rådet arbejder på 1 dag og nok
kun med 2 møder om året.

Ad.4 NP møderækken kører videre og der er aftalt et møde igen inden jul.

Nyt omkring ny struktur 1 DJ, skulle komme rundt inden jul.
Der er nu ønsker fremme om at kunne komme til at bruge mårhunden til
hundetræning.

Ad.5 Den 29 JAN 2020 er årsmødet fastsat til klokken 1900, se dagsorden 1 bladet JÆGER.

Ad.6 Mårhundemødet med Marianne hænger lidt og der var diskussion om hvad og
hvordan de næste tilskud skal bruges.

Ad.7 Næste møde bliver den 9 JAN 2020 klokken 1900 1 Højmark

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

Referat af rådsmødet afholdt den 7 OKT 2019 i Tarm.

Dagsorden til rådsmødet.
1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Hvad sker der omkring omstruktureringen 1 DJ.
4. Formanden er inviteret til et møde omkring areal begrænsning eller ikke, for vores hjortevildt, og har i den forbindelse brug
for at rådets stillingstagen til dette spørgsmål, som i derfor bedes tage stilling til inden mødet den 7, andre forslag modtages
også gerne. .
S. Nyt fra det grønne råd.
6. Nyt fra øvrige medlemmer.
T. Sidste nyt angående ulve?
8. Sidste nyt angående mårhund.
9. Sidste nyt angående regulering af skarv.
10. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
11. Nyt fra brugerrådet.
12. Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
13. Mailadresser.
14. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1 Hans Jørgen bød velkommen og omtalte at der er nedsat et udvalg der skal se på
bestyrelsesarbejdet og lidt om forsikring af disse bestyrelsesmedlemmer.
I juni 2020 kommer der en ny hjemmeside ved DJ.

Vi har en god økonomi i kreds 2 og det kører fint.

Ad.2 Godkendt.

Ad.3 Der har været holdt 5 møder rundt landet, der kommer måske noget der hedder
jægerdistrikter (26 til 32 styk), hvor kredse og råd er slået sammen, hovedbestyrelsen
bliver på ca. 30 mand og repræsentantskabet nedlægges, mere om dette emne senere
når det er afleveret til hovedbestyrelsen.

Ad.4 Der har været møde i hjortevildtgruppe Vestjylland den 9 SEP hvor der blev
diskuteret arealkrav til jagt på kronhjorte, det blev et møde hvor gruppen og
formanden for gruppen ikke var enige om, hvad der skulle meldes ud omkring for
eller imod dette arealkrav. Det endte med at det indkaldte møde 1 Mejrup Hallen igen
blev aflyst af formanden for hjortevildtgruppen Vestjylland, følg 1 øvrigt med på DJ
hjemmeside.

Sekretæren spurgte ind til holdningen rundt i vort egent jægerråd var, til dette
arealkrav. Et enkelt medlem gav udtryk for at han var imod forslaget mens de øvrige i
rådet overvejende var for arealkravet uden yderligere forbehold, set i lyset af, at hvis
jægerne ikke går med til arealkravet i en eller anden form, så bliver jægerne helt holdt
uden for indflydelse, det kan da ikke være vores mening, der er jo mange måder at
udforme et arealkrav på, så vi ønsker at være med til disse forhandlinger.

Ad.5 Lone havde meldt afbud.

Ad.6 Vi mangler en jæger i friluftsrådet og det bør der gøre noget og det er formanden der
arbejder videre med dette. Vandrådene starter op igen og Kim Bjerre deltager 1
møderne fremover. Niels Erik er igen kommet med 1 trækvildtudvalget.
Der var 98 mødt frem til kragekursus 1 Videbæk.
Der skal forhandles nye kontrakter med kommunen i 2020.
Ad.7 Alt forløber tilsyneladende efter planen og der er faldet dom.
Ad.8 Det går langsomt men sikkert fremad og der kommer snart noget nyt.
Ad.9 Der er udleveret ca. 300 tilladelser omkring Skjern Å. |
Ad.10 Intet nyt.
Ad.11 Jeg orienterede om stiprojektet og det frie fiskeri på NS arealer omkring Skjern Å.
Ad.12 Der er blevet afholdt 2 borgermøder men der var intet nyt, og man er begyndt
med lodsejermøderne og så må vi se hvad der sker.
Ad.13 Der er intet nyt.
Ad.16 Kredsmøde bliver den 15 MAR 2020.
Der arbejdes med en alkoholpolitik fremadrettet overordnet for DJ.
Næste møde kunne ikke fastlægges endnu.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

Pressemeddelelse Vestjylland d. 23. september 2019

I Hjortevildtgruppe Vestjyllands område har der været jagttid på kronhjorte i den første halvdel af
september. Selv om der de fleste steder er udøvet en fornuftig jagt, er der desværre flere
eksempler på jægere, der groft har tilsidesat ” De Jagtetiske Regler for Kronvildt ” ved på
begrænsede arealer at nedlægge flere kronhjorte end bæredygtig jagt berettiger til.

