Bestyrelses referate

Dagsorden Generelforsamling Vorgod - Fjelstervang Jagtforening d. 09/09-2023

Velkomst v Anders Elmholt:  Antal der er mødt op 28 personer.
Valg af referent: Vidjai
Valg af ordstyrer: Micahel Vigsø
Valg af 2 stemmetæller: Camilla og Bruno

Formandens beretning v / Anders E

Formandens beretning 2022/2023
Vi har kort tid efter sidste generalforsamling mistet vores
forhenværende formand og æresmedlem Villy Martisen, så jeg vil
bede forsamlingen rejse sig og mindes Villy. Æret være Villys
minde.

Ved bestyrelses konstituering blev jeg ny formand. Camilla
Graversgård havde bedt om at udtræde af bestyrelsen grundet
tid pres børnene. Her fra skal der lyde en stor tak for din indsats
som sekretær.

Derfor indtræder Vidjai som ny sekretær. Vi har holdt fem jagter.
Der blev i Sidinus nedlagt på efterårsjagten 1 rådyr, 3 harer, 2
snepper og 2 bukke på forårsjagten. I Vorgod Østerby blev der
nedlagt 1 hare og 2 snepper og 1 forårs buk.
Vi har givet tilskud til bue banen samt til instruktør uddannelser.
Vi har Bruno Hansen, som er vores repræsentant.
Vi har en gruppe, der tæller nat pattedyr 3 gange om foråret og 2
om efteråret. Dette er vigtigt for at kunne dokumentere for jagt
tider i fremtiden. Så det ikke kun er DN og ornitologer, der sætter
dagsordenen.

Der har været 2 eftersøgninger af buk fra nabojægerne. Jeg ved
ikke, om de skyder dem lige uden for skoven. Dette er jo heller
ikke ulovlig. Men vi kunne jo lade dem betale 500 kr. for hver
buk, de eftersøger i skoven. Hvad syntes forsamlingen om dette?
Vi har ikke afholdt ny jæger jagt i denne sæson. Jeg har talt med
ny Jæger koordinator i kreds 2 om dette.

Vi kunne jo have 5 nye jægere med på hver jagt. De skal betale
det samme som os for at være med. Koordinator vil søge for at
finde de fem til hver jagt. Det er kun på de første 4 jagter, de skal
være med. Dette kunne jo måske være med til at skaffe nye med
lemmer til foreningen, skal først og fremmest tildeles med
lemmer fra Ringkøbing/Skjern og Herning kommuner.
Vores forening havde den 25/3 2023 90 års jubilæum. I den
forbindelses holdt vi fest i Egehytten

med helstegt gris for medlemmer med familie, og bueudvalget
havde åbnet bue banen for børn og voksne. En stor tak til bue
udvalget. Der var 100 tilmeldte og vi havde en rigtig hyggelig
eftermiddag. Formanden for Danmarks Jægerforbund Klaus Lind
og kreds 2 formand Steffen Toft og jkf formand Kim Bjerre var
tilstede.

Vi uddelte jubilæums nåle til Lilian Jensen 40 år, Eli Mouridsen 50
år, Johannes Elmholt 50år, Gunner Korshøj 55 år, Harry Jensen 60
år. Derudover havde vi indstillet til kreds 2, at Eli Mouridsen
skulde have aktivitetsnålen og diplom for hans store indsats for
foreningen bl.a. med at lave fodertønder og give overskuddet til
foreningen. Den blev overrakt af Claus Lind.
En stor tak til medlemmerne for at bakke op om jubilæum. Det er
dejligt for os i bestyrelsen, da det jo er et stort arbejde at lave. En
stor tak til Land og Fritid og slagter Sørensen for sponsorater.
Vi har her fra 1/8 skiftet bank til Stadil Sparekasse. Vi går fra at
give 1500kr. om året i gebyr til at give 150 kr.
Fremtiden:
Hjorte vildt er der ingen afklaring om. Ministeren har forkastet
areal krav.

Udsætning af ænder skal udfases over 5 år
Fasan og agerhøns skal forhandles om 10 år
Så husk at indberette, når I udsætter fugle.
Man skal sandsynligvis på kursus, for at man må udsætte fugle i
fremtiden.

En stor tak til bestyrelse og udvalgsmedlemmer for godt
samarbejde gennem året, Anders Elmholt

Regnskab v / Claus Trabjerg Poulsen

Claus gennemgår udgifter og indtægter (regnskabet) – se evt.
dokument fra Claus med regnskab 1/8/ 2022 – 31/7/2023
Overskud på 58,04 kr., som alligevel er ok ift. udgifter til
bueudvalget og jubilæum, osv..
Der tales lidt om jubilæet og indkøb af diverse varer med ok
priser. Grisen var doneret af slagter Sørensen.
Spørgsmål ang. indkøb af patroner til krageben – gæt.. Anders
svarer, at der blev givet lidt rabat.

Valg af bestyrelsen og suppleanter:
På valg: Vidjai Dharampal, Claus T
Poulsen, Bent Christensen
(modtager genvalg)
Ove Hansen modtager genvalg

Der var ikke andre, der ønskede, så disse fortsætter.
Ove Hansen modtager genvalg og Christopher ønsker at være nr.
2 suppleant.

Revisor – Svend Jensen (modtager genvalg)
Suppleanter:

Svend Jensen er genvalgt
Suppleant: Johannes ønskede at være suppleant.

Indkomne Forslag:

Ikke kommet forslag.

Beretning fra udvalg:

Søren Petersen:

– Flugtskydning: Det går ok godt og kasse fra 5/9 sagde
150315,15 kr. og minus kasse fra 2022 på 58079,69 kr. er
der i 2023 kr. 92235,19.
– Lagerets værdi (patroner, m.m.) siger 40250 kr.

Valg til udvalg:

1.Hus: Johannes Elmholt

1.Johannes Elmholt (modtager genvalg): regnskab er sendt rundt
og ligger på bordene. Johannes læser op fra dette. Resultat 2022
– 2023 = 26015,32
På kontoen den 06/09/2022 kroner 76523,30
På kontoen den 6/9/2023 kroner 102538,62.

2.Hund: Christian Nielsen

2.Christian N. (modtager genvalg):
– Det går super. Der trænes og der startes i januar….
– Der har været lidt problemer før, men nu går det bedre
siden jeg overtog.
– Godt 80 hunde har været kørt igennem….
– Overskud lidt over 3600 kr., som er ok ifølge Christian.
Udgifter til fryser til vildt (udgifter er 2500 i år). Vi skulle
købe vildt i år.
– Udfordret til at finde træner / Christian har været lidt
udfordret i år / Hvis I kender nogen, så er der mulighed,
da der mangles trænere / …

3.Riffel: Ingo Mouridsen

3.Ingo Mouridsen modtager også genvalg
Peter Schuberts kom i stedet for Ingo (fra Nr Vium – Trodlhede ..)
– Der har været 2 indskydninger
– 38 personer til indskydning
– Det får et år mere, da der var for få til indskydningen.
– der blev købt ind til indskydningsbanen
– der er ca. 1500 kr. i kassen
– Opfordring til at bakke op om indskydningsbanen.

