Generalforsamling

Herborg – Videbæk- Jagtforening.

Generalforsamlingen onsdag den 13 09-23 Kl. 19.30.

Dagsorden.

1. Valg af Dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkommende forslag. Thue Kirkegaard. Ændring af mødetidspunkt fra Kl. 19.30 til 19.00.
5. Forslag fra Bestyrelsen. Ingen.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen. Carsten Høher og Preben Overgaard.
8. Valg af suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Beretninger fra alle udvalg.
11. Valg til udvalgene. (Separat dokument.)
12. Uddeling af pokaler til flugtskydning. 13. Uddeling af Krage pokal.
14. Eventuelt.

Herborg Videbæk Generalforsamling d. 13. september 2023 kl. 19.30, afholdt i Egehytten.

Referat:

1. 14 deltagere samt bestyrelsen minus Lars Birkkjær

2. 3 medlemmer er afgået ved døden. Der blev afholdt 1 minuts stilhed for at ære dem. 3. Martin Kristensen valgt som dirigent.

4. Preben Overgaard aflagde formandsberetning.

5. Årsregnskab aflagt af Carsten Høher Thomsen.

6. Forslag fra Thue til at ændre tidspunkt til 19.00 blev nedstemt.

7. Ingen ændringer i kontingent.

8. Carsten og Preben er genvalgt til bestyrelsen.

9. Mikkel Andersen overtager Lars Birkkjærs plads i bestyrelsen.

10. Jens Ole Hindbo aflagde beretning fra husudvalget.

11. Kaj Knudsen valgt til Husudvalget.

12. Sandbæk jagten aflagt beretning af Jens Ole Hindbo.

13. Jens Ole Hindbo blev genvalgt til Sandbæk jagten.

14. Flugtskydnings udvalg beretning aflagt af Michael Lysgaard.

Det går mere end rigtigt godt. Der har været en god omsætning.

Flugtskydnings udvalg holder generalforsamling d. 27. februar 2024.

15. Bueudvalgs beretning aflagt af Claus Lund Pedersen.
Første år gået godt. Indtægter har været ok og der forventes at det vil køre fint rundt fremadrettet. Der er 14 medlemmer, og Klaus Knudsen vandt kredsmesterskabet i Kreds 2.

16. Preben Overgaard genvalgt til bueudvalget.

17. Jens Bukbjerg aflagde beretning for Riffeludvalget.

18. Jens Bukbjerg genvalgt til Riffeludvalget.

19. Tue aflagde beretning for hundeudvalget.

Det køre rigtig godt, rigtig god tilslutning. Lille overskud på 2700.-, haft folk på hunde instruktør uddannelse. Sætter yderligere vores trænere på kursuser.

20. Steffen Knudsen. Valgt til Hundeudvalget.

21. Kragepokal kunne ikke uddeles.

22. Flugtskydning pokal vundet af 1. Michale Lysgaard. 2. Lars Clausen, 3. Peter Søgaard. 23. EP-sko gravere pokaler.

24. Generalforsamling afsluttes kl. 20.30. Preben fik det sidste ord.

25. Bueudvalget fik tildelt en fin pokal til brug efter eget ønske.

Dirigent.

Martin Kristensen.

Dagsorden til Ordinær generalforsamlingen

Onsdag den 14. september 2022 KL. 19.30.

1.Valg til dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære
generalforsamling
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkommende forslag.
5. Bestyrelsens forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen. Hans Petersen & Lars Birkkjær modtager ikke valg.
Jens Bukbjerg modtager valg.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
10. Diverse udvalgs beretninger.
11. Valg til diverse udvalg.
12. Husudvalg. Ole Hindbo modtager valg.
13. Sandbæk jagt. Per Kristensen. Modtager valg.
14. Flugtskydning. Michael Lysgaard. Modtager valg.
15. Uddeling af Flugtskydnings og Krage pokaler.
16.Eventuelt.
————————————-Klip. ———————————————–
Fibo jagter: lørdag den 19. november. lørdag den 17. december 21. januar. Kl.9,30 alle dage.

Videbæk den 19. september.
Referat fra Generalforsamling Herborg/Videbæk jagtforening 2022

Ifgl dagsorden
punkt 1
Bestyrelsen foreslår Martin Christensen
punkt 2
Preben Overgaard’s beretning vedlagt.
Godkendt uden spørgsmål
punkt 3
Regnskab v/Carsten H Thomsen vedlagt
Godkendt uden spørgsmål
punkt 4
Ingen indkomne forslag
punkt 5
Ingen forslag fra bestyrelsen
punkt 6
Bestyrelsen foreslår uændret,  Godkendt uden spørgsmål.
punkt 7
Der skal vælges 2 mand, ingen havde tilsagt sig at deltage.
Flere i forsamlingen blev spurgt, en engelt havde lyst, Peter Schubert er valgt som den ene.
Lars Birkkær blev ringet op, og han tager 2 år mere.
punkt 8
Supplant modtager ikke genvalg, ingen i forsamlingen havde lyst.
Bestyrelsen fik af forsamlingen lov til at finde en senere.
punkt 9
Thomas Søndergaard, og Ole Hansen modtager genvalg.
punkt 10
Riffel : v/Jens Bukbjerg. Der har været 2 indskydninger på sæddingbanen i 2022, ok med deltager, men der er plads til flere
Mandag’s skydning havde vi ingen tilladelse til, så det stoppede efter 1. gang.
Hjortebanen i Ulfborg, blev der brugt ca. 300 skud, der var god tid, næste år tænker de at nedsætte tiden.
Ok frem møde, plads til flere
Bue : Ingen beretning
Egehytten : v/Jens Ole Hindbo. Der har igen i år været div hunde prøver og bymatch.
25 års jubilæum gik godt, ca. 100 personer til at spise grisen, dejlig med de akktivitter der var lagt til dagen, og tak til alle der deltog.
Vetaraner har igen i år været trofaste med 10 gange, hvore der er solgt ca. 1800 pølser
Årets resultet er et over skud på ca. 14500,- kr, så nu er der 76523,- kr på kontoen.
I 2023 skal der laves mere halvtag, og lagt flere fliser. Kom gerne med felre forbedrings forslag.