Hjortevildtgruppe Vestjylland opfordrer de kronvildtjægere, der er gået over stregen i september,
til, at de besinder sig med hensyn til afskydning af hjorte, når jagttiden starter igen d. 16. oktober.

Et stort flertal i Vildtforvaltningsrådet har indstillet til ministeren, at der maksimalt årligt skydes 1
kronhjort pr. påbegyndt 100 ha areal, og 1 dåhjort pr. påbegyndt 50 ha. Det bakker et stort flertal i
hjortevildtgruppen op om.

Selv om reglen endnu ikke er lovfæstet, og Danmarks Jægerforbund står alene uden for
enigheden, anbefaler de øvrige medlemmer af Hjortevildtgruppe Vestjylland, at reglen efterleves
nu, så vi kan komme i gang med at opbygge en hjortevildtbestand i bedre balance i regionen.

Kontaktpersoner:
Søren Christensen Landbrug & Fødevarer Tif 20940264
Robert Vestergaard Olsen Dansk Skovforening Tif 20321070
Lars Chr. Rejkjær Fællesrep. for land- og skovbrug Tlf 40143320
Jens Eskildsen Danmarks Naturfredningsforening Tlf 97454165
Erik Andersen Dyrenes Beskyttelse Tlf 24253161

Referat – 31. møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)

9. september 2019
Gruppens medlemmer:
Formand Jakob Boni Jakobsen – JBJ, Danmarks Jægerforbund
Søren Christensen – SC, Landbrug & Fødevarer
Robert Vestergaard Olsen – RVO, Dansk Skovforening
Lars Chr. Rejkjær – LCR, fællesrepræsentant for land- og skovbrug
Jens Eskildsen – JE, Danmarks Naturfredningsforening
Erik Andersen – EA, Dyrenes Beskyttelse
Jens Henrik Jakobsen – JHJ, vildtkonsulent, Naturstyrelsen Vestjylland (NST VJY), sekretariat

1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
Er udsendt og godkendt via mail.

2. Godkendelse af dagsorden
OK.

3. Siden sidst I maj udsendte Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes
Beskyttelse og Friluftsrådet en statusskrivelse: ”Mål og midler i dansk hjortevildtforvaltning” — vedhæftet.
Konklusionen er, at de oprindelige målsætninger i dansk hjortevildtforvaltning, der blev formuleret ved
opstarten af hjortevildtgrupperne i 2004, for mange punkters vedkommende, er opfyldt. Dog er der stadig
langt til, at et mål om en vis andel af ældre då- og kronhjorte i bestanden er nået. Konklusionen er at der
peges på arealbegrænsning og/eller sprossefredning som et redskab til at opnå målet.
JBJ: savner en status på bestanden, for at en målsætning kan evalueres, når der ”drejes på forskellige
håndtag”. DJ kan ikke støtte et arealkrav.
Gruppens øvrige medlemmer er positive over for skrivelsen og dens konklusioner. |
Starten på (kron)hjortejagten, fra 1. september til 15. september, har lignet starten de seneste sæsoner.
Mange dyr er nedlagt lokalt, og flere steder er der nedlagt mange dyr på relativt små arealer — og flere dyr
er nedlagt af samme jæger.

co Diskussion af et par konkrete eksempler og håndteringen af disse. JBJ vil tage kontakt for en snak om
jagtudøvelsen og JHJ vil undersøge forholdene et af de omtalte steder.
Hele gruppen tager kraftigt afstand fra den uetiske og grådige form for jagtudøvelse, hvor jagten ikke kan
betegnes som bæredygtig.
Der udspandt sig i gruppen en diskussion om formandens rolle i forhold til gruppens øvrige medlemmer.
Det blev gjort klart overfor for formanden, at det i længden ikke er holdbart at formanden er i ensom
opposition til gruppens øvrige medlemmer.

4. HGV’s afrapportering — kron- og dåvildt
Grundet besvær med at få gruppen samlet er arbejdet med årets rapporter trukket lidt ud.
De forskellige punkter blev gennemgået. JHJ samler trådende og udsender et udkast til
kommentering/godkendelse.