4.Momhøje: Michael Vigsø

4.Michael V (modtager genvalg):

Årsberetning jagtsæson 2022-2023 vedrørende jagt i Momhøje.
Som repræsentant i Momhøjeudvalget, vil undertegnede Michael Vigsø her
redegøre for jagten i ovennævnte jagtsæson.
Forinden vil jeg tage jer med på enkelte kik i historien, som jeg er stødt på i de
videregivne mapper, der beskriver opstart og aftaler vedr. jagten i Momhøje.
Det ser ud til at første jagtkontrakt vedr. Momhøje er indgået i januar 1993.
27. september 2005 har Freddy Østergaard indbetalt en check på 26.217 kr. til
Ringkøbing Amt for jagtleje i et år i Momhøje. Dette indebar retten til 4 jagter.
På disse jagter blev der i 2005 nedlagt følgende vildt:
 Skovsnepper 1
 Råvildt 4
 Harer 3
I perioden 1993 til 2002 blev der hvert år ført jagtjournal og derfor kan vi se, at

der i gennemsnit blev nedlagt følgende stykker vildt årligt:
 Skovsnepper: 2
 Ræv: 1
 Råvildt: 3,3
 Hare: 4,6
 Fasan: 0,4
 Gråand: 0,2
 Altså i gennemsnit årligt 11,7 stykker vildt
Tilbage til nutiden
Jagterne i Momhøje afvikles som et samarbejde mellem Haunstrup Jagtforening
og Vorgod-Fjelstervang Jagtforening og på jagterne har Freddy Østergård været
ansvarlig for hundefolket. Efter jagterne var vildtparaden åben for skovens
gæster.
I sidste jagtsæson blev der afholdt 2 fællesjagter med hagl.
Den første jagt blev afholdt i samarbejde med naboer til jagten i Momhøje. Her
var der mulighed for at se og opleve den anden side af jagtskellet. Det var en
rigtig god jagtdag med godt samarbejde og fællesskab. På jagten blev der
nedlagt:
 Harer 3
 Snepper 2
På den anden jagt, som også var en rigtig god jagtdag, blev der nedlagt.
 Harer 2
 Snepper 1
Herudover blev der afviklet bukkejagt i Momhøje, hvor Vorgod – Fjelstervang
jagtforening i år havde uge 1-3-5-7-9 altså i alt 5 ugers bukkejagt.
Hver jagtforening måtte nedlægge 1 buk. Der blev set enkelte dyr, men ingen
buk, og derfor blev der heller ingen bukke nedlagt i bukkejagten, men mange
mindes det gode vejr og myggene i mosen.
Jagtudbyttet var i alt i perioden 8 stykker nedlagt vildt.
Økonomi
Der deltog i alt 21 jægere fra Vorgod-Fjelstervang Jagtforening og 19 jægere fra
Haunstrup Jagtforening foruden naboer på fællesjagterne med hagl.
Til jagterne blev der indkøbt pølser, brød, øl og vand. Prisen for 1 jagt udgjorde
100 kr. inklusive mad og drikke.
Der har været indtægter og udgifter både i Vorgod- Fjelstervang Jagtforening og
Haunstrup jagtforening. Overskuddet blev i alt 3952 kr., som delt ligeligt mellem
de 2 jagtforeninger.
Regnskab for fællesjagterne har derfor givet et overskud på 1976 kr. til Vorgod
– Fjelstervang Jagtforening.
Bukkejagterne kostede 100 kr. pr. uge og der er indkommet 400 kr. som
indtægt herfor. Evt. buk afregnes med 500 kr.
Jagtlejeudgiften har i denne periode udgjort kr. 0, da jagten nu om dage er
gratis på lige fod med andre, der bruger skoven Momhøje Naturcenter.
Dermed har Momhøje jagterne haft et overskud til foreningen på 2376 kr.
Datoerne for fællesjagterne i 2023 er:
Søndag den 12. november 2023
Søndag den 3. december 2023
Bukkejagterne i 2024
Dette vedrører bukkejagt uge 2-4-6-8 altså 4 uger = 4 jægere.
Tilmelding til jagterne kan ske i aften på Generalforsamlingen
Kommentar fra de andre deltagere:
– husk at bukkejagten gælder i mosen i Momhøje.
– Vi starter fællesjagter tidligere end de almindelige jagter pga.
evt. gæster der cykler, går en tur i Momhøje.

5.Bueudvalg: Bruno Hansen

5. Bruno (modtager genvalg)
– Takker for opbakning
– Åbningsdagen kom der 100 mennesker og 20 brugte banen.
– 37 meldte sig..
– 2 nye buejægere er startet op.
– 4 har generhvervet jagtegnet
– der er 14 medlemmer og 6 lokale medlemmer.
– Klaus Knudsen står for buekursus
– Der skal renoveres
– Konto Ultimo: 15479,42 kr.
– Der er spørgsmål ang. Forsikring, hvis man kommer galt afsted
under skydning. Bruno svarer, at der er forsikring. Man må skyde
uanset man har jagttegn eller ej, da dette går under betegnelsen
en sport og ikke jagt.
– Hundeudvalget: nogle var bange for, at skoven ikke kunne
bruges pga. bueudøvere, men det kører super.
Bueudvalget er også god til at sørge for, at hundeudvalget kan
komme til også under apporterings – prøverne.

Kontingent:

Kontingentet er uændret og der klappes.

Kragepokal:

Bestyrelsen står for det og 2 personer har indleveret ben. Anders
Elmholt har indleveret 25 par (gav 2 kasser patroner til ham) og
Vidjai 10 par ( 1 kasse patroner)

Overrækkelse af diplomer:

Eventuelt:

– Tak til Slagter Sørensen for pølserne.

– Anders: Skal vi fortsætte med nyjæger – jagten ved fx 5
tilmeldte??
Hvad synes forsamlingen?
Camilla siger, at det måske var Corona, der kunne have
været grunden til for få tilmeldte til nyjæger jagten.
Der er opbakning til det!
– ”Der har været 2 eftersøgninger af buk fra nabojægerne
jeg ved ikke om de skyder dem lige uden for skoven dette
jo heller ikke ulovlig. Men vi kunne jo lade dem betale
500 for hver buk de efter søger i skoven. Hvad syntes
forsamlingen om dette?”
Der er forskellige forslag til hvad man kan gøre ved dette:
Kommentar: – står tårnet rigtigt? / man skal passe på,
men det er bedst at have en dialog
med dem / måske de skulle betale ligesom vi selv gør, når vi
skyder buk normal i bukke sæsonen / Vi blev enig om, at der skal
tages en dialog.

– Ang. jagten i Sidinus: der er set krondyr her. Vi kan ikke

have riffel med til fællesjagter, men fx i september
måned kunne det være muligt at gå efter kronhjort. Dog
vil medlemskabet stige for dem, der ønsker jagten fx
med et par tusinde kroner.
– Ang. 2 Jagtfri jagtdage under bukkejagten, så er det fra
næste år muligt selv at bestemme disse 2 dage ud af de 7
dage, der er i en uge,
– Svend fortæller om optælling til foråret. Det er
spændende. Bøvl med for meget majs. Første gang var i
tørvejr den 3. april: der var 10 dyr, 1 buk, 30 harer, 1
ræv, 5 katte, og 10. april i dårligt vejr: 17 dyr, 4 harer,
ingen ræv, ingen katte, en uge efter var det tørvejr: 20
råvildt, 4 harer og 11 katte,
Det tager et par timer eller 3 og det bliver sendt til DJ
– Obs: der er mange harer, ikke mange ræve, måske er
flere ræveunger kørt ned.
– Mårhunde: 2 kameraer er sat ud, 2 er set og en mårhund
(død).
– Spørgsmål igen ang. banken og at gebyret var for højt
(fra 1500 til 150 kr.). I Skjern Bank koster det 3000 kr. i
gebyr.