En opfordring, man skal være bedre til at rydde op efter sig, når bruger hytten.

Sandbæk jagt : v/Per Kristensen. Der har været nogle gode jagter. den årlige skydedag på Sandbæk skydebane bliver sløjfet, der er for få der deltager.

Abildå jagtforening bliver opløst, og nogle af medlemmerne vil derfor gerne med i Herborg/Videbæk jagtforening, så de stadig kan deltage i jagten i Sandbæk.

 

Flugtskydning : v/Michael Lysgaard. Det har igen været en god sæsson, med masser af deltagelse.

Der er lagt byvand ind i klubhuset, og en stor tak til alle der har hjulpet til med frivilligt arbejde. Det økonomiske løb derfor kun på i ca. 40.000,- kr.

Flere firmaer har sponceret en hjertestarter til at hænge på klubhuset, og tak til dem.

Niels Beck samler stadig haglskåle op men den fantastiske maskine, og tak til Niels.

Slagter Sørensen levere stadig pølser til klubhuset, gratis, tak til Sørensen

 

Hunde udvalget : v/Thue Kirkegaard. Der har været ca. 80 deltager på de forskellige hold, nogle har deltaget på flere hold

Den nye omgang starter 9. januar 2023, me dindendøre træning.

Der har været forskellige prøver i apportering, mark og vand & slæb.

Tak til træner og hjæler, Per Lisner, Christian Dahl, Else Nielsen og Torben Haugaard

Tak til Egehytten for forplejning til diverse prøver.

Der er skåret ned på antal fryser fra 7 til 4 grundet de stigende strømpriser, i 2021/22 er der brugt 2400 KwH

 

punkt 11

Bue : Preben Overgaard

Riffel : Jens Bukbjerg

Hunde : ingen

 

punkt 12

Jens Ole Hindbo genvalgt

 

punkt 13

Per Kristensen genvalgt

 

punkt 14

Michael Lysgaard genvalgt

 

punkt 15

Det er svært og finde sponcer til div pokaler, men lidt er der blevet til, så hver pokal medfølger der en kasket fra Kr O Skov, og en æske patroner fra Korsholm

flugtskydning B pokal 19/25 Peder Søgaard

flugtskydning A pokal 22/24 Tommy Clausen

flugtskydning mester pokal 39/41 Michael Lysgaard

Kragepokal Bent A Jensen

 

Afslutning v/Preben Overgaard Tak til Hans Bo Petersen for hans arbejde i bestyrelsen de sidste år, Hans fik 2 flasker vin sponceret fra Kr O Skov

Tak til MArtin for at være dirgenten, ogg tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Preben nævner der mangler en handlingsplan for både bueskytterne og riffelbanen.

Ligeledes mangler der matriale til bag bueskiverne, nogle tager kontakt til Videbæk og Skovby entreapnør, om noget jord/sand.

D. 29/9 er der tema aften, om invasive arter på Hover friskole. Det er gratis, men tilmelding er nødvendig på 60643770

I skal huske og melde ind med hvor mange timer og km. I bruger på mårhunde.

 

punkt 16

Jens Bukbjerg vil gerne afholde forskellige kurser i Egehytten, og der er noget økoniómisk i det, så kom gerne frem med evt. ønsker.

Der er alt for få kurser i kreds 2.

Der blev forespurgt om hvordan vores medlemmer helst vil kontaktes, sms, messenger facebook, hjemmeside eller mail, og mail blev af foretrække

Der er ca. 2000 ha jord til rådighed til træning og prøver, alle lodsejer for lidt vin som tak

 

Økonomien har generet et overskud på ca. 4600,- kr, og på kontoen står der ca. 36.000,-

 

Der er brugt ca. 70.000 lerduer i 2021/22, og grunden prisstigninger, er der indkøbt 80.000 duer til næste sæsson

Herborg – Videbæk- Jagtforening.

Ordinær generalforsamling 15 Sep.

Velkomst ved formand.

Formanden vil gerne forsamlingen rejse sig og mindes to medlemmer af foreningen, og jagtkammerater
der er gået bort i den forgangene år. Johannes Jensen og Mogens Kristensen. Kaldet (Dus)

1. Valg af dirigent. Martin Christensen vælges som dirigent.

2. Aflæggelse af beretningens virke siden sidst. Preben Overgaard afholder beretning om foreningens
virke de sidste 90 år, jubilæum udsættes til mere Corona venlige forhold.
Jagter afholdes som vist på foreningens hjemmeside
Foreningens generelle aktivister har været i bero.
Der har været et enkelt møde i de 3 foreninger ang. Riffelbane, der forventes godkendelse i
indeværende år.
3 mand fra foreningen var til kredsmøde som endte med at stort set alle trak sig.
Ekstraordinærmøde i Idom forventes senere på efteråret – information herom fremsendes.
Information omkring arbejdet i jægerrådet opdateres løbende på vores hjemmeside.
I foreningen opfordres alle til at holde et fornuftigt forhold til alkohol.
Regulering af Råger er gået godt.
Riffelbane har været godt besøgt
Ulfborg Hjortebane var heller ikke i orden i år.
Vi håber at 2021 og 22 bliver et mere almindeligt år hvor vi igen kan dyrke vores hobby og passion
sammen igen.
Ny jæger bydes velkommen og alle opfordres til at tage godt imod dem. Vorgod- Fjelstevang byder
ny medlemmer velkommen til en ny jæger jagt til efteråret.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Årsregnskab uddeles og gennemgås ved Karsten Høgh-Thomsen
Årets resultat blev på 931,50
Ingen spørgsmål til regnskab

4. Indkommende forslag.

Ingen forslag.