5. Planlægning af offentligt møde om kron- og dåvildtforvaltning i Salling
RVO har tidligere påpeget den store forskel i jagttiderne mellem Holstebro og Skive kommuner, og de
uheldige konsekvenser det giver for udbredelsen af kron- og dåvildt i Skive Kommune/Salling. RVO foreslår

at gruppen udarbejder et udkast, der kan fremlægges på et offentligt møde, som udgangspunkt for en
diskussion.

… Gruppen var enig om at man, ved næste revision af jagttiderne, kan forenkle jagttiden for dåvildt i hele
HGV’s område, og f.eks. følge den gældende jagttid i Thy: då, kalv og spidshjort: 15/11 — 31/1 og hjorte
større end spidshjorte: 15/12 — 31/12. Disse ville så også være gældende i Skive Kommune.

RVO: der bør også arbejdes på at kronvildt totalfredes i hele Skive Kommune, da dyr der indvandrer ikke
når at etablere sig, inden de bliver nedlagt.

JE: er i tvivl om vi kan differentiere jagttiderne på kronvildt i HGV’s område.

Dette undersøges.

Der arbejdes på at afholde et møde i januar 2020, og DJ’s hjortevildtekspert Mads Flinterup inviteres til at
bidrage med et oplæg om dåvildt.

LCR: hvis der lægges op til en udvidelse af jagttiden på dåvildt, bør vi også orientere i den resterende del
af HGV’s område.

Der var enighed om at afholde et ”Mejdal-møde” i foråret 2020, hvor dette kunne debatteres.

6. Debat om formandens udtalelser på DJ’s repræsentantskabsmøde 2019
JE: jeg mener ikke formanden kan udtale sig som han er citeret for i JÆGER 8/2019 fra DJ’s
repræsentantskabsmøde — se citat nedenfor. Der var ikke mandat fra HGV til at formanden kunne udtale
sig som han gjorde. Udenforstående kan misforstå budskabet.

Citat fra JÆGER 8/2019 s. 108 — hvor JBJ er citeret for følgende:

“1 Vestjylland ønsker vi ikke arealkrav. Det vil splitte det hele ad, sagde Jakob Boni Jakobsen, formand for
den lokale hjortevildtgruppe i Vestjylland…”

JBJ: jeg er uenig. På et DJ-møde taler jeg jægernes sag, og udtaler mig ikke som formand som HGV. At
jeg i artiklen er benævnt som formand for HGV, må referenten stå til ansvar for.

SC: det er svært. At være formand medfører et ansvar for at formidle hele gruppens holdning I
offentligheden. Personlige meninger bør vige for flertallets holdninger.

En diskussion af emnet mundede ud i at gruppens øvrige medlemmer mindede formanden om, at han skal
huske sit formandsansvar.

7. Eventuelt

JHJ: en opfordring til at besvare mails hurtigt — og bruge funktionen ”besvar alle”, når der svares. Derved er

— alle orienteret bedst muligt.

JHJ: årsmødet for hjortevildtgrupperne er berammet til 14.-15 november. Husk tilbagemelding inden 1.
oktober til mig.
JBJ: jeg har fået ny mailadresse. Fremover benyttes: jakob.boniæDhotmail.com

Dagsorden til mødet den 29. august kl. 19.00 2019 i Højmark hallen Adelvej 41 6940 Lem.

Hans Jørgen bød velkommen til samtlige fremmødte, og Niels Olsen blev udpeget som dirigent.
Evaluering af de kameraer som har været ude i 6 mdr. og 12 mdr. tids forbrug og kørte km. Samt
nedlagte mårhunde i vores kommune. Ved Jægerrådet.
Kim orienterede lidt om brug af disse 50 styk kameraer og status er at det koster ca. omkring 4500,
00 kr. pr aflivet mårhund.
Hvad er lovligt med den nu gældende lovgivning. Mariann Chriel.
Mariann gav en status omkring gældende lovgivning. Mariann var en inde over hvad der
hjemmehørende eller ikke. Der er rigtig mange love der rækker ind over denne regulering se
artikel i bladet Jæger.
— Hvordan søger jægerne lettest tilladelse til brug af de forskellige lokke midler til bait pladser.
Mariann Chriel.
Mariann orienterede om alle de fangstmetoder vi har i dag, se vedhæftede skema.
Hvad kan DJ. Hjælpe med i bekæmpelsen af Mårhund, og er der nye tiltag på vej i DJ.
Ved Jens Venø Kellerup DJ. HB medlem der har mårhund i sit domæne område.
Jens talte noget omkring natkikkerter, og talte lidt om den kommende forvaltningsplan, Jens
orienterede om samarbejdet med de 68 markvildtlav der findes i Danmark og så der kommer nok
ca. 100 nye kameraer i drift gennem DJ. DJ savner lidt initiativ fra FES samt NS omkring
bekæmpelse ar mårhund.