Afslutning og kaffe:

Anders siger tak for et godt møde og for god ro og orden. Der er

smørrebrød og kaffe og der er drikkelse!

Bestyrels møde d. 23/2-2022

Hos Svend Jensen

Deltagere: Christian Nielsen, Anders Elmholt, Claus Tranbjerg, Camilla Graversgaard, Bent Christensen og

Svend Jensen

1. Velkommen
2. Skydebane
a. Der snakkes frem om tilbage om skydebanen og opsamlingen fra det fælles
bestyrelsesmøde. Der snakkes om jord og penge hvor vidt vi vil være med til det og om det
kan lade sig gøre. Vi snakker om at skydebanen skal kunne køre rundt af sig selv ligesom
hus og hunde gør. Der bliver snakket om at vi evt. vil søge penge til bueskiver igennem
Danmarks jægerforbund. Christian tager det med til formandsmøde fredag. Der kan startes
på at søge fonde til skydebanen med det samme miljøgodkendelsen er godkendt.
Vi vil gerne gå med i skydebanen, med det krav at kommunen skriver under på den
forurenede jord hvis det på et tidspunkt skal op renses.
Vi skal have fundet 2 mand fra jagtforeningen til at hjælpe med at søge fonde.

3. Bukkejagt
Der er gennemgang på jagt stykkerne mandag den 9. maj kl. 19:00. Anders og evt Christian.
Christian søger for øl og vand.
Bukkejagt i momhøje, er fordelt ud på ugerne og der er styr på hvem betalige skal gå til. Svend har
snakket med kommunen og næste års jagt er godkendt.
4. Nyt fra jægerråd/kreds 2
Der kommer en og holder foredrag om vildsvin i Andalusien det forgår i Hoven jagtforening d 3
marts ca kl 19. Tilmelding til Jeanet på telefon 31102721. Christian sender sms rundt.
Vi kan søge tilskud fra Danmarks jægerforbund 25.000 pr jagtforening, vores forslag er at vi søger til
Der er kommet en mail med vildtoptælling, er der nogle der vil være med, Christian sender sms
rundt.
Christian står for at melde til kredsmøde den 8 marts i Idom.
5. Program
a. Claus delte resten af programmerne rundt til Anders og svend, de 2 deler de restende ud.
b. Claus sender programmet til Christian og han ligger det på hjemmesiden
6. Fodertønder
Der må gerne holdes øje med tønder der er til salg, vi kan godt bruge flere i 60 og 40 liter.

Bestyrelse møde
23/02-2022
Hos Svend Jensen

Deltagere: Christian Nielsen, Anders Elmholt, Claus Tranbjerg, Camilla Graversgaard, Bent Christensen og

Svend Jensen

7. Evt.
a. Anders
Jeg vil Christian sender sms rundt med det foredrag fra Andalusien.
b. Bent
Jeg syntes det skal være riffeludvalget der kan spørge alle medlemmer om der er nogle der
vil sponsorere penge til riffelbanen.
c. Camilla
Skal vi høre om vi skal låne den der laser skyde bane, til den 25-års jubilæum i egehytten.
Man kan oprette en forenings konto igennem DJ, Camilla har papirer med på det, det er
udleveret til Claus og Anders, de kigger nærmere på det.
DJ er i gang med at lave en forenings håndbog, hvor vi kan hente information og
oplysninger om at drive en frivillig forening.
d. Claus
Hvem tegner for hvis riffelbanen giver underskud, er det de 3 jagtforeningen eller udvalget?
e. Christian
Vi skal have fundet 2 der vil være med til at lave indslag til egehyttens 25-års jubilæum.
Kender vi nogle der vil det? Vi tænker lidt på Eli, Svend og Freddy
f. Svend
Intet
8. Kaffe

Fællesmøde d. 3/2-2022

Der var god tilslutning fra alle 3 foreninger, samt udvalg fra Sandbæk, riffel, hunde og Egehytten.

Besøg af Anne Mette Hoffmann Kristensen, konsulent fra DJ. AM arbejde består i at hjælpe danske
jagtforeninger i DJ, med sparing og rådgivning.

Besøg af Morten Thim Jensen, som er Skytte konsulent fra DJ, som hjælper med div. Skydebaner.

AM fortalte om foreningshåndbogen, som kan findes online på DJ’ hjemmeside. I den er der forskellige
hjælpe midler, som vi kan benytte i foreningerne. Det være sig drift, som forsikring, person data loven.
Værktøjskassen, med inspiration og hjælpemidler.

Hvis vi i vores forening har en god historie som andre kan drage nytte af, vil AM gerne have dem med i
håndbogen. Så vil andre på tværs af regionerne også få et bedre samarbejde.
AM fortalte endvidere om på DJ’ hjemmeside er der en guide, til hvem der kan hjælpe med de forskellige
ting, der måtte komme op i foreningerne.

Som noget nyt, har DJ lavet en forenings konto, dels for at foreningerne kan undgå de negative renter, som
bankerne pålægger, men helt hvordan den kommer til at virke fik vi ikke noget godt svar på.

AM snakkede også om nogle tilskud som vi evt. kan søge, hun sender info til Preben Overgaard. Alle
ansøgninger skal være medlems fremmende, for at de vil blive godkendt.

Hvis vi vil have flere instruktør, er der som udgangspunkt en egenbetaling på både riffel og bue delen. Riffel
er 2×900,- plus 1×1300,-. Bue er på 1×3000,-

En evt. klubhus på riffelbanen skal vi søge et tilskud hos kommunen, Morten Thim Jensen, vil høde andre
foreninger, hvor de har søgt for deres.

PO oplyser at vores 3 foreninger aldrig har søgt noget nogen steder.

AM vil gerne høre om vores ansøgninger virker, og hvordan vi har gjort.

Thue Kirkegaard havde et ønske til DJ, om at gøre medlemslisten nemmere tilgængelig, så man ikke skal
være Excel Expert for at kunne trække en liste ud. AM tager beskeden retur til DJ. Derudover vil Thue gerne
have en køreplan til E-boks, så det igen bliver nemmere og benytte det.

Morten Thim Jensen fortalte lidt om riffelbanen i Sædding.

Der er søgt hos politiet og kommunen, og alt ser positiv ud. Dog er der krav til miljøgodkendelsen, med støj
skal være under 70 dB, og lige nu ligger den på 80 dB. Man siger at for hver gang man øger med 3 dB,
fordobler støjen. Med de tiltag der er lagt op til, med nye volde og skyde huse, vil støjen komme ned på 67
dB, som så betyder vi kan få tilladelse til 4 dage (mandag – lørdag 0700 – 1800) og 2 aften (1800 – 2200)
Bueskytterne støjer ikke, så dem er der ikke krav til.

Der kommer en åben hørring, som kommer ud til naboerne, og der vil sikkert komme klager, men som
arbejdet er gjort nu, vil det sikkert ikke kommet at berøre projektet.