5. Bestyrelsens forslag.

Ingen forsalg.

6. Fastlæggelses af kontingent. Fortsætter som uændret

7. Valg til bestyrelsen. Preben Overgaard og Carsten Hører blev genvalgt.

8. Valg af suppleant – nyvalg – Martin Sønderup Olesen.

9. Valg af revisor Thomas Søndergaard. Som suppleant Ole Hansen.

10. Diverse udvalgs beretninger
Hus Udvalg ved jens ole Hindbo
Regnskab for egehytten uddeles
Faste udgifter for 14.000 kr.
Veteran salget er igen i år gået rigtig godt.
Egehytten har givet et overskud på små 3200 kr.
Micheal Lysgaard foreslår at egehytten afmelder RKSK affalds håndtering og overgår til privat Ole
Hindbo vil undersøge denne mulighed.
Foreningens medlemmer kan leje egehytten for 400 kr.
Hundeudvalg – forsætter.
Sandbæk jagt – ved Torben Haugaard
Ingen jagter siden Corona
Ingen venteliste, alle velkommen også med hund
Ridestier og MTB-stier har vi endnu ikke haft den rigtige indtryk af.
Forsøg omkring samarbejde med MTB-ryttere har ikke haft interesse.
Forsøg om nedsat jagt leje grundet ingen jagt har endnu ikke fået svar.
Per Kristensen – fortæller om møde ang. Sandbæk jagten, 700 Kr. koster det inklusiv mad.
Preben Overgaard – orientere om at foreningens medlemmer kan melde sig til jagter.
Sandbæk Flugtskydningsbanen – Ved Michael Lysgaard
2020 Corona plaget – underskud
2021 godt besøgt hele året og tiltagende op til afslutningsskydningen.
Beretter om de mange forbedringer – stor tak til alle hjælpere.
Den nye opsamler køre godt.
Banen er overgået 100% til miljøduer.
Stor tak til Slagter Sørensen.
Afslutnings skydning. 250 mand – 30.000 i omsætning.
Overskud i 2021 på 32.000
Spørgsmål til udlejning af opsamler – opsamler kan på sigt udlejes med chauffør
Riffeludvalg – ved Mogens
Der har været to indskydning, 25 skytter i Sædding,
Overskud på 1.225.00 Kr.

11. Valg til diverse udvalg

Husudvalg – ny mand for (Duus) Blev Kjeld Klausen valgt.
Hundeudvalg – ny mand i stedet for Lars Birkkjær – Jens Bukbjerg ny vælges, Kaj Knudsen tager et
år mere
Sandbæk Jagt – ingen nye
Riffel instruktør uddannelse – Jens Bukbjerg og Lars Clausen (Klir)
Preben Overgaard opfordrer andre end Jens Bukbjerg til at tage lederuddannelse kursus, Jens
Bukbjerg bidrager med et indlæg herom.

12. Uddeling af flugtskydnings og krage pokaler

Preben uddeler:
Krage Pokalen: 6 par, Karsten Hører.
Flugtskydning: Per Kristensen – Mester rækken 40/42.
Jens Ole Hindbo – A pokal 16/25.
Lars Birkkjær – B – 16/25.

13. Eventuelt:
Lars Clausen spørger til jagter i Fibo? d. 23. okt., 20 nov., 18 dec. rævejagt d.22 jan. Start 09.30 ved
fabrikken. Det er med forbehold da Fibo er sat til salg.
Preben Overgaard orienterer om hvordan jagter i Fibo kan afholdes. Hvordan hundefolk kan undgå
brombær.
Jens Bukbjerg orienterer om hvordan sporene fra sidste år ikke længere er synlige.
Preben Orientere om at diverse aktiviteter har givet et mindre overskud. Borris og Brahetrolleborg.
Mogens roser turene.
Kurt Madsen orienterer om, at mand kan komme på supplerende kursus til sit riffelkursus, såfremt
mand har første modul.

Preben kommer med supplerende bemærkning – med ros til Jens Ole for den store indsats til
veteran træf og generelle store indsats for, at det altid er pæn og orden på plænen og i omkring
huset.
Vi håber at Egehyttens 25 år jubilæum næste år vel holde et arrangement i samarbejde med alle tre
foreninger. Det bliver først i juni.
Kaj Knudsen for rosende ord for hans arbejde og overrækkes gave.
Jens Ole Hindbo – hvor skal der afsluttes med jagten ved Fibo da tipien er blevet for dårlig.
Det vil så vidt muligt afholdes i Egehytten. Ole Hindbo står for flæsk til jagten den. 22. januar.
Tipien vil blive væltet da den kan skade nogen ved et uheld.

Formanden takker sin Bestyrelse for godt samarbejde.
Og takker Martin for god ledelse af generalforsamlingen.
Martin Christensen takker for god ro og orden.

Herborg – Videbæk- Jagtforening.

Generalforsamling onsdag den 9. september 2020. 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab for året.

4. Indkommende forslag.

5. Bestyrelsen forslag om forsat arbejde med riffelbane.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelse.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af revisor.

10.Valg af suppleant til revisor.

11.Valg af diverse udvalg. (Se tillæg.)

12.Uddeling af pokaler. Flugtskydning og krage pokaler.

13.Eventuelt.

Jagter i Fibo 2020-2021. Lørdag den 17. oktober kun for medlemmer. Lørdag den 14. november. Lørdag den 19. december. Søndag den 30. januar. Alle jagter starte Kl. 9,30 Mødested P. pladsen ved den gamle fabrik.

Referat Generalforsamling Egehytten den 09-09-2020.

Efter dagsorden se bilag. 1.

Velkomst af Preben Overgaard.

Der blev afholdt stående stilhed for æresmedlem Bent Sønderkjær.

Bo Nilsen Valgt som dirigent.