Lasse Wagner vil fortælle om problemer der kan optræde ved brugen af de kameraer fra Land og
Fritid, han vil også fortælle om mulighederne for at køre flere kameraer sammen i en drop boks.
Lasse startede med at vise lidt natkikkerter og lidt dagkikkerter og hvordan det kan sættes
sammen så det bliver ulovligt at besidde og anvende. Lasse fortalte meget om deres bedste vildt
kameraer og meget om hvilke sim kort man ska! bruge.

Hvordan får vi ikke jægere til at bidrage til bekæmpelsen af mårhund. Jægerrådet.
Hans Jørgen spurgte lidt ind til hjælp fra DN, DOF med flere, hvordan gør vi så det?
Fornyelse af SIM kort er der problemer med fra Kommunen, så indtil videre er det egenbetaling.
Mulighed for at låne slå ihjel fælder til Mink. Jægerrådet.
Disse fælder kan lånes hos Mads Bank Mikkelsen fra SN.

Hans Jørgen havde lidt mårhunde foder med til de interesserede, som blev udleveret samme
aften.
20 SEP er der jagtmesse ved Land og fritid i Skjern.
EVT.
Mødet sluttede klokken 2230.

Referat af rådsmødet afholdt den 17 JUN 2019 i Højmark Forsamlingshus.

Dagsorden til rådsmødet.
1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Konstituering.
4. Repræsentantskabsmødet den 22 JUN 2019. .
5. Nyt fra det grønne råd.
6. Nyt fra øvrige medlemmer.
T. Udlejning af kommunal jagt.
8. Sidste nyt angående regulering af vildsvin.
9. Sidste nyt angående ulve?
10. Sidste nyt angående mårhund.
11. Sidste nyt angående regulering af skarv.
»- 12. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
13. Nyt fra brugerrådet.
14. Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
15. Mailadresser.
16. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1 Hans Jørgen bød velkommen og fik lige opsamlet deltagerne til
repræsentantskabsmødet 1 2019.
Hans Jørgen udleverede lidt materiale fra Jagt og Mennesker.

Ad.2 Godkendt.

Ad.3 Formanden er Hans Jørgen, næstformand blev Ole Jensen og sekretæren er fortsat Ole
Lembcke.

Ad.4 Der bliver afholdt et lille formøde om fredagen den 21 inden selve
repræsentantskabsmødet den 22 JUN.
— Vi gennemgik kort de indkomne forslag som der ikke var meget ”krudt” 1.

Ad.5 Næste møde er udsat fra juni til oktober.

Ad.6 Ringkøbing Jægerforbund afholder foredrag med Jørgen Skoubo den 11/91
Ringkøbing.
Der er igen lidt debat om areal begrænsning for afskydning af kronvildt så vi må se
hvad der sker fremadrettet.
Lars har sået ca. 25 kilometer vildtstriber her 1 2019.
Bjarne Frost kommer til egnen den 19 SEP for at fortælle og kragejagt.
Madpakkehuset ved Vonåen blev indviet i går.
Peter er ved at være færdig med udsendelse af materialer omkring jagten 1 Skjern
Enge.

Ad.7 Alt forløber tilsyneladende efter planen.

Ad.8 Intet nyt.

Ad.9 Intet nyt.

Ad.10 Mariann Chriel vil stille udstyr, omkring 20 fælder, til rådighed og NS vil lægge arealer
til denne mårhunde bekæmpelse, og der er et nyt møde den 25 JUN, hvor der skal
tales nærmere omkring emnet.

Ad.11 Der er nedlagt 744 skarver 1 denne sæson.

Ad.12 Referat af møde i Jægerforum hos Naturstyrelsen Blåvandshuk 2019
Sted: Ålholt, Ålholtvej 1,6840 Oksbøl
Tidspunkt: mandag d. 3. juni 2019 kl. 19,30 — 21,30