Vi fortsætter skydningen i 2022, med den tidligere miljøgodkendelse, og får først den nye, når projektet
står færdig om 2-3 år. En ny godkendelse er rets beskyttet i 8 år, og er gældende indtil der kommer
ændringer.

Hvis sandbæk vil søge en ny miljø godkendelse, for at få flere skyde dage, og vil have DJ til at hjælpe,
kommer det til at koste 20 – 25.000,-

Efter de 2 gæster havde takket af, forsatte et nyt møde omkring Bue- riffelbane.

Dagsorden

Navn: Det kan komme senere, hvad vi skal kalde banen i Sædding

Handlingsplan: Der skal 2 medlemmer fra hver forening til et udvalg, som skal køre under de 3
jagtforeninger, lige som de øvrige udvalg vi har.

Vi har allerede et riffel udvalg bestående af Ingo Mouridsen, Bjarne Graversgaard og Kurt Madsen. Der er
ønsker om flere riffel instruktør, og navne modtages gerne. Vi ved at Ryan, Mogens, Ruby og Jens har
kurset. Der mangler også en kassere i udvalget.

Bue udvalget består af Bruno Hansen og Louis Jensen.

Der skal findes nogle der aktiv gerne vil arbejde med at få bygget klubhus og skydehuse. Tommy Clausen
har lavet nogle tegninger til dem.

Intruktøruddannelse: Kan vi finde nogle emner der gerne vil på kursus?

Pris: Hvad skal banen i Sædding koste de 3 foreninger? PO har i en hurtig udregning kommet frem til at tal
på 575.000,-, det er før der er søgt fonde og tilskud. Derudover kommer alt der frivillige arbejde vi kan trylle
frem af medlemmerne. Hver af de 3 foreninger skal gå hjem, og snakke om hvad de max ønsker og skyde i
projektet, et forslag kunne være det samme som til Egehytten 3 x 33.333.33, samlet 100.000,-

Forslag fra Lars Birkkjær var at få fat i noget konkret, og så få det sendt ud til de 3 formænd.

Vedtægter: Hvis vi lægger banen under de 3 foreninger, skal den ikke have sine egne vedtægter, med der
skal selvfølgelig være nogle nedskrevet retningslinjer.

Budget: Der ligger ingen konkrete tal, så et budget kan ikke laves.

Eventuelt: Egehytten’s 25-års jubilæum d. 25. juni 2022 der kommer mere senere, men forslaget er en
helstegt pattegris, med tilbehør og fadøl. Jens B og Lars B vil sammen finde en aktivitet, som kan holdet på
dagen. Der vil måske også være en hunde prøve samme dag. Hvis der pga. vejret skal sættes en telt op, må I
gerne kontakte Hans Bo. (egen tanke fra Hans, er der nogle der har hvalpe den dato, kunne vi sætte en
hundegård op, så er der noget til børn og kigge/lege med)

Vi skal huske at der skal være en familie dag, så byd meget gerne kone, mand, børn, børnebørn og venner
med. Der kommer en tilmelding.

Bestyrelsesmøde 30-08-2021

 Afholdes ved Anders Elmholt
Dagsorden Vorgod – Fjelstervang jagtforening
Deltager: Bent, Anders, Christian, Ove, Claus og Camilla
Velkomst V/Christian

Generalforsamling:
– 21/9-2021 i egehytten kl. 19:30. Der skal bestilles håndmadder og ostemadder og købes øl
og vand – Claus bestiller og handler.
– Diplomer det bestiller Christian
– Krage pokal Anders køber patroner
– På valg:
o Camilla – Modtager genvalg
o Bent – Modtager genvalg
o Claus – Modtager genvalg
o Ove – Modtager genvalg

Regnskab:
– Der er overskud på lige knap 2800 kr.

Nyt fra kreds 2
– Hjort det fylder en del i kredsen
– Der er i øjeblikket en ikke fungerende kreds 2
– Der skal nyt valg til ny kreds bestyrelse og kandidater til hovedbestyrelse.
– Der er snak om at lave noget af Skjern enge til national park
– Vi har en vel fungerende jægerråd i Ringkøbing Skjern kommunen

Tilskud til mårhunde
– Der har været salg af vildt kamera til 1500 kr. De 1500 kr. de får ind, bliver brugt til at
vedligeholde de andre kameraer der er i kommunen.
– Der er blevet brugt 1500 kr. til mårhunde i foreningen

Evt
Bent: Intet
Anders: Ny jæger jagt den 9 januar, der kommer en invitation i jægeren – Anders vil tage kontakt
til jægeren
Christian: intet
Ove: Der skal laves spor og noget på vores jagt steder
Claus: intet
Camilla: Førstehjælp der skal arbejdes videre – jeg tager kontakt til Preben
Kaffe og kage

Bestyrelsesmøde 14-10-2020

Dagsorden
Bestyrelsesmøde 14-10-2020
Hos Claus

1. Velkommen
2. Konstituering
a. Christian – Formand
b. Anders – Nest formand
c. Claus – Kassere
d. Camilla – Sekreter
e. Bent – menig medlem
f. Ove – Suppleant
3. Køb af aktier i andelskassen
a. Anders har snakket med en jurist fra Danmarks jægerforbund og det vil give god mening at
vi kan spare nogen penge i andelskassen i gebyr. Vi som bestyreles medlemmer kan ikke
hæfte for noget.
b. Der er flertal på bestyrelsesmøde efter genrealforsamling at vi køber aktier i andelskassen.
Claus kontakter banken og for dem købt.

4. Skydestiger
a. Når de skal ud igen til foråret skal vi have flyttet skydestiger til nye pladser samt de skal
have en kærlig hånd. Dette tager Christian, Bent og Anders sig af.

5. 1 jagt den 11 okt. – evaluering
a. Jagten er forløbet godt. Der er set en del rådyr. 18 mand mødt op til jagten. 2 havde hund
med, dette er jo ikke for mange så vi håber der kommer flere på de næst kommende jagter
i foreningen.
6. Ny jæger jagt 12-12-2020
a. Christian har skrevet til nyjæger konsulent i Danmarks jægerforbund, men har endnu ikke
hørt fra hende. Anders vil forsøge at ringe til hende den næst kommende uge.
Planen er at invitationen bliver sendt ud til hele kreds 2 med et max antal på 20 ny jægere.
Deltager skal betale 50 kr. for at deltage inkl. Jagt og pølser.

7. Jagter 2021-2022
a. 7-11-2021
b. 28-11-2021
c. 19-12-2021
d. 9-01-2022
e. 30-01-2022
8. Program næste år
a. Claus søger for at print det nye program.
Christian tager fat i hunde udvalg og flugt skydning.
Camilla tager fat i riffeludvalg.
9. Aktiviteter der skal med
a. Der vil blive planlagt førstehjælps kursus til foråret. Christian tager fat i de 2 andre formand
og høre om de vil være med.
Vi tænker at høre røde kors, Falck og hjerte foreningen, om de vil komme og undervise i
førstehjælp da de kommer ud gratis.