Punkt. 2. Preben læste beretningen. Se bilag 2. Godkendt uden spørgsmål.

Punkt. 3. Carsten H. Thomsen fremlagde regnskabet se bilag. 3. & 4. Godkendt uden spørgsmål.

Punkt. 4. Der er et forslag fra bestyrelsen. Se punkt 5.

Punkt. 5. Preben oplyser omkring ideen med køb af Sædding skydebane, som er på Ca. 5. Tdl. Og hvor langt vi allerede er i forhold til at få banen godkendt. Som landet ligger nu, så er der ikke noget på skrift, men mundtlige tilsagn, om at det er muligt at købe arealet af nuværende ejer, der forhandles stadig om prisen.

Der er kontakt til Jan Rygaard og Morte Thim, som er dem der skal hjælpe med at få banen lavet klar. Den jord som skal bruges til volde, kan komme fra noget “forurenet jord” som er lovlig at lægge på som skyde volde. Den entreprenør som kommer med jorden, etablerer volden, samt parkeringspladsen, derudover vil vi kunne få x Kr. for at tage jorden. Der er vurderet at der skal bruges 5400 m3 jord. Økonomien er tilsyneladende rigtig god, og chancen for senere at kunne erhverve os en bane er ikke god i fremtiden, som vi ser det nu. Den nye bane vil blive godkendt til alle kaliber, modsat i dag, hvor den er godkendt til 6,5×55.

Der skal bygges et “skydeskjuld” således det ikke er mulig at komme til at skyde over volden, hvordan kommer sanerer. De tegninger der ligger nu, er der tegnet en 50, 80 og en 100 m. bane, der er også mulighed for en vildsvin/hjortebane. Naboerne vil få mindre støjgene, pga. volden. Når/hvis vi står som ejer af grunden, tager Di over og vi får en færdig bane tilbage, sammen med en sum penge. Per Kristensen spørger, hvad med den forurenet jord, når/ hvis engang banen skal nedlægges? Kurt Madsen svarer, så længe det er vold med et formål bliver jorden ikke betragtet som deponi, og derfor bliver det tinglyst som forurenet jord, og dermed ikke registret. Mogens Nielsen tilføjer. Da Vorgod skydebane blev fjernet, gravede de 1,5 meter jord væk fra hele området. Mogens Nielsen spørge hvem skal passe det? Preben svarer der skal enten oprettes et udvalg, eller kan man udvide riffeludvalget. Jens Ole Hindbo spørger, hvem og hvordan må banen benyttes? Preben svarer, Der må skydes på alle hverdage, og lørdag tæller som hverdage. Der må også skydes nogle aftener. Om der skal være en instruktør, skal vi have undersøgt. Efter generalforsamlingen blev vi oplyst om det. Der skal være en skydeleder. Thue Kirkegaard spørge. Har man hørt de andre foreninger i området om de kunne være med på et samarbejde? Preben. Svarer. Vi har ikke hørt Vorgod/Fjelstevang og Nr. Vium Troldhede endnu, men de bliver spurgt en af de nærmeste dage. Skjern, Spjald og Stauning har alle takket nej. Jægerrådet vil også blive spurgt om de vil bidrage med noget. Thue spørge. Er der interesse med en bue bane på vores område også? Hans B. Petersen svarer. Der ligger stadig et arbejde på at få en bue bane i forbindelse med Egehytten. Det har som alt andet stået stille pga. Corona. Generalforsamlingen sagde ja til forsat at arbejde videre på Evt. køb.

Punkt 6. Forslag uændret, godkendt.

Punkt 7. Hans genvalgt. Kaj trækker sig ud af bestyrelsen. Bestyrelsen forslår Lars Birkkjær Lars blev valgt.

Punkt 8. Bestyrelsen har ingen forslag, forsamlingen forslår Kaj, Per, Kurt, Niels og Verner.
Ingen af dem Ønsker at stille op. Bo Nielsen fortalte så at vil blive holdt valg med de nævnte Kaj 2, Per,3
Kurt 3. Niels Bech 0. og Verner 3. Verne modtog valg efter lidt pres.

Punkt 9. Thomas Søndergaard genvalgt.

Punkt 10. Karsten Jensen genvalgt.

Punkt 11. Bestyrelsen havde glemt at få udvalgs beretning med på dagsorden, så dem tager vi her. Husudvalg. Jens Ole Hindbo. Det har været et skidt år med Corona, og et underskud på kontoen, se bilag 5. Erhverv renovation havde gemt sig i E- Boks i 5. år, og derfor var der kommet Ca. 5,000 — Kr. på i gebyr, udover regning på 5195,04, en opfordring på at tjekke alle CVR reg. E — Boks. Men efter en forhandling med kommunen slap de for gebyret. Derudover havde de en utæt stophane, hvorved en masse vand løb ud. Der har ikke været så mange aktiviteter ved Hytten i år, og dermed ikke mange indtægter.

Sandbæk Jagt. Ved Per Kristensen. Der blev holdt nogle gode jagter uden det store udbytte. Ingen Bukke i år. Der er sat en ny skydestige op, som vi har fået af kommunen, der kommer 1. Stk. mere. Der er blevet lavet nogle stier deroppe. På den afholdte skyde dag deltog 23 jæger ud af 60 Stk. der er medlem. Jagt lejekontrakten er forhandlet på plads for de næste 5. år, og der lukket op for nogle af de store dyr igen, samt kommunen vil holde en jagt for alle ny jæger i hele kommunen.

Sandbæk flugtskydning ved Per Kristensen. Corona har også der ødelagt en del aktiviteter, og dermed økonomien. Der er kommet en del flere unge skytter derop. Så er der stadig problemet plaststik hagl skåle, som skal samles op. Niel og Preben har været ude og kigge på noget maskineri der muligvis kan gøre det. Fremtiden med nedbrydelige hagl skåle, og miljø duer ligger stadig 4-5 år ud i fremtiden. Der har ikke været afholdt møder, og ingen holdskydning i år.