— Deltagere: Hans Jørn Dahl, Karl Andersen, Ole Lembcke, Ingolf Knudsen, Erik
Nielsen, Bjarne Christiansen, Jan Holm, Verner Thomsen, Jan Tarp.
Deltagere fra NST: Søren Rask Jessen (SRJ), Søren Bernth Johansen (SRBJO) og
Karsten Lund-Platz (KARLP).
Afbud: Steen Jørgensen
Referent: KARLP
1) Velkomst v. KARLP
2) Orientering om invitationsjagterne sæson 2018-19
+ Riffeljagter 2018 v. KARLP:
+ 4 jagter og 64 repræsentanter fra 32 jagtforeninger nedlagde 54 stk. hjortevildt.
+ Manglende svar fra enkelte inviterede foreninger.
+ Starup Jagtforening tildelt 1 års karantæne pga. grov overtrædelse af parole (for
lange skud, for mange anskydninger samtidig)!
«+ Mange kendte ansigter, så opfordring fra NST til at sende nye deltagere til hver jagt.
+ Opfordring til tjek af invitationsliste, så kun ”hjemmehørende jagtforeninger”
inviteres med på jagt.
+ Hagljagter 2018 v. SRJ:
+ 1jagt på Lønborg Hede og 1 jagt på ”Tangen”
3) Status for nyjægerjagter v. KARLP
+. 2016: Nyt koncept for nyjægerjagter 1 NST.
+ 2017: Ny deltagerrekord. Alle 12 pladser besat.
+ Resultat: 4 snepper, 1 ræv og 4 harer i 31 skud.
. 2018: Aflyst pga. for få tilmeldinger (3-4 stk.).
« 2010: Planlagt 1 jagt.
4) Nyt fra Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen v. KARLP
– Lønborg Hede: Tidligere opkøbt to arealer på hhv. godt 5,5 ha. og godt 18 ha. som
”jordbank” til jordfordeling. Planer om yderligere opkøb. Opbakning fra Jægerforum

til yderligere opkøb, men også ønske om mere jagt på Lønborg Hede — gerne
riffeljagt.
+ Dagjagter ophører i Blåbjerg V grundet arealudleje.
+ 2 nye udsigtstårne i Vejers N ifm. krondyrlommen + Råsø.
+ Mårhundeprojektet reorganiseres 1 2019.
+ Projekt for bekæmpelse af invasive rovdyr og ledes af Mariann Chriel fra MST
+ NST skal sikre bekæmpelse af mårhunde på egne arealer, samt varetage arbejdet
med GPS-mårhunde på Fyn og tilgrænsende øer
| + NST skal hjælpe med bekæmpelsen af mårhunde på andre offentlige arealer, samt
rådgive store lodsejere.
«- Danmarks Jægerforbund skal sikre information og hjælp til private jægere fx
gennem udlån af udstyr.
+ MST flytter ind i nye lokaler i Odense i juni
5) Orientering om den ny samarbejdsaftale mellem Forsvaret og Naturstyrelsen
Blåvandshuk
+ Aftale med rod i seneste forsvarsforlig og forhandlet ml. 2 ministerier:
Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet.
+ Nyt trusselbillede kræver anderledes øvelser.
– Etablering af ca. 125 km. nye kampvognsspor.
– Forsvarets opgaveløsning har forrang, og civile arrangementer kan som
udgangspunkt ikke finde sted, med mindre operative forhold tillader det.
+ Miljø- og Fødevareministeriet varetager den samlede regulering af vildtbestanden
på statens arealer i Oksbøl-området.
+ Forsvarsministeriet gennemfører INTERFORCE-jagter på egne arealer.
+ Jagtudleje udfases i Bordrup, Ål og Vrøgum. Øvrig arealudleje kan også udfases,
hvis jagt giver problemer for Forsvarets øvelsesaktiviteter.
6) Evt.
+ Ønske om info om jagtprøveresultater.
+ Ros til NST-BLH for at holde mange invitationsjagter og møde i Jægerforum.

Ad.13 Der er intet nyt.

Ad.14 Lone har rundsendt et nyhedsbrev omkring emnet til alle.

Ad.15 Ingen ændringer.

Ad.16 Kredsmøde bliver den 15 MAR 2020.
Der arbejdes med en alkoholpolitik fremadrettet overordnet for DJ.
Mårhundemøder kan få et tilskud på 50,00 per mødedeltager.
Næste møde bliver efter nærmere aftale.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

Tarm den 21 APR 2019

Til Formænd for de jagtforeninger der ikke lejer kommunal jagt.

Eft. Formænd for de jagtforeninger der lejer kommunal jagt.

Fra Jægerrådsbestyrelsen i Ringkøbing/Skjern kommune.

Emne: Gæstekort til jagt i de kommunale skove i kommunen for 2019/2020.

Nu er gæstepladserne meldt ind til Jægerrådet og det blev 1 denne sæson til 81 gæstepladser, og det

synes jeg er utrolig flot, nu er det så op til formændene i de forskellige foreninger, at få dette til at

gå op i en højere enhed, både hvad angår tilmelding og betaling hvor dette ønskes.

Nedenstående tekst er et uddrag af referatet fra et møde angående gæstekortordningen, så disse
»- tidsfrister bedes 1 overholde for hinandens skyld.