10. Evt.
a. Anders – Ingen ting
b. Bent – ingen ting
c. Claus – Ingen ting.
d. Camilla – ingen ting.
e. Christian – hagl skåle opsamler har sandbækbanen selv købt.
f. Ove – ingen ting.
11. Kaffe

Bestyrelsesmøde 10-09-2020

Bestyrelsesmøde
10/09-2020
Hos Anders

Deltagere: Claus, Anders, Camilla, Ove Hansen (suppleant) og Christian
Fraværende: Bent

Dagsorden:
Generalforsamling
1) Brød, øl og vand?
Claus har bestilt 60 stk. håndmadder og 30 stk. ostemadder. Claus køber en kasse øl mere
vand har vi styr på.
2) Indkomne forslag
Svend er kommet med et forslag om forening skal have indkøbt en hjerte starter som skal
med til alle fælles aktiviteter.
Vi har i bestyrelsen snakket om at der hænger en hjertestarter i Fjelstervang og i Vorgod
Barde. Forslaget er rigtig godt, men med to hjertestarter så tæt på vil det økonomisk ikke
give mening.
Eli har forslået at der i forening bliver lavet en ”udrykker bande” til udryddelse af
mårhunde fx når landmænd skal til at høste, slå græs af, snit majs, mm.
Bestyrelsen bakker 100 % op om forslaget og håber meget at forenings medlemmer, gerne
vil hjælpe til.
3) Andet der skal styr på inden?
Generalforsamling starter kl 19:30 og bestyrelsen møder kl 18:30 til klargøring.
Claus søger for indkøbe at service samt det der mangles.
4) Anders og Christian er på valg, modtager de genvalg?
Anders – Medtager gerne genvalg.
Christian – Modtager gerne genvalg.
5) Formandens beretning – noget der skal huskes at blive nævnt som Christian har glemt?

6) Diplomer
Christian har bestilt diplomer, der er 5 medlemmer der skal modtage i år.
De 5 medlemmer der skal modtage diplomer, bliver inviteret, Christian ringer rundt.
7) Gennemgang af regnskab
Regnskab har givet overskud i år og forenings revisor Svend Jensen og bestyrelsen har
godkendt regnskabet.
8) Nyt fra JKF
Det har været meget stille grundet corona siden marts måned. Der har været kredsmøde,
hvor Norbert Ravnsbæk blev valgt ind.
9) Skydestiger
Mårhunde gruppe bruger ikke vores skydestiger mere, vi tænker fra bestyrelsen side at vi
vil have dem vedligeholdt, så der skal laves en arbejdes dag så dette kan blive gjort.

Bestyrelsesmøde
10/09-2020
Hos Anders

Bestyrelsen tage sig af opgaven.
10) Jagter næste år- jagttiderne er ændret lidt så det skal vi have i baghovedet
Jagterne 2021/2022
i) 7-11-2021
ii) 28-11-2021
iii) 19-12-2021
iv) 9-01-2022
v) 30-01-2022
11) Ny jæger jagten
Vi har fået en ny jæger koordinator i kreds 2, som vil være behjælpelig med at få det bedt
ud i hele kreds 2 til vores ny jæger jagt i december i år 2020.
Ny jæger koordinatoren bliver inviteret med til vores ny jæger jagt lørdag den 12
december. Christian kontakter Freya.
12) De 3 jagtforeninger – samarbejde og aktiviteter
Bestyrelsen blev indkaldt til et fælles bestyrelse møde, der skulle omhandle planlægning af
fælles aktivitet, koordinering af de enkle forenings jagter m.m. Vi har i bestyrelsen
besluttet at det vi har af jagter og aktivitet for medlemmer i Vorgod – Fjelstervang
jagtforening kun noget der vedkommer og besluttes i bestyrelsen.
13) Evt.
Camilla:
Intet
Claus:
Claus vil gerne af med indkøb af pølser mm. til jagterne, vi i bestyrelsen snakker
med Svend om han vil være behjælpelig med denne opgave.

Anders:
Anders køber patroner til krage pokalen.
Der bliver købt en gave fra land og fritid til mårhunde udvalget.
Christian:
Intet.

Kaffe og kage
Tak til Ellen for god forplejning som altid.

Bestyrelsesmøde 17/10-19

Dagsorden
Bestyrelsesmøde 17/10-19
Hos Anders

1. Velkommen
2. Konstituering af den nye bestyrelse
a. Christian – Formand
b. Anders – Nest formand
c. Claus – Kasser
d. Camilla – sekretær
e. Bent – mening medlem
3. Kommende jagtsæson
a. Øl/vand og pølser
– Claus søger for der bliver styr på mad til jagterne.
b. Skydestiger
– Christian snakker med Eli. Bent og Christian søger for at stigerne kommer ind til vinter.
c. Materialer + udstyr
– Andres har skilte til vej. Christian har sikkerhedsudstyr til både jæger og hund. Claus og
Andres kigger efter hunde klokker.
d. Hvordan griber vi det an i år?
– Der er blevet fældet nogen træerne i Vorgod -Østerby
– Der bliver taget bestik af hvordan vinden er på jagtdagen og planlægger ud fra det.
4. Jagtdatoer næste år
– 11 oktober 2020
– 1 november 2020
– 22 november 2020
– 12 december 2020 (bemærk lørdag) Skole jagt
– 10 januar 2021 (varm mad)
5. Andre Datoer der skal i programmet?
– Christian snakker med de enkle udvalg omkring datoer – Riffel, hagl, hund momhøje.
6. SMS-service – Christian
– Der er snak om en fælles sms services hvor der er en der er tovholder og søger for at det
bliver sendt ud i tide og vi kan lave en skabelon. Christian går videre og snakker med
Morten.
7. Hjemmeside – Camilla
– Der gennemgået hjemmeside og rettelser er sendt til Dennis
8. Evt.
a. Christian
– Intet
b. Anders
– Skal vi have en stand ved julemesse i Vorgod barde. Christian undersøger om vi kan få en
stand.
– Der bliver sendt ud til skolerne med en invitation til jagt. Tilmelding er til Andres
c. Claus
– Intet
d. Camilla
– Intet
e. Bent
– Der er snak om der skal laves en udflugt til ”Det grønne område”
9. Kaffe og kage

Generalforsamling 03/09-2019

Dagorden
Generalforsamling
Vorgod-Fjelstervang Jagtforening

03/09-2019

Dagsorden

1. Velkomst v/Christian Nielsen
2. Valg af ordstyrer – Bestyrelsen Foreslår Svend Jensen – Vedtaget
3. Valg af 2 stemmetællere
a. Kurt og Jan
4. Formandens beretning v/ Christian Nielsen