Hundeudvalget. Ved Thue Kirkegaard. Igen Corona, og ingen bymatch, kun 1. Mark prøve. Der har været Ca. 50 deltager til lydighed, og 24 til andre hold. Det har trods alt været et godt år, hvor der har været en god stemning, og ro på som var ønsket for 5 år siden, da der blev sat i gang igen. Der arbejdes på en træner til næste år. Thue efterlyser hjælp fra Herborg/Videbæk jagtforening, det er meget arbejde, som han selv klare, og i længden, vil han ikke så meget mere.

Riffeludvalget. Ved Mogens Nielsen. Økonomien er da jeg overtog det fra Claus, som lå i papkasse, plastposer til Kr. 6,882,50 Der har været omkring 21 igennem indskydning på Sædding banen, hvor et tilmeldingssystem var oprettet, for Co vid 19 restriktioner. Til Hjorte skydning i Ulfborg kom der kun 15 deltager. Her til afslutningen, er kassebeholdningen vokset med Kr. 218,00

Valg til husudvalg: Jens Ole genvalgt. Sandbæk jagt: Per Kristensen genvalgt. Sandbæk flugtskydning: Michael Lysgaard genvalgt. Hundeudvalg: Kaj Knudsen ville ikke mere, men modtog genvalg i protest.

Riffeludvalg: Ryan Mouridsen modtager ikke valg, Ny valgt Kurt Madsen.

Punkt 12. Ingen krage/skadeben, derfor ikke uddelt. Forslag til næste år, om en råge pokal.

Flugtskydnings pokaler. Mesterrækken: Per Kristensen for femte gang og til ejendom, med 38/41, Per lod pokalen gå videre, og modtog i stedet en erindrings pokal. A – rækken: Blev vundet af Jens Ole Hindbo med 190/25. B — Rækken: Blev vundet af Preben Overgaard med 17/25 Alle modtog en gavekort på Kr. 200.00 skænket af Torben Tobiesen.

Punkt 13. Preben informerede om busturen til Borrishede lørdag den 12. september afgang fra det gamle rådhus i Videbæk. Kl. 17.00. Senere vil der komme en tur til Hedeselskabbets hovedkontor i Viborg hvor de vil vise os deres museum, og et foredrag om Hede Danmarks virke i dag, og der efter kaffe. Når der er samlet Ca. 30 —til 40 personer vil vi lave turen, det bliver en aftentur.

Der er lavet nogle mærkater med vores klup logo på som sælges til Kr. 20,00 pr. Stk. Preben takker Kaj Knudsen for hans arbejde i bestyrelsen, samt for hans store arbejde i Fibo skoven. (Belønningen er leveret)

Datoer for jagt i Fibo skoven, fremgår på hjemmesiden.

Arbejdsdag i Fibo onsdag den 1.6. september Kl. 17.00, medbring buskrydder, grensaks, motorsav MV. En opfordring til at møde på vores jagter, der er masse af vildt.

Der var mødt 17. deltager trods Co vid — 19 vi holdt afstand.

Herborg – Videbæk- Jagtforening.

Generalforsamling onsdag den 4. september 2019. 

Dagsorden/ Referat.

 1. Valg af dirigent: Bo Nielsen er valgt.
 2. Formandens beretning: Ved Preben Overgaard. Godkendt. Bliver vedlagt.
 3. Aflæggelse af regnskab for året: (Janus Petersen.) Fremlagt af Preben Overgaard. Godkendt og bliver vedlagt.
 4. Indkommende forslag: Ingen.
 5. Bestyrelsens forslag: Der er forslag om en 100 m. underjordisk skydebane ved Egehytten, til riffel. Der er også forslag om en 3D bue bane i skoven ved Egehytten. Der bliver vedtaget med generalforsamlingen, at bestyrelsen arbejder videre. De økonomiske udregninger bliver vedlagt.
 6. Fastlæggelse af kontingent: Uændret.
 7. Valg til bestyrelsen:

På valg: Preben Overgaard. Janus Petersen. Suppleant Carsten Høher Thomsen. Som alle modtager valg. Michael Lysgaard, modtager ikke valg.

 1. Valg af suppleant Jens Bukbjerg er valgt.
 1. Valg af revisor og en revisorsuppleant: Thomas Søndergaard og Karsten Jensen, er valgt.
 2. Valg til diverse udvalg:

Husudvalg: Duus Kristensen. Modtager valg. Beretning ved Jens Ole Hindbo: Det går godt i huset. Stadig en del hunde arrangementer. Huset bliver lejet en del ud til medlemmer. Men det er veteranerne der ligger den største del af pengene. Huset bliver løbende renoveret.  Regnskab bliver vedlagt.

Sandbæk Jagt: Torben Haugaard. Modtager valg. Beretning ved Per Kristensen:

Gode jagter. Kommunen har lovet at lave fodermarker. Skyde dag i sandbæk. Et meget lille deltagerantal. 20 ud af 60 medlemmer deltog. Alle på ventelisten er kommet med i jagten. Regnskab bliver vedlagt.

Sandbæk Flugtskydning: Michael Lysgaard. Modtager valg. Beretning ved Michael Lysgaard. En god sæson, godt besøgt. Ingen nedbrud på anlæg. Vi er så småt begyndt at forberede banen til næste år, hvor vi har finale skydningen i hold skydning. Husk at vi mangler folk i starten af næste år, til at samle haglskåle op! Stor tak, til alle hjælpere og sponsorere. Regnskab kommer til vores egen generalforsamling.

Riffel Udvalg: Ryan Mouridsen. Modtager valg. Regnskab bliver vedlagt.