Der var enighed om at gæster skal have en vis tilknytning til Ringkøbing/Skjern kommune(bør

kunne bøjes).

Herefter blev der aftalt følgende tidsplan:

Senest den I APR sender Jægerrådsbestyrelsen en mail ud til alle formænd der lejer kommunal

jagt, og beder dem om at melde deres gæstepladsdatoer tilbage til Jægerrådet.

Senest den I] MAJ sender Jægerrådsbestyrelsen gæstepladstilbuddene ud til de jagtforeninger der

ikke lejer kommunal jagt.

Senest den I AUG melder formændene for de foreninger der ønsker gæstepladser ind til de

formænd der lejer kommunal jagt, og formændene koordinerer så alt på plads.

Senest den I SEP falder betalingen for gæstepladser(der hvor der skal betales), og dette ordner

formændene indbyrdes.

Navnene på gæstejægere tilgår formændene der lejer kommunal jagt senest 14 dage før jagten.
T Der var enighed om at disse gæstepladser er beregnet for medlemmer af jagtforeninger der ikke

selv lejer kommunal jagt af Ringkøbing/Skjern kommune.

Se vedhæftede regneark med jagtdatoer, bemærk der er 4 faner, og så vil vi fra

Jægerrådsbestyrelsens side ønske jer alle knæk og bræk i den kommende sæson.

Telefonnumre på samtlige formænd findes på DJ hjemmeside det skulle være den bedst opdaterede.

Med Venlig Hilsen
Og på Jægerrådsbestyrelsens vegne
Ole L. Pedersen
Sekretær 1 Jægerrådet
25 42 58 40

Referat af rådsmødet afholdt den 13 MAR 2019 i Højmark Forsamlingshus.

Dagsorden til rådsmødet.
1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Konstituering.
4. Repræsentantskabsmødet den 22 JUN 2019.
5. Nyt fra det grønne råd.
Es 6. Nyt fra øvrige medlemmer.
T. Udlejning af kommunal jagt.
8. Sidste nyt angående regulering af vildsvin.
9. Sidste nyt angående ulve?
10. Sidste nyt angående mårhund.
11. Sidste nyt angående regulering af skarv.
12. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
13. Nyt fra brugerrådet.
14. Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
15. Mailadresser.
16. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1 Hans Jørgen bød velkommen og fik lige opsamlet deltagerne til
repræsentantskabsmødet 1 2019.

Hans Jørgen var inde på noget med ansvarsfraskrivelse 1 forbindelse med forurening
af flugtskydningsbaner men mere herom senere.

Ad.2 Godkendt.

Ad.3 Formanden er Hans Jørgen, næstformand blev Ole Jensen og sekretæren er fortsat Ole
Lembcke.

Ad.4 Formanden har nu styr på de 12 navne der skal med den 22 JUN.

Ad.5 Et af emnerne var regulering af mårhunde som Lone og Niels Erik gennemgik for det
grønne råd, og det var oppe og vende om der skal søges penge fra andre fonde. (se
vedhæftede referat)

Ad.6 Jan har været til møde i backingudvalget til hjorteudvalget og afskydningstallene som
stammer fra tællegruppen 1 og omkring det tidligere Ulfborg Statsskovdistrikt er
vedhæftet dette referat, der blev også orienteret omkring jagttider på dåvildt
fremadrettet, se vedlagt kopi.

Kim fortalte hdt om Hoven messen hvor jagtforeningen havde en stand.

Skjern Enge jagten er nu godt på vej med næste år sæson, der sælges kort i disse dage.
Der blev nedlagt 2892 stykker vildt 1 2018/2019.
Skjern er i gang med at søge en ny miljøtilladelse til deres flugtskydningsbane med
hjælp fra DJ.
Ringkøbing Jægerforbund holder foredrag med Jørgen Skoubo den 11/9 i Ringkøbing.

Ad.7 Det er sidste år med den nuværende kontrakt, og vi ønsker nu at de jagtforeninger der
lejer jagt af kommunen melder deres jagtdatoer ind til sekretæren. Husk nu at melde
til kommunen hvad der er nedlagt i det forgangne års løb.

Ad.8 Intet nyt.

Ad.9 Der bliver tilsyneladende færre og færre ulve i vores område, og man forsøger nu om
man kan fange nogle, for derefter at GPS mærke dem.

Ad.10 Hovedbestyrelsen går ikke ind for skydepræmier for nedlagte mårhunde, men vi

venter stadig på en forvaltningsplan, men vi har store problemer med tilbagemeldinger
fra vore kameraer fra folk.