Vi har i den forgange sæson kørt stille og roligt uden de store aktiviteter.
Vores jagter er forløbet rigtig godt, der har været en 15-20 stk til hver jagt. Vi skød 1
enkelt rådyr 6 snepper og et par hare.
I foråret blev der skudt en enkelt buk i VØ af Anders. Det var en af skuds buk og Jeg
må sige at det var imponerende at Anders overhovedet kunne se det var en buk 
Vores mårhunde bande har haft travlt i Abildstup, 5 stk er det blevet til indtil videre.
De har virkelig kæmpet for at få hul på bylden, men nu har de knækket koden og fra
nu af har jeg en mistanke om de ikke sådan lige bliver til at stoppe igen, i skal have
en KÆMPE tak for jeres indsats. Både den tid i har lagt i det her projekt, men så
sandelig også den økonomiske del, det er ikke småting i har puttet i det her. Den
seneste statistik fra jægerrådet siger at pr. død mårhund er der brugt ca 4500 kr. Så
det er ikke billigt. Men trods det så knokler i bare videre.
Der foregår i de 3 jagtforeninger en dialog lige nu om hvordan vi kan få flere unge
medlemmer til i en af de 3 jagtforeninger. Vi kan se at det er som om de unge
vælger de lokale jagtforeninger fra, det er en kurve vi skal have knækket for at vi kan
sikre at Vorgod-Fjelstervang jagtforening mange år frem.
Hvis i sidder med nogle gode ideer og tiltag så hører vi hellere end gerne omkring
det.
Kommunen arbejder på vi kan få flere midler til bekæmpelse af mårhunden, men
hvordan det ender ud ved vi ikke endnu.
sidst men ikke mindst vil jeg ønske jer alle knæk og bræk i den nye sæson som
startede i søndags. Jeg håber i for en masse gode oplevelser i naturen og diana er
med jer. Jeg håber vi ser rigtig mange af jer på efterårets jagter.
Knæk og bræk

5. Regnskab v/ Claus Trabjerg Poulsen

– Indtægter året 2018 og 2019 er 26450,95
– Udgifter året 2018 og 2019 er 28577,21
– Årets resultat er -2126,26 i underskud.
– Der vil bliver undersøgt ved Nodea og faster andelskasse hvad det koster at have en
foreningskonto.
6. Valg til bestyrelsen
På valg: Claus Poulsen – Modtager genvalg – modtaget
Bent Christensen- Modtager genvalg – modtaget
Camilla Graversgaard – Modtager genvalg – modtager
Revisor – Svend Jensen – Modtager genvalg – modtaget
Suppleant – Ove Dyrborg – Modtager genvalg – modtaget
7. Indkomne Forslag:
Preben Overgaard – Der er stillet forslag omkring at de 3 jagtforeninger laver en 3D bue bane og
en underjordisk indskydningsbane
– Der er en begrundes for at der er mange der skyder ind på privat grund og der sker
nogen ulykker. Der vil være en god aktiv på regnskabet.
– Der blev fremvist forslag til hvordan det kunne laves. Både ind døres og bue bane.
Ind døres skydebane vil koste 160300 kr.
Bue bane vil koste mellem 100000 – 300000 kr. ca.
Der bliver lavet skriftlig afstemning på begge forslag.
o Skal der startes en bue bane til 15000 kr.?
*18 ja – 2 nej – 3 blank stemmer
o Skal der arbejdes videre på en ind døres skydebane?
*10 ja – 8 nej – 5 blank

Bestyrelsen – Har stillet forslag til vedtægtsændringer. De er printet ud og bliver lagt ud, til
gennemgang.
Svend – har stillet forslag om en revisor suppleant – Dette er godkendt
8. Beretning fra udvalg
Riffeludvalg- Claus Poulsen
– Skydning på Kibæk skydebane. Der var ca 30 skytter
Der arbejdes på at der bliver 1 skydning i Kibæk og 1 på Sædding skydebane
Der er et overskud på 475 kr. ren overskud af salg af pølser og øl. Beholdning i
kontanter 7382,50 kr.
Hundeudvalg – Christian Nielsen
– Det køre i opstarts fase med at få gang i det igen. Det lyder på Thue at det går godt. Der
kommer nogen nye træner til næste år. Alt det der er styr på med datoer er på
hjemmesiden. Økonomi hænger sammen og har givet et overskud.

Husudvalg- Johannes Elmholt
– Udgifter året 2018 og 2019 er 23095,74 kr.
– Indtægter året 2018 og 2019 39701,00 kr.
– Resultat året 2018 og 2019 13605,26 kr.
Flugtskydning- Søren Pedersen
– Det er gået godt. Regnskabet er ikke gjort op endnu. Slagter Sørensen sponsorer pølser
der lyder en tak for hjælpen for hjælp på bane.

9. Momhøj udvalg – Svend Jensen

– Der er 2 jagter i Momhøje. 1 jagt var der 26 jæger 2 jagt var der 22 jæger overskud på
1628,50 kr.
Vi giver ingen til for jagten. Der er skudt 1 hare.
Datoer for jagt i år i momhøje er 27 oktober kl 7:45 – 17 november 8:45

10. Valg til Hunde udvalg
– Christian Nielsen
11. Valg til Husudvalg

– Johannes Elmholt
12. Valg til riffeludvalg

– Bjarne Graversgaard
13. Valg til revisor suppleant
– Johannes Elmholt
14. Mårhunde situationen – Eli/Christian

– Det går godt og de får mange henvendelser på evt. mårhunde de har rundet 700
mårhunde i Ringkøbing – Skjern kommune i år.
Der bliver givet et gavekort som tak for indsatsen.

15. Kontigent

– Uændret
16. Kragepokal

– Andres Elmholt har skudt 33 krager

17. Overrækkelse af diplomer
18. Eventuelt:

– Preben fortæller om krage aften på Vestergårds hotel.
– Lørdag den 28 september vil der blive kørt en tur i Boris. Hjorte brøler
– Lørdags jagt med 6 klasser tager vi Troldhede med i år. Den dyreste hare blev solgt til
120 kr. på jagten sidste år.

19. Afslutning og Kaffe

– Der er mødt 23 op inkl. Bestyrelse.

Bestyrelsesmøde Hos Camilla 21/08-2019

Dagsorden
Fraværende: Bent
1. Velkommen

2. Generalforsamling

a. Hvem modtager genvalg?
i. Camilla – Modtager genvalg
ii. Bent – Modtager genvalg
iii. Claus – modtager genvalg
iv. Suppleant Ove Dyrborg – modtager genvalg
v. Revisor Svend Jensen – modtager genvalg (Christian Ringer og bekræfter)
b. Smørrebrød/Øl/Vand – Claus bestiller til 30 pers.
c. Jubilarer – Christin bestiller
d. Mårhunde banden? Anders snakker med Ernst omkring det i morgen.
e. Indkomne forslag – revisor suppleant? den bliver stillet som forslag. Vi gennemgik de
indkommende forslag. Disse bliver præsenteret til generalforsamling
f. Andet vedrørende GF? Der sendes sms ud

3. Evaluering af fælles bestyrelsesmøde

i. Der er snakket om de forslag der fra på det fælles bestyrelsesmøde med ind døres
riffelbane i egehytten og 3D bue bane. Der mangles økonomis fakta. Dette
undersøger Preben Overgaard.

4. Nyt fra Kommunen /Jægerråd

i. 11 september i Ringkøbing bliver der afholdt foredrag med Jørgen Skovbo fra nak
og æd.
ii. Der ligges referat på hjemmesiden hvor der laves en ny fane ”nyt fra jægerrådet”.

5. Sikkerheds materiale og Messe materiale
a. Camilla undersøger om der ligger messe materiale om det ligger ved mine forældre.
b. Christian tjekker sikkerheds materialer.

6. Vorgod-Fjelstervang jagtforening i fremtiden?

i. Vi har snakket lidt frem og tilbage. Vi vil forsat blive ved med at være en
selvstændig forening. Vi ligger hoved i blød for at få nye medlemmer både unge og
gamle. Der sendes invitation ud til alle 6 klasser i år med jagt.
ii. Hjemmeside: Ændringer af datoer for jagt – 13 okt. 3. nov. 24 nov, 14 dec (bemærk
lørdag 19 jan.