Hundeudvalg: Kaj Knudsen. Beretning ved Thue Kirkegaard: Deltager antallet er for lille, til lydighed og apportering. Marktræningen skal op og stå igen, der udgifterne ikke er så store. John Lindekilde vil blive spurgt, om han har lyst til at være med i bestyrelsen. Regnskab bliver vedlagt.

Flugtskydnings Pokaler: Michael Lysgaard i mesterrække 39-41, en kasse patroner er sponsoreret af Land og Fritid.  A række 19-24 Lars Clausen. En kasse patroner er sponsoreret af Land og Fritid. B række 20-26 Jens Ole Hindbo. Læderrem til riffel er sponsoreret af Korsholm Skjern.

Krage Pokal: Carsten Høher Thomsen, med 12 krager i alt. Som præmie har han fået en jagt i Sandbæk plantage, den 20. oktober.

 1. Evt.: Mårhunde er til diskussion, med hensyn til at søge om hvor nemt det at lave bait pladser.

Jagter i Fibo. 2019/20.  Søndag den 27. Okt. Søndag den 24. Nov. Lørdag den 21. Dec. Søndag den 19. Jan.  Alle dage Kl. 9,30.

Herborg – Videbæk- Jagtforening.

Havde ordinærgeneralforsamling onsdag den 5 september 2018.

Dagsorden og referat.

1. Valg af dirigent. Bo Nielsen er valgt.
2. Formandens beretning. Ved Hans Petersen. Godkendt og bliver vedlagt. Der blev uddelt en gave til udvalgs medlemmerne, som anerkendelse, for deres arbejde. Der var 1 minuts stilhed, for Ville Damgaard, som døde pludseligt. Samtidig var der en hilsen fra Bøgh, at han var glad for at vi kom i Fibo skoven.
3. Aflæggelse af regnskab for året. Ved Janus Petersen. Godkendt og bliver vedlagt.
4. Indkommende forslag.
Vedtægtsændringer fra foreningen. Bliver vedlagt, og kommer på hjemmesiden. Der er stadig lidt problemer med at få meddelelserne fra foreningen ud elektronisk. Pga. Af manglende oplysninger på medlemmerne. Der opfordres til at man tjekker at ens oplysninger er korrekte. Preben undersøger om det kan hedde elektroninske medier, eller sms/e-mail, i et af vedtægts ændringerne. Ændringerne blev godkendt, ved håndsoprækning.
5. Fastlæggelse af kontingent. Uændret.
6. Beretninger fra de forskellige udvalg:
Sandbæk Jagt: Per Kristensen. Økonomien ser fornuftig ud. Der blev ved generalforsamlingen ikke oplyst om, hvor mange penge de havde. Gode jagter, en buk skudt i bukke jagten. (Michael Lysgaard).

Skydedag på flugtskydningsbanen, igen manglende medlemmer, 17 ud af 45 medlemmer deltog. Ingen ny aftale med kommunen endnu, med hensyn til kronvildt og dåvildt.

Flugtskydning: Michael Lysgaard. Vi har haft en god sæson igen. Marts måned var kold, vi havde problemer med anlæget. Men det løste sig, siden har det kørt upåklageligt. Vi har stort set brugt de samme antal lerduer, som vi plejer. Så det tyder på, at det ca. Er det samme antal deltager der er på banen. Vi har været heldige at få en aftale i hus, med Slagter Sørensen. Han sponsorerer alle pølserne der bliver spist, på skydebanen. Alt i alt en god sæson. Regnskab kommer på hjemmesiden, når denne er færdig gjort.

Riffel udvalg: Ryan Mouridsen. Regnskab bliver vedlagt. Tak til Ruby Møller for lån af hjortebanen. Manglende medlemmer til arrangementerne. Opfordring til folk om, at møde op.

Hunde udvalg: Verner Jensen. Regnskab bliver vedlagt. For dressur, apportering, hvalpetræning, og sweis har kørt fint. Men uden alt for mange hunde. Benny Green og Christian Rasmussen er træner til næste
år.

Hus udvalg: Regnskab bliver vedlagt. Året har gået godt, ikke så mange hunde arrangementer, men stort overskud, ved veteran træf. Der står en del penge på kontoen. Der er forslag om at nogle af pengene, skal gå til mårhunde regulering, eller måske en overheat projekter.

Mårhunde: Ved. Klaus Knudsen. Stor interesse for at, hjælpe med reguleringen. Mange foreninger er begyndt at købe fælder, og kamera, hvilket er meget positivt, i kampen mod mårhunde. Klaus opfordrer til at sætte sig ud og skyde dem, da det er lidt sværere at fange dem i fælder.

Antallet af mårhunde er stødt stigende, så få geværet ud af skabet, eller få sat fælden og deltag i kampen.

Borris stævnet: Ivan Birkmose. Ca.50 skytter igennem på kombi banen. Et godt arrangement, men vi mangler både skytter og hjælpere. Det blev rost af mange skytter ude fra.

7. Valg til bestyrelsen. På valg. Hans Pedersen & Kaj Knudsen. Modtager genvalg. (Genvalgt).

8. Valg af suppleanter. Karsten Høher Thomsen er valgt.

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Thomas Søndergaard og Karsten Jensen. (Genvalgt).

10. Valg til diverse udvalg. Sandbæk jagt: På valg. Per Kristensen. Sandbæk jagt. (Genvalgt). Hundeudvalg. Verne Jensen har givet regnskabsopgaven videre til Tue Kirkegaard. Vi har ingen valgt. Mangler folk til hjælp. Husudvalg: På valg. Jens Ole Hindbo. (Genvalgt). Flugtskydning. På valg: Michael Lysgaard. (Genvalgt). Riffeludvalg. Ryan Mouridsen fortsætter.

11. Eventuelt. Kragepokal: Uddelt til Willy Pedersen. Herborg/Videbæk pokal, uddelt til: B-rækken, 17-25 Preben Overgaard. A-rækken, 21-24 Bo Nielsen. M-rækken, 39-40 Ove Iversen.