Ad.11 Der er problemer med at få tilbagemeldinger på nedlagte skarver men der nedlagt 374
på fjorden og 111 styk i Skjern Enge.

Ad.12 Der er intet nyt.

Ad.13 Der er intet nyt.

Ad.14 Der har været afholdt et møde i Skjern med 600 deltagere hvor der orienteret om hvor
langt man er for nuværende, også med det foreslåede areal til en eventuel
nationalpark.

Ad.15 Ingen ændringer.

Ad.16 Næste møde er den 17 JUN 2019 klokken 1900 i Højmark.

Ole L. Pedersen
Sekretær 1 Jægerrådet
25 42 58 40

Referat af jægerrådets møde i Ringkøbing-Skjern den 26 SEP 2016 med Klaus Koch omkring jagten i de kommunale skove.

Dagsorden til årsmødet.

1. Skydestiger.

2. Indberetning om nedlagt vildt.

3. Indberetning om jagtdatoer.

4. Orientering om skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov.

5. Ros til foreningerne vedr. gæsteliste og ungjægere.

6. Registreringsprojekter – Vildtbestande -jagtforeninger og ungjægere?

7. Spørgsmål i øvrigt til administrationen.

8. Jagttid på kronhjort.

9. Regulering af mårhunde.

10. Eventuelt.

Ad.1  Klaus Koch opfordrede igen til at man skal huske at tage de opstillede skydestiger ned efter endt bukkejagt og der var lidt debat om hvor mange stiger der står lige nu, der blev spurgt ind til lidt om rævejagt fra disse stiger var lovlige eller ej, det blev aftalt at vi har fået tilladelse til at medbringe en foldbar stige og så tage den med hjem igen.

Kommunen vil undersøge reglerne for brug af skydestiger og de er beskrevet herunder:

Klaus Koch har lavet en foreløbig research vedr. anvendelse af skydestiger i RKSK skove.

Gældende lovgivning er dags dato:

1)

Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber

27. Juni 2016

Brugen af skydestiger er beskrevet i kapitel 1, 2 og 3 – og er gengivet herunder:

Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber

I medfør af 6 stk. 1, nr. 1, § 23, stk. 5, § 27, § 29, § 49, stk. 3, § 52 b, § 52 c og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Jagt fra kunstige skjul

§ 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra

1) kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul, eller

2) platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

Stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1 drives på klovbærende vildt og ræv fra platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige (skydestige), når følgende betingelser er opfyldt:

1) skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom,

2) skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn således at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet,

3) skydetårnet skal være udført af træ eller metal og skydetårnets platform må ikke være forsynet med overdækning eller med sider, der måler mere end 110 cm i højden fra platformens vandrette plan,

4) skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden og have et gulvareal på maximalt 2 m2,

5) skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet, og

6) skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk med sædet placeret højest 5 m over jorden.

§ 2. Jagtvåben må ikke medtages på en platform eller et sæde, hvorfra der ikke må drives jagt.

Stk. 2. På en platform eller et sæde, der opfylder de betingelser, som er nævnt i § 1, stk. 2, må der ikke medtages

1) haglgeværer, bortset fra kombinationsvåben, og

2) jagtvåben i tiden mellem solnedgang og 1/2 time før solopgang.

§ 3. Ved jagt fra kunstigt skjul på fugle må gulvet eller ståstedet ikke være hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

2)

Bekendtgørelse om vildtskader

BEK nr 970 af 28/06/2016

Sidstnævnte bekendtgørelse omhandler regulering og kræver at ejeren afgør om der skal foretages regulering ( uden tilladelse fra NST) eller at ejer ansøger NST om tilladelse til regulering

RKSK har ikke givet tilladelser til regulering i gældende jagtlejekontrakter og mulighederne i bekendtgørelsen kommer således ikke i anvendelse.

Ad.2 Det halter fortsat med at få indberettet det nedlagte vildt til tiden og Klaus mente at det burde kunne gøres bedre og fremadrettet bliver datoen nok den 1 APR hvert år.

Ad.3 Indberetning af nedlagt skal også fremover ske per 1 APR hvert år til Klaus og Ole.

Ad.4  Klaus uddelte et kort der viste projektet omfang og fortalte om projektet.

Ad.5 Klaus roste jægerrådet for håndtering af jagterne og nyjægerjagterne i de kommunale skove, og håber så alle jagtforeninger er tilfredse med aftalerne der er lavet.

Ad.6  Klaus lagde op til registreringsprojekter som et samarbejde mellem kommunen og jagtforeningerne og ideen er jo god nok, og kommunen har bolden.