7. Bordet rundt
a. Camilla – intet
b. Claus – Intet
c. Bent – Intet
d. Anders – Intet
e. Christian – intet

8. Kaffe og Kage

9. Tak for i aften

11/4-2019 Ved Anders Elmholt

Referat bestyrelsesmøde

1. Velkommen V/ Christian
Christian bød velkommen, vi var alle mand samlet hos Anders.
2. Bukkejagt
– Besigtigelse af skovene 8 Maj, hvad skal vi have styr på?
– Vi går en tur i skovene den 8 Maj klokken 19.00,
Claus køber øl/vand og Christian tager det med derud.
– Skydestiger, hvor er de og hvem sætter dem op ?
Christian har snakket med mårhunde banden omkring
hvor stigerne står, Christian og Bent ordner stiger den 03 Maj 09.00.
– Kan vi få opdateret bukkejagt på hjemmesiden ?
Christian får skrevet nogle Word filer som kan komme på hjemmesiden.
3. Nyt fra jægerråd/Kommune
Der er 3 fra Vorgod-Fjelstervang jagtforening der har takket ja til at få et,
Jagt kort på Skjern enge.
Mårhunde kampen kører på højtryk og holder løbende møder,
De holder selv møder og det er for alle der et interesseret i at bekæmpe Mårhunde.
Anders havde nogle statistikker med over hvor meget kron/Då vildt der er skudt i området,
Det så fornuftigt ud og cirka samme antal som tidligere.
Vi var ikke repræsenteret på kredsmødet, det var vi alle enige om ikke var tilfredsstillende,
næste år er vi noget før ude med tilmeldinger og er repræsenteret med 3 mand.
4. Riffelskydning
Trehøje banen er lukket, derfor har vi lejet assing skydebane. Det er en kanon bane, med selv
markering. Det bliver den 04 Maj fra kl. 10-14 og igen den 13 Maj 18-20 på skydebanen i Kibæk, der er
mulighed for køb af pølser og øl/vand. Adressen er Vorgodvej 2c, 6933 Kibæk.
I assing skal vi ikke gøre noget selv, og vi har fået lov at sælge øl og pølser. Christian sender en SMS
rundt med skydningen.
5. Haglskydning
Vi skal have 2 mand på skydebanen 3 gange i løbet af flugtskydnings sæsonen, den 18/4 – 30/5 – 1/8. I
år er det altså rigtig vigtigt vi kommer derud, vi har ikke været for gode til at hjælpe de sidste par år. Så
det skal vi lige have strammet op på.
6. Camilla
Da Camilla har fået en lille dreng den 20 Marts, som for øvrigt var med til bestyrelsesmøde, har vi
samlet ind i bestyrelsen til en barsels gave som hun fik overrakt til mødet. Vi ønsker Camilla stort
tillykke med familieforøgelsen. Camilla er på valg til september og hun går i tænkeboks og finder ud af
om hun fortsætter, Christian får besked herom hurtigst muligt. da der går meget tid med den lille ny.
7. evt
– Anders
Ingenting
– Bent
Der kommer måske et foredrag om kragejagt i Egehytten senere, mere herom senere.
Der er også i skøbeskeen til en tur til nationalpark Thy.
– Camilla
Ingenting

– Christian
Vi giver nu 7000 for jagt leje i Vorgodøsterby plantage, da der er lavet aftale med skovejer om han
slår spor hele året rundt og anligger fodermarker.
– Claus
Claus fremlagde regnskab og nogle regninger blev diskuteret og Claus har fuld bestyrelses
opbakning.
Claus forslog om vi skal skifte bank da vores gebyrer er steget 1200 i året og vores renter er
forsvundet. Claus har fuld opbakning til at finde en anden bank så vi kan stille det som forslag til
generalforsamling.
8. Kaffe og kage
Ellen havde som altid sørget rigtig godt for os, vi siger tak for rigtig god forplejning.

Dagsorden 28/11-2018 Ved Andres Elmholt Deltager: Claus, Andres, Christian og Camilla Afbud: Bent

 1. Velkommen V/ Christian
 2. Program for 2019/2020
 • Claus har lavet et udkast til programmet.
 • Dedelien til program er den 6. december.
 1. Jagten 15 december
 • Der er endnu ikke nogen tilbage meldinger fra nogen af skolerne.
 • Claus har styr på forplejning, plus noget i fryseren til grill.
 • Hvis skolerne ikke kan, laves der en ny jæger jagt som sidst.
 • Sikkerheds briller – Camilla
 1. Sæsonens sidste jagt
 • Kurt ved gerne være vært i år igen.
 1. Eventuelt
 • Claus
  • Økonomi d.d. ca. plus på 1500 kr.
  • Claus har lavet forslag til vedtægter ændringer.
  • Forslags ændringer er diskuteret, og kan fra bestyrelses side godt godkende den.
 • Andres
  • Sidste JKF møde gennemgået referatet.
  • Der kan søges om regulering af skarv ved hele Skjern å system, dette kan ske ved henvendelse til ”skarv@skjernaasam.dk”
  • JKF årsmøde er den 18 Februar 2019 i Højmark
 • Christian
  • %
 • Camilla
  • %
 1. kaffe

Dagsorden til bestyrelsesmøde D 26- 03-2018

1. Velkomst v. formanden
2. Siden sidst
a. Aktivt foreningsliv i Fjelstervang V. Christian:
a. Alle foreninger i Fjelstervang var samlet til et fællesmøde. Vi har
mulighed for at lave en folder til nogen ambassadør, til nye i
Fjelstervang. Vi har tilbudt at vi i foreningen laver nogen aktivitet
sammen med Fx FDF. Købmanden så gerne at de lokale foreninger
støtter den lokale købmand.
b. Evaluering af efterårsjagter:
a. Det har virket til at det er gået fint på jagterne. Der har været for
lidt på paraden i år. 6 hare, 1 dyr og 5-6 snepper.

c. Skydetårne V. Christian:
a. Kommunen har bestemt at de vil lave udkigs tårne hvor disse også
kan bruges til at drive jagt fra dem fx til momhøje jagterne.

d. Kommune kontakt V. Christian
a. Christen sender en mail til ole L Pedersen og snakker med Jakob
Albæk fra kommune omkring jagterne.
3. Godkendelse af opdatering på hjemmeside v. Camilla
a. Billeder samt historier fra vores aktivitet:
a. Der aftale at bestyrelsen går hjem og kigger på hjemmesiden og
melder tilbage hvis der er noget der skal ændres. Samt at vi skal blive
bedre til at sende historier til Camilla.

4. Bukkejagt
a. Vi skal en tur rundt i skoven onsdag den 9. maj kl. 19. Christian sender
indbydelser ud. Claus køber ind til aften.
b. Skydestiger sættes op af Christian og Bent den 1. maj.
c. der er lagt datoer ind for fordeling af jagt ugerne.
5. Orientering fra årskredsmøde.
a. Kredsmøde d. 16. Marts Jagttid – Då vildt Kalv og spids 1-31 december Større
end spids 1-15 januar Søg om midler Næste pulje senest 15. august Økonomi –
kr 94.000 i overskud Flugtskydning Samme foreninger (4-5) som altid der
afvikler kredsskydninger – surt opstød om dette fra Stoholm. Afholdes ved de
foreninger der stiller med deltager var svar fra koordinator Trækjagt August

Hos Camilla Graversgaard kl. 19:30

jagt på grågæs på dyrkede arealer 14 dage tidligere jagt på skovduer
Udstillinger 5-8 juli – Landsskuet 25-26 august – Hjerl Hede Schweiss 2600
eftersøg Valg af kredsformand Ny – Jesper Troelsen, Brande Øvrige valg Fra
hovedbestyrelse Struktur ændringer ⁃ Færdig i 2020 (veto hvis ikke arbejdet
er færdiggjort) ⁃ Se vedhæftede billeder Jagt politisk ⁃ ulv, kron- og då vildt ⁃
Se billede Opnået 2017 ⁃ Bue jagt stor hjortearter ⁃ Reglerne for udsætning ⁃
Jagtlovens paragraf 3 ændring af bør ⁃ Ændring af jagttider ⁃ 10 nye
vildtarter ⁃ 5 arter sættes ned i tid ⁃ Ingen arter mistet jagttid 2018
prioriteringer ⁃ se billeder Persondataloven ⁃ Kort fortalt omkring loven ⁃
Formand/kasserer flere oplysninger ca. 1. april Jægerforbundets regnskab ⁃
se billede Spørgsmål Ikast åbenhed ⁃ Ang ny hjotevildts formand ⁃ Ang
tandsæt indsamling ⁃ Nyvalg af lokale hjortevildts formænd – JF nyvalg af
lokal formænd i 2018 Staby JF holdning til ulv/vildsvin som er naturlig
indvandret ⁃ JF henviser til loven om hjemmehørende arter. Undtagelse ligger
i reglerne for vildsvin Brande ⁃ se på grænserne hvor de enkelte
regioner/kredse skiller Indkomne forslag Støtte op om landbrug og fødevarers
holdning til ulv ⁃ se billede ⁃ du skulle have fået bilag sammen med
dagsordenen ⁃ Bæres videre til hovedbestyrelsen efter afstemning Eventuelt
Tak til afgående formand Redaktør/Jæger kom frem så der kan komme
historier Ådum Jagtforening ⁃ få gjort noget ved mårhunden da den yngler
hurtig ⁃ JF arbejder på det – evt ved omfordeling af midler Oplæg om
afrikansk svinepest ⁃ Udbredelse og hvorfor er den så farlig Oplæg om
nyjæger mentor ⁃ hjemmeside nyjæger.dk ⁃ Finde en jæger og nyjæger og
parre dem

6. Medlems status V. Christian
a. Medlemstallet går stærkt ned. Læg hovederne i blød om hvad vi kan gøre for
at få flere medlemmer. Bent finder ud af om Sønder fældninger har jagtlinje
og invitere nogen med på en af vores fællesjagter.

7. Evt.
a. Christian
a. Vi hører til klosterheden (Nord). Christian følger op.
b. Christian følger op på Vorgod Østerby med Lars.
c. Vildt striber – Andres og Bent og Christian. Christian snakker med Lars
om vi skal lægge vildt skriberne i Vorgod
d. Udvalgs tur til Nygaard afrika – vi skal selv melde til ved Preben.
e. Fodretønder: vi må gerne brede budskabet, er langt på Facebook.
Hvis vi finder nogen med spændbånd 40 eller 60 L fodretønder giv lyd
eller køb.

b. Bent

Hos Camilla Graversgaard kl. 19:30

a. Ingenting
c. Andres
a. Råds møde i Danmarks jægerforbund Ringkøbing – Skjern
kommune: Der snakkes om mårhunde evt. skyde præmier. Regulering
af skarv der er indberettet 15 skarv. Evt fælles bevægelse jagt på
krondyr.

d. Claus
a. Følger op på banken.
e. Camilla
a. Ingenting

8. Kaffe..

Bestyrelses referat 2017

1.  Velkommen.

 • Christian Bød velkommen, og takkede Claus for husly og kaffe+Brød

2. Sidste Jagt 29/10-2017

 • Vi havde en anskydning på råvildt på sidste jagt, der blev nævnt at den blev skud på alt for
  langt afstand. (40 meter) dette var IKKE korrekt. Vi fik fat i en schweiss hundefører
  som eftersøgte den. Den gik lige ud til dyret, som var gået ca. 75 meter og lagde stendød
  ude på Anders Elmholt's mark. Christian snakkede med schweiss hundeføreren og han
  sagde sådan som den var skudt og hvordan haglene var gået ind, er den skudt på mellem
  18-22 meter, med et perfekt skud. Så alt har været lige efter bogen.

3. Konstituering

 • Formand – Christian Dal Nielsen
 • Næstformand – Anders Elmholt
 • Kasserer – Claus Bej Sørensen
 • Bestyrelses Medlem – Bent Christensen
 • Bestyrelsesmedlem + Hjemmeside – Camilla Graversgaard
 • Så vi fortsætter som forrige år, og glæder os til et nyt år.

4. Programmer og jagter næste sæson

 • Jagter næste år. 14 okt 2018.4 nov 2018. 25 nov. 15 dec. (hvis vi får tilladelse af
  kommunen. ) 13 januar 2019. Anders foreslog vi prøvede at snakke med Klaus Koch
  omkring at vores skole jagt kunne komme under DJ's jagtnaturvis så det kunne måske
  give en ekstra jagt. Christian følger op. Programmer fortsætter vi med lidt endnu. Claus
  vil gerne lave dem igen i år.

5. Hundeudvalg sidste nyt

 • Hundeudvalget kører rigtig godt, der er kommet ro på og udvalget har fået ro til at
  arbejde, og nu begynder det hele at se fornuftigt ud. Der er fundet trænere til 2018 og
  2019 men det kommer der mere om senere. Vi tilbbyder i 2018 unghunde lydighed
  samt apportering for unghunde samt schweisstræning 3 T +20 T

6. Hjemmeside

 • Vi skal være bedre til at få lagt nyheder på vores hjemmeside, det er vi simpelthen ikke
  gode nok til at få opdateret. Hvis camilla har brug for hjælp til det må hun hellere end
  gerne spørge om hjælp og ligeså snart vi har noget der skal op så få det sendt til camilla
  så hun kan få det sendt videre til Dennis. Claus spurgte om regningen fra hjemmesiden
  skulledeles i 3 eller om vi betalte for hvad vi lagde op hver især + den fælles side.
  Christian følger op.

7. Julemesse 11-11- 2017

 • Der er i år den 11-11- 2017 julemesse i Vorgod-Barde hallen. vi har igen i år en stand. Eli
  og Christian deltager dernede. Standen er betalt, der er styr på forskellige dyr vi kan
  fremvise og Eli søger for at have fodertønder med.

8. Parole Skabelon?

 • Christian har spurgt til en parole skabelon, den er skevet ned og bliver sendt rundt til
  godkendelse, claus sørger for den bliver printet ud og lamineret.

9. evt.

 • Anders: Jeg får styr på julemessen, og jeg snakker med bent omkring jkf struktur møde 16 nov.
 • Claus: foreløbige datoer for riffel skydning 14 april 2018 + 5 maj 2018

10. Kaffe.