Lodtrækning om gæstejagt i Sandbæk plantage:

21. oktober. 2018. Mogens Nielsen

11. november. 2018. Ove Iversen.

2. december. 2018. Verner Jensen.

6. januar. 2019. Karsten Thomsen.

Forslag om at få Bjarne Frost ud for at give et foredrag om krage jagt/regulering.

Der mangler stadig folk til busturen, Jagtens Hus & Jagtslottet den 29. september.

Jagter i Fibo. 2018/19.
Søndag den 28. Okt. Lørdag den 24. Nov. Søndag den 16. Dec. Lørdag den 12. Jan. Søndag den 27. Jan. Alle dage Kl. 9,30.

Jagter i Sandbæk.
21. okt. — 11. nov. — 2. dec. — 6. jan.

Dagsorden og referat for Herborg-Videbæk Jagtforenings
Generalforsamling 2017.

1: Valg af dirigent og evt. Stemmetæller. Jens Kristian Kjær er valgt.
Generalforsamlingen er lovlig godkendt.
2: Beretning. V/Hans Petersen. Er godkendt, og bliver vedlagt.
3: Regnskab. V/Preben Overgaard. Godkendt og bliver vedlagt. På grund
af kasser skifte, er der tvivl om, hvilken forening, der skal betale for
pokaler. Det bliver undersøgt.
4: Indkommende forslag. Vedtægtsændringer. V/Preben Overgaard. Har
været annonceret på hjemmeside, og ligger som bilag i aften.
Vedtægtsændringerne i paragraf 7-3, stemmes der om. Der er stemt ja.
5: Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret. Godkendt.
6: Beretning fra udvalgene.

Hundeudvalg v/Kaj Knudsen. Det er gået lidt op og ned i år. Men Henrik
har gjort et stort stykke arbejde, og det skal han have stor ros for. Der er
pt. Ingen hundetræner til næste år, der Henrik er flyttet. Udvalget sætter
sig sammen, for at prøve at løse det problem. De forskellige prøver, er
blevet afholdt, som de skulle. Dog er der opstået et problem med en lokal
mark prøve. Der tages kontakt til de stridende parter, fra bestyrelsens
side, så der kan blive lagt låg på, og vi kan komme videre. Regnskab bliver
vedlagt.
Husudvalg v/Jens Ole Hindbo. Det er sket en del i huset igen i år. Der er
Bla. blevet renoveret badeværelse, og sat nyt loft op. Det går rigtig godt,
men, der bliver brug for flere hænder, Pga. Stigende aktivitet. Regnskab
bliver vedlagt.

Riffeludvalg, v/Ryan Mouridsen. Til indskydning, var der 20-30 personer
som var mødt op. Det kniber mere med skydningen, på hjortebanen. Der
skal vi være bedre til at støtte op om det arrangement, hvis vi skal blive
ved med at holde liv i det. Der er ikke et fuldendt regnskab. Kommer
senere. Evt. Formands møde med de andre foreninger.

Sandbæk jagtudvalg v/Tommy Clausen-Per Kristensen. God stemning og
gode jagter. Der indkøbt 2 nye jagtstiger. Der var kun 18 deltager til
skydedag på Sandbækbanen. Det kan gøres bedre!!. Der stilles spørgsmål
om det er rimeligt at indestående jagt leje, er 3 gange så meget som det
der skal stå??. Der foreslås at der bliver lavet vedtægtsændringer, eller
man bruger pengene, eller i hvert fald til et rimelig niveau, måske 1,5års
jagtleje i stedet. Regnskab og vildt statistik bliver vedlagt.

Borrisstævne v/Ivan Birkmose. Godt arrangement, folk gør et stort stykke
arbejde. Combi-våben. Få den nu ud af det skab, og kom ud og træn.
Mulighed for en ny bane til næste år, eller også skal det lukkes ned.
Forslag om et nyt navn, eller hjælp fra andre foreninger.

Sandbæk Flugtskydning v/ Per Kristensen og Michael Lysgaard. Vi har haft
et rigtig godt og positiv år på skydebanen. Der var blevet lavet nye tiltag,
såsom nye maskiner, betalings anlæg og en ekstra skyde dag. Vi har valgt
at der ikke skal sidde nogen fast i husene, på de forskellige baner. Det vil
sige at man hjælper hinanden, eller kommer og spørger efter en
instruktør. Det fungere på andre baner, og det har vi indtryk af at det
også gør i Sandbæk. Det er også blevet nemmere at gå rundt og hjælpe,
nye skytter. Der alle hold skytter er blevet flyttet til om tirsdagen. Vi har i
år set rigtig mange unge mennesker, som ikke plejer at komme, hvilket
må være et skridt i den rigtige retning. Regnskabet kan jeg ikke sige så
meget om, der man har valgt at det kører fra 1/1 til 31/12. Dog har vi
indkøbt 10.000 lerduer mere end vi plejer. Regnskab bliver lagt på
hjemmesiden først i januar. Ellers mød op til vores generalforsamling i
februar og få mere at vide.

7: Valg til bestyrelsen: På valg: Michael Lysgaard og Bo Nielsen. Desuden
Preben Overgaard efter at have fuldført Thomas Søndergaards
valgperiode. Bo Nielsen modtager ikke genvalg.
Michael Lysgaard: Genvalgt.
Preben Overgaard: Genvalgt.
Janus Pedersen: Nyvalgt.
8: Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg Janus Pedersen.
Nyvalg af suppleant: Vicki Birkmose.
9: Valg til div. Udvalg.
Hundeudvalg: Torben Haugaard tilbyder sin hjælp.
Husudvalg: På valg. Mogens Christensen. Genvalgt.
Riffeludvalg: Ryan Mouridsen. Genvalgt.
Bo Nielsen er foreslået som personen der skal hjælpe Ryan.
Sandbækudvalg: På valg. Tommy Clausen. Modtager ikke genvalg.
Nyvalgt: Torben Haugaard.
10: Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg. Karsten Jensen og
Thomas Søndergaard.
Karsten Jensen. Genvalgt.
Thomas Søndergaard. Nyvalgt.
11: Kragepokal. Willy Pedersen. Flugtskydnings Pokalerne går til Bo
Nielsen i A rækken. Og Per Kristensen i Mester rækken.
12: Evt.: Stor tak til Bo for hans indsats de sidste mange år. Vi mangler en
ny tovholder til kniv-kursus.

Jagter i Fibo: 29.Okt. 25.Nov. 17.Dec. 14.Jan. 28.Jan. Alle jagter starter
kl.10. Ved fabrikken. (Husk at kigge på hjemmesiden, for at melde til og
fra).

Dagsorden og referat for Herborg-Videbæk jagtforenings generalforsamling 2016.

1: Valg af dirigent og stemmetællere. Preben Overgaard er valgt som dirigent. Stemme tællere Mogens og Lars.

2: Formandens beretning: (Er vedlagt)

Ung jæger jagt den. 18/9 2016. Max 10 ung jægere.

Våben påtegning: Husk kun til medlemmer, ifølge reglerne.

3: Regnskab. Godkendt. (Er vedlagt referat)

4: Indkommende forslag. Ingen.

5: Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret. 40kr. Pga. af lille stigning sidste år.

6: Beretning fra udvalgene.

Hundeudvalg: v/Bo Nielsen. Henrik Jørgensen Klarer det selv i dag, på nær sweis træning. Han formår at få det til at give overskud, også selv om der er det lave deltager antal. 31500kr i kassen. Stor tak til Henrik, for hans arbejde. Også stor tak til Verner Jensen, for hjælp til regnskabet. Prøver at få Sweis træning op at køre, der Anne Magrete har meldt afbud.

Husudvalg: v/ Jens Ole Hindbo. Godt år i huset. Renoveret med terrasse nyt loft og gulv. Næste år regner man med nyt badeværelse. Stor tak til medlemmerne for at møde op til arbejdsdag. Fungere godt med sms. Er der forslag til nye tiltag, så kom frisk. Hvis der er medlemmer der har tid, til at hjælpe med vedligehold, snak med Jens Ole om at lave en hjælpe gruppe. (Regnskab bliver vedlagt)

Riffeludvalg: v/Ryan Mouridsen. Meget dårlig fremmøde. Er der forslag til en bedre løsning? Måske sms til medlemmerne. Forslag om at prøve med en lørdag til skydningen. (Regnskab bliver vedlagt)

Sandbæk jagt udvalg: v/ Per Kristensen. 2-3 mand fra jkf var var tilmeldt. Ingen af dem kom. Skyde dag på flugtskydnings banen i sandbæk. Der kom 16 mand ud af 45. Ung jæger jagt har der været 6-7 mand med. De havde nogle gode jagter. Måske ikke alle er blevet kontaktet om de ville med på gæste jagt. Det bliver nærmere undersøgt.

Borrisstævne: v/ Jens Ole Hindbo. Meget positiv. Mange flere folk på combi banen. Et sted i mellem 30 og 50 skytter igennem. 13maj til næste år. Stor tak til Jan Kristensen for uddeling af flyers. Forslag om pavilloner til banerne til næste år.

Sandbæk Flugtskydning: v/ Per Kristensen. Der er søgt om ekstra skyde dag, som er blevet godkendt af kommunen. Bestyrelsen har besluttet at det bliver tirsdag og torsdag. Tirsdag afholdes holdskydning. Og så er det meningen at alle andre medlemmer kommer torsdag og skyder, så vores instruktører har tid til at hjælpe til. Der bliver søgt om 4 nye maskiner, plus et betalings anlæg, der vores maskiner er ved at være slidte. Der har været 11 hold til RAHS holdskydning i år. Dejligt stort fremmøde og sammenhold. Dm individuelt jagt skydning, er der blevet deltaget i fra sandbæk, samt Dm for hold. Udfaldet kunne have været bedre. Der har været mindre deltagelse til vores præmie skydninger i år. Håber vi på at bliver bedre til næste år. Sandbæk har deltaget med et enkelt hold til divisions skydning. De blev vinder af 2.Division. (Regnskab er ikke færdig opgjort. Kommer senere.)

7: Valg til bestyrelsen. På valg: Kaj Knudsen og Hans Petersen. Desuden har Thomas Søndergaard bedt om at blive løst fra bestyrelsen i sin valgperiode. Bestyrelsen foreslår en valg periode på 1 år.

Hans Petersen er genvalgt. Kaj Knudsen er genvalgt. Preben Overgaard overtager Thomas Søndergaard plads som kasser i et år.

8: Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg: Janus Petersen er valgt.

9: Valg til div. Udvalg.

Hundeudvalg. Der foretages ikke valg. Men vi beder om hjælp.

Husudvalg. På valg: Jens Ole Hindbo. Er genvalgt.

Riffeludvalg. Ingen valg i år. Mulighed for instruktør kursus, hvis man har mod på at hjælpe i udvalget.

Sandbækudvalg. På valg Jan Kristensen ønskede ikke at valg.  Nyvalg Niels Beck.

10: Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg.  Karsten Jensen er valgt som revisor. Og Thomas Søndergaard som suppleant.

11: Krage pokal: Blev ikke udleveret.

12: Evt. Logoer til foreningen. Kom med forslag. Gågade marked den 16/9 2016, fra kl.16.00 Skydesimulator er bestilt. Fremvisning af knive, trofæer mm. Kom med det i vil fremvise.

Hjælpere til gågade marked : Per Kristensen, Hans Petersen, Michael Lysgaard, Ivan Birkmose, Bo Nielsen mfl.

13: Hvis man vil skyde skarver så kontakt via mail: thomas.mosgaard@rksk.dk.(Skarvregulering)