Ad.7  Stauning spurgte til beskydning af dåvildt på kommunens arealer men ingen ændringer for nuværende.

Ad.8 Forslaget om jagt på kronvildt er stadig 6 ugers jagt i en eller anden periode i løbet af jagtsæsonen.

Forslaget om jagt på dåvildt er jagt i december måned på spidshjort, då samt kalv og så jagt på øvrige hjorte de sidste 14 dage i januar.

Ad.9  Regulering af mårhunde kører efter planen men de stakkels reguleringsjægere kan ikke følge med som det ser ud lige nu, men de gør forsat et kæmpe arbejde for få midler.

Ad.10 Der var enighed om at det var et godt møde med kommunen.

 

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

Referat af jægerrådets mødet i Ringkøbing-Skjern den 09 JUN 2016.

Dagsorden til årsmødet.

 

 1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 3. Sidste nyt fra NS ved Mads.
 4. Nyt fra det grønne råd.
 5. Nyt fra øvrige medlemmer.
 6. Udlejning af kommunal jagt.
 7. Sidste nyt angående nationalpark Skjern Å.
 8. Sidste nyt angående ulve?
 9. Sidste nyt angående mårhund?
 10. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
 11. Debat om jagttid på dåvildt.
 12. Sidste nyt omkring jagttid på kronvildt.
 13. Jagtens hus.
 14. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

 

 

Ad.1                    Hans Jørgen havde lidt fra de møder han havde deltaget i siden sidst.

Landsskuet bliver i år fra den 30 JUN til den 2 JUL i Herning.

Der har været dialogmøde omkring kronvildtforvaltning i Aulum.

Det forventes at der kommer en indstilling fra vildtforvaltningsrådet den 14 JUN 2016, omkring kronvildtet.

 

Ad.2                    Ingen bemærkninger.

 

Ad.3                    Der var lidt snak omkring manglende træningspladser til hunde omkring Skjern.

Mads fortalte lidt om naturstyrelsens omorganisering med udflytning til Randbøl hvor der skal bygges nyt.

 

Ad.4                    De jagtforeninger der lejer jagt hos kommunen er for dårlige til at indrapportere omkring nedlagt vildt samt fremsende datoer for det kommende år, det kan komme på tale med et rykkergebyr fra kommunen.

Der er stadig problemer med skydestiger der ikke bliver fjernet når der ikke er pyrschjagt.

Kommunen foreslår et nyt møde med jagtlejerne, nærmere herom senere.

Jægerrådet opfordrer til at disse emner håndteres mere seriøst.

 

Ad.5                    Peter fortalte lidt om jagten i Skjern Enge prisen bliver den samme i 2016 og der er ikke nedlagt buk endnu.

Der er flere kort til salg i Skjern enge endnu, efter først til mølle princippet.

Der er lidt problemer omkring stien over Bagges dæmning både med løse hunde og kitsurfing.

 

Ad.6                    Jeg mangler jagtdatoer fra Stauning, Snogdal, Borris, Dejbjerg og Vorgod i bedes sende mig datoerne hurtigst muligt.

 

Ad.7                    Skjern Å nationalpark er på banen igen og vi er enige om at vi jægere skal gå efter en plads i bestyrelsen, vi ved godt at DJ vender fingeren opad.

 

Ad.8                    Antallet er faldet fra 40 til 4 så det går åbenbart hurtigt ned ad bakke, bare de ikke er syge.

 

Ad.9                    Regulering af mårhund fortsætter og mårhundereguleringsjæger ønsker lidt mere økonomi til deres aktiviteter.

 

Ad.10                  Intet nyt for nuværende. I møderne i nord deltager Jens Christian Thomsen og i syd deltager Verner, Hans Jørgen samt Ole.

 

Ad.11                  Der ønskes at vi kommer med ønsker i løbet af efteråret og jægerrådets forslag kunne være at der skal være jagttid på då og kalv i hele december måned og så jagttid på hjort i de sidste 14 dage i januar i vores kommune er der andre forslag så kom frem med dem.

 

Ad.12                  Det forventes at der kommer en indstilling fra vildtforvaltningsrådet den 14 JUN 2016 og vi har nok haft vores indflydelse på resultatet.

 

Ad.13                  Der er nu kommet en indbydelse til særlig ind buddet, til indvielse af jagtens hus den 10 SEP 2016.

 

Ad.14                  Ingen ændringer.

 

Ad.15                  Næste møde den mandag den 24 AUG 2016 klokken 1900 i Egeris i jagthytten.

 

 

 

Ole L. Pedersen

Sekretær i Jægerrådet

25 42 58